NewsroomUroda

ZAPACH POPPY & BARLEY MARKI JO MALONE LONDON

Mar­ka Jo Malo­ne Lon­don wpro­wa­dza nowość do swo­jej pale­ty zapa­chów. Wcho­dzą­ca ory­gi­nal­nie w skład limi­to­wa­nej edy­cji zapa­chów English Fields kom­po­zy­cja Pop­py & Bar­ley zosta­ła wyrwa­na spo­śród łanów zbóż i wrzu­co­na w wir życia wspa­nia­łe­go świata…

Więcej