ModaNewsroom

Zahara Leather Nowa Kampania

Sen­su­al­na, ete­rycz­na i dra­pież­na – taka jest naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki Zaha­ra Leather, któ­rej tor­by i akce­so­ria z naj­wyż­szej jako­ści skór bły­ska­wicz­nie poko­cha­ły nie­mal wszyst­kie kobie­ty.

W cało­ści wyko­na­na ręcz­nie, z nie­zwy­kłą dba­ło­ścią o deta­le, z okuć i skór pocho­dzą­cych z wło­skich gar­bar­ni wyszła pro­sto spod ręki mistrzów kalet­nic­twa. Wśród domi­nu­ją­cych kla­sycz­nych, ponad­cza­so­wych kolo­rów takich jak czerń czy kar­mel tym razem poja­wi­ły się egzo­tycz­ne prin­ty: pan­te­ra, zebra, pan­te­ra z czer­ni i kar­me­lem oraz… meta­licz­ny srebr­ny. Oprócz zachwy­ca­ją­cych kunsz­tem popu­lar­nych mode­li poja­wi­ły się nowe: Shop­per Bag, Sho­ul­der Bag oraz Moon Pouch. Kobie­ta, dla któ­rej per­fek­cyj­nym dopeł­nie­niem są tor­by i akce­so­ria Zaha­ra Leather to kobie­ta odważ­na, pew­na sie­bie, nie­za­leż­na, per­fek­cyj­nie uchwy­co­na w nowej kam­pa­nii w obiek­ty­wie foto­graf Doro­ty Poręb­skiej.

Foto­gra­fia: Doro­ta Poręb­ska

Model­ka: Mał­go­rza­ta Mikołajczak/Rebel Models

Make up: Anna Użyń­ska

Pro­duk­cja: Julia Taranko/ Foodoo

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy