NewsroomUroda

Z Nowego Jorku do Warszawy – REDKEN

Suro­we, lofto­we wnę­trze gdzieś na war­szaw­skiej Pra­dze – czy moż­na było wybrać lep­sze miej­sce w sto­li­cy na pre­mie­rę ame­ry­kań­skiej mar­ki, któ­ra wła­śnie wcho­dzi na nasz rynek? Poznaj­cie REDKEN – mar­kę dla wyma­ga­ją­cych, któ­ra ofe­ru­je szeroką…

Więcej