ModaNewsroom

Zahara Leather Nowa Kampania

Sen­su­al­na, ete­rycz­na i dra­pież­na – taka jest naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki Zaha­ra Leather, któ­rej tor­by i akce­so­ria z naj­wyż­szej jako­ści skór bły­ska­wicz­nie poko­cha­ły nie­mal wszyst­kie kobie­ty. W cało­ści wyko­na­na ręcz­nie, z nie­zwy­kłą dba­ło­ścią o detale,…

Więcej