Uroda

Your KAYA i lekko – wspólny butik

Akceptacja. Pielęgnacja. Relaksacja”. To hasło widnieje na oknie butiku przy Mokotowskiej 28 – miejscu, w którym przeplatają się filozofie dwóch polskich marek, Your KAYA i lekko. Jest to przestrzeń wyjątkowa, z bogatą ofertą produktów, świetnym klimatem i jeszcze lepszą dewizą: pokochaj swoje ciało, a będzie Ci o niebo lżej.

Your KAYA i lekko otwierają wspólny butik

Your KAYA to uzna­ni spe­cja­li­ści od natu­ral­nej pie­lę­gna­cji cia­ła, w tym oko­lic intym­nych, oraz eko­lo­gicz­nej men­stru­acji – w ich skle­pie onli­ne zna­leźć moż­na kosme­ty­ki dedy­ko­wa­ne wraż­li­wej skó­rze oraz stu­pro­cen­to­wo baweł­nia­ne, cer­ty­fi­ko­wa­ne środ­ki men­stru­acyj­ne. Mar­ka lek­ko wsła­wi­ła się wyso­kiej jako­ści olej­ka­mi CBD i pro­duk­ta­mi odprę­ża­ją­cy­mi, taki­mi jak pach­ną­ce kule do kąpie­li czy żel­ki łago­dzą­ce obja­wy PMS.

Ich nie­wąt­pli­wa kom­pa­ty­bil­ność zaowo­co­wa­ła otwar­ciem pierw­sze­go łączo­ne­go buti­ku Your KAYA i lek­ko:

– Nie jest to przy­pad­ko­wa współ­pra­ca. Dostrze­gli­śmy, że razem jeste­śmy w sta­nie zaofe­ro­wać klient­kom coś napraw­dę nie­po­wta­rzal­ne­go – opo­wia­da Mag­da Mach, Brand Mana­ger­ka w Your KAYA. – Dosłow­nie każ­da oso­ba wcho­dzą­ca do buti­ku poczu­je się w peł­ni zaopie­ko­wa­na. Znaj­dzie u nas nie tyl­ko orga­nicz­ne pod­pa­ski i olej­ki CBD, ale tak­że kadzi­dła pro­sto z Bali, wegań­skie świe­ce, konop­ny ole­jek intym­ny, peeling do oko­lic biki­ni, a nawet pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki do twarzy.

Obie mar­ki wie­rzą, że nowe miej­sce na mapie War­sza­wy wzbu­dzi entu­zjazm wśród ich sta­łych obserwatorów_ek, ale rów­nież nowych osób, któ­re nie mia­ły jesz­cze z nimi styczności:

– Już dziś zapra­sza­my do buti­ku każ­de­go, kto lubi lek­ko żyć – zachę­ca Mariusz Mac, zało­ży­ciel lek­ko. – Jest wie­le klien­tów, któ­rzy cenią sobie doty­ka­nie, wącha­nie, doświad­cza­nie pro­duk­tu na żywo, dla­te­go wszyst­kie nasze pro­duk­ty oraz cała stan­dar­do­wa ofer­ta Your KAYA znaj­du­ją się na pół­kach. Nic, tyl­ko wpa­dać i próbować!

Your KAYA i lekko otwierają wspólny butik

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

Niezbędniki Your KAYA, które odmienią Twoją pielęgnację 

Your KAYA, pol­ska mar­ka orga­nicz­nych pro­duk­tów men­stru­acyj­nych oraz natu­ral­nych kosme­ty­ków do twa­rzy i cia­ła dba o kom­plet­ną pie­lę­gna­cję wraż­li­wej skó­ry o każ­dej porze roku. I choć lato zda­je się nieść naj­więk­sze wyzwa­nia, best­sel­le­ro­we pro­duk­ty marki…
Więcej