Moda

Zakupy na Instagramie – gdzie kupować Vintage rzeczy?

Pewnie nie raz zastanawiałaś się gdzie kupić dobre jakościowo, ciekawe i niezniszczone rzeczy w stylu vintage. Chociaż ofert jest coraz więcej, a sklepy z taką odzieżą zyskują na popularności, warto zdawać sobie sprawę, że nie w każdym z nich znajdziemy coś co przykuje nasze oko. Dlatego też w redakcji Vers-24 postanowiliśmy, znaleźć dla Was miejsca, w których zakupy możecie robić nie wychodząc z domu. Specjalnie dla naszych czytelniczek przygotowałyśmy listę Instagramowych sklepów, które każda fanka mody powinna znać! PS. Same jesteśmy już od nich uzależnione!

1. MiminalismVintage

Sklep dzia­ła­ją­cy jedy­nie na Insta­gra­mie. Wrzu­ca­ne tutaj rze­czy są ład­nie zapre­zen­to­wa­ne i od razu poka­zy­wa­ne z moż­li­wą sty­li­za­cją. Pre­zen­to­wa­ne ubra­nia są poje­dyn­cze, więc trze­ba spie­szyć się aby coś upolować

2. Naninvintage

W tym skle­pie urzekł nas „czy­sty” i spój­ny wygląd pro­fi­lu. Wrzu­ca­ne tutaj rze­czy są oszczęd­ne i na pew­no wpad­ną w oko fan­ce mini­ma­li­zmu. My w szcze­gól­no­ści nie może­my oprzeć się w pre­zen­to­wa­nych przez nich koszulach.

3. Koty_Vintage_Store

Wyse­lek­cjo­no­wa­ne i pięk­ne rze­czy. Już samo wej­ście na ich pro­fil może być dosko­na­łą oka­zją do zain­spi­ro­wa­nia się. Pole­ca­my za jakość jak i pomy­sło­wość „poda­nia” artykułów. 

 4.Pyskaty Zamsz

Grat­ka dla fanek vin­ta­ge w wer­sji de lux. Na stro­nie Pyska­te­go Zamszu znaj­dziesz bowiem rze­czy od takich marek jak Cha­nel, Guc­ci czy Ken­zo. Nie cze­kaj! Rze­czy zni­ka­ją tutaj w mgnie­niu oka! 

5. Cukier.Puder.Vintage.Store

Swój pro­fil rekla­mu­ją hasłem: wejdź a poczu­jesz się jak na sław­nych impre­zach w Stu­dio 54. Tak jak piszą robią a rze­czy, któ­re masz szan­sę u nich upo­lo­wać są dosłow­nie jak nie z tej epoki. 

6. SafripstiVintage 

Pisa­li­śmy już o nim ostat­nio ale nie spo­sób nie wspo­mnieć o nim jesz­cze raz. Cho­ciaż zaku­py może­cie robić też sta­cjo­nar­nie war­to zaj­rzeć na ich Insta­gra­ma. Dzie­lą się tam bowiem swo­imi nowościami. 

7.Anderslabel

Wcho­dząc na ich pro­fil, koniecz­nie zwróć uwa­gę na spo­sób w jaki pre­zen­tu­ją swo­je rze­czy. Oglą­da­jąc go masz od razu ocho­tę na waka­cje nad sło­necz­nym morzem. 100% cool! 

A ty kupu­jesz rze­czy przez Instagram? 🙂

Tekst: Julia Downarowicz

Kola­że: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy