Uroda

Your KAYA i lekko - wspólny butik

Akcep­ta­cja. Pie­lę­gna­cja. Relak­sa­cja”. To hasło wid­nie­je na oknie buti­ku przy Moko­tow­skiej 28 – miej­scu, w któ­rym prze­pla­ta­ją się filo­zo­fie dwóch pol­skich marek, Your KAYA i lek­ko. Jest to prze­strzeń wyjąt­ko­wa, z boga­tą ofer­tą pro­duk­tów, świet­nym klimatem…

Więcej