Moda

Z wizytą na „Zamku Dam” –  Chanel Métiers d’Art 2020/21

Tworzone od niemal 18 lat kolekcje Chanel Métiers d’Art to swoisty hołd dla francuskich projektantów i znawców mody, a jednocześnie tworzenie wyjątkowego dialogu między wielkim domem mody, a rzemieślnikami: hafciarzy, pracowników zajmujących się piórami, szewców, kapeluszników czy twórców rękawiczek z siedzibą w Paryżu, Francji czy we Włoszech. Prezentowane w grudniu, poza oficjalnym kalendarzem pokazów, kolekcje Ready-to-Wear są dla Chanel zawsze wyjątkowe i powiązane z historia bądź bieżącymi wydarzeniami związanymi z domem mody. 

Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21

Praw­dzi­we świę­to kobie­co­ści – naj­now­sza kolek­cja fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Métiers d’art 2020/21 nie mogła odbyć się w bar­dziej odpo­wied­nim miej­scu, jak Zamek w Che­non­ce­au, któ­re­go histo­ria, rów­nie jak i histo­rie zamiesz­ku­ją­cych i panu­ją­cych w nim boha­te­rek w nie­zwy­kły spo­sób prze­pla­ta­ła się z życio­ry­sem Gabriel­lę Cha­nel. Zamek, w któ­rym zamiesz­ki­wa­ły sil­ne i nie­za­leż­ne kobie­ty, w tym Dia­ne de Poitiers czy Kata­rzy­na Medy­cej­ska, a w któ­re­go godle przy­ję­tym przez Kata­rzy­nę z rodu Medy­ce­uszy znaj­do­wał się zło­ty mono­gram z dwóch zło­tych, sple­cio­nych ze sobą liter „C”, był rene­san­so­wą inspi­ra­cją dla Coco przy two­rze­niu wła­sne­go domu mody.

Nic więc dziw­ne­go, że naj­now­sza kolek­cja Métiers d’art 2020/21 zapre­zen­to­wa­na wśród kory­ta­rzy maje­sta­tycz­ne­go zam­ku jest nad wyraz szy­kow­na: peł­na rene­san­so­wych, ele­ganc­kich, szy­fo­no­wych czar­nych suk­ni, mister­nie hafto­wa­nych twe­edów, przy­tul­nych, gru­bych swe­trów i lśnią­cych, balo­wych pan­to­fli z czar­nym zakoń­cze­niem. Nie zabra­kło tak­że współ­cze­snych akcen­tów, takich jak boga­to zdo­bio­nych per­ła­mi i kamie­nia­mi kur­tek skó­rza­nych czy piko­wa­nych mini – tore­bek zawie­szo­nych na szyi bądź prze­wie­szo­nych zawa­diac­ko cross body. Całość dopeł­niał odważ­ny, wyra­zi­sty make-up, w któ­rym prym wio­dło ponad­cza­so­we smo­key-eye. Od daw­na w pro­jek­tach Cha­nel prze­wi­ja­ją się bowiem koron­ko­we kry­zy i cha­rak­te­ry­stycz­na este­ty­ka poszcze­gól­nych, boga­to zdo­bio­nych ele­men­tów biżu­te­rii. W głę­bi duszy Zamek poło­żo­ny nad Loarą nie­wąt­pli­wie jest nie­od­łącz­ną czę­ścią histo­rii Chanel.

W 1936 roku Gabriel­le Cha­nel napi­sa­ła nawet arty­kuł o kobie­tach tam­tej epo­ki, w któ­rym wyra­zi­ła swój wiel­ki podziw, ale i współ­czu­cie dla kobiet, któ­re żyły od Fra­nço­is I er do Ludwi­ka XIII, któ­re jej zda­niem były prze­peł­nio­ne pro­sto­tą i maje­sta­tem, zaś prze­cią­żo­ne spo­czy­wa­ją­cy­mi na nich obowiązkami.

W wiel­kiej, pała­co­wej gale­rii – miej­scu, w któ­rym odbył się pokaz, na posad­ce prze­wi­ja się czar­no-bia­ły motyw w krat­kę, przy­po­mi­na­ją­cy grę w war­ca­by. Motyw ten poja­wia się tak­że na twe­edach, ceki­no­wych mini-spód­nicz­kach, a tak­że na dłu­giej spód­ni­cy z geo­me­trycz­ne­go twe­edu z frędz­la­mi, zesta­wio­ną z ele­ganc­kim, czar­no-bia­łym żakar­do­wym swe­trem. Dłu­gi płaszcz z czar­ne­go aksa­mi­tu sym­bo­li­zu­je żało­bę Kata­rzy­ny Medy­cej­skiej, któ­ra po śmier­ci kró­la Fran­cji Hen­ry­ka II ubie­ra­ła się wyłącz­nie na czar­no. Cie­płe odcie­nie obszer­nych, twe­edo­wych pele­ryn nawią­zu­ją do słyn­nych gobe­li­nów zam­ku, zaś kwia­ty z dwóch ogro­dów, m.in. jed­ne­go stwo­rzo­ne­go przez Dia­ne de Poitiers, a dru­gie­go przez Kata­rzy­nę Medy­cej­ską, znaj­du­ją­cych się po obu stro­nach zam­ku, zain­spi­ro­wa­ły licz­ne i boga­to zdo­bio­ne hafty kwia­to­we na sze­ro­kiej kla­pie mary­nar­ki i wie­czo­ro­wych sukniach.

W tego­rocz­nej odsło­nię kolek­cji Métiers d’art na sezon 2020/21 rze­mieśl­ni­cy fran­cu­skie­go domu mody speł­nia­ją ocze­ki­wa­nia znacz­nie bar­dziej, niż dotych­czas, two­rząc rene­san­so­wą, peł­ną prze­py­chu i splen­do­ru kolek­cję. Wśród wspa­nia­łych kre­acji zna­la­zła się m.in. dłu­ga, czar­na koron­ko­wa sukien­ka zło­żo­na z kra­tow­nic z ćwie­ka­mi uszy­ta przez Lema­rié, wraz z górą sukien­ki z ada­masz­ku, w cało­ści wyszy­wa­nej przez Lesa­ge, dwu­ko­lo­ro­we, błysz­czą­ce srebr­ne san­da­ły na plat­for­mie i zwę­ża­ne czar­ne bot­ki z zakła­da­ny­mi man­kie­ta­mi i szpil­ka­mi od Mas­sa­ro, a tak­że peł­ny roz­ma­chu, duży czar­ny kape­lusz Maison Michel. Ate­lier Mon­tex zadba­ło zaś o wyko­na­nie haftów z zam­ku w sty­lu dzie­cię­cej zabaw­ki, przez co w kolek­cji powstał zapie­ra­ją­cy dech w pier­siach miks, zawie­szo­ny gdzieś pomię­dzy epo­ką rene­san­su a roman­ty­zmu, pomię­dzy odważ­ny­mi, roc­ko­wy­mi kre­acja­mi, a dziew­czę­cy­mi sukien­ka­mi i swe­tra­mi – wszyst­ko to two­rzy spój­ną kolek­cję, któ­rej nie powsty­dzi­ła­by się sama Coco. 

Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21 Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21 Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21 Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21 Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21 Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21 Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21 Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21 Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21 Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21 Z wizytą na „Zamku Dam” -  Chanel Métiers d’art 2020/21 Chanel sweater najpięknieszy pokaz Chanel

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej