Styl życia

Z miłości do mody i gamingu – Gucci x Microsoft Xbox

To jedna z najbardziej nieoczekiwanych, zaskakujących współprac 2021 roku, a jednocześnie prawdziwa gratka dla fanów mody i gamingu. Z okazji 20. rocznicy powstania konsoli Xbox i 100 urodzin marki Gucci powstała limitowana edycja Gucci Xbox Bundle, dostępna na całym świecie już od 17 listopada.

Z miłości do mody i gamingu - Gucci x Microsoft Xbox

Kolek­cjo­ner­ski zestaw Guc­ci Xbox to praw­dzi­we połą­cze­nie tra­dy­cji – wie­lo­let­nie­go dzie­dzic­twa wło­skie­go domu mody z nowo­cze­sno­ścią – kul­tu­rą gamin­go­wą, któ­re pozwa­la na wyra­że­nie sie­bie. 

Z oka­zji 100-lecia ist­nie­nia mar­ki Guc­ci zosta­nie wypro­du­ko­wa­nych aż 100 limi­to­wa­nych setów Guc­ci Xbox: w jego skład wej­dzie custo­mi­zo­wa­na kon­so­la Xbox Series X z lase­ro­wo wygra­we­ro­wa­nym wzo­rem GG, dwa bez­prze­wo­do­we kon­tro­le­ry Xbox w kolo­rze Car­bon Black z kul­to­wym, cha­rak­te­ry­stycz­nym paskiem Guc­ci Web w kolo­rze czer­wo­nym i nie­bie­skim oraz abo­na­ment Xbox Game Pass – a wszyst­ko to uzu­peł­nio­ne wytrzy­ma­łym etui inspi­ro­wa­nym archi­wal­ną waliz­ką Gucci.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy