Styl życia

Z miłości do mody i gamingu - Gucci x Microsoft Xbox

To jed­na z naj­bar­dziej nie­ocze­ki­wa­nych, zaska­ku­ją­cych współ­prac 2021 roku, a jed­no­cze­śnie praw­dzi­wa grat­ka dla fanów mody i gamin­gu. Z oka­zji 20. rocz­ni­cy powsta­nia kon­so­li Xbox i 100 uro­dzin mar­ki Guc­ci powsta­ła limi­to­wa­na edy­cja Guc­ci Xbox…

Więcej