Moda

WZORY na gwiazdkę! 

WZORY na gwiazdkę! 

Miejsce: Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, Warszawa

Termin: 21–22 grudnia 2019 r., godz. 11:00- 19:00

WZORY na gwiazdkę! 

Prezenty na ostatnią chwilę? Nic nie szkodzi – „Wzory na gwiazdkę!uratowały już niejednego spóźnialskiego Mikołaja. 

Tar­gi Desi­gnu Wzo­ry zapra­sza­ją na swo­ją zimo­wą odsło­nę, któ­ra jak co roku odbę­dzie się w ostat­ni przed­świą­tecz­ny week­end na trzech pię­trach zabyt­ko­we­go Domu Towa­ro­we­go Bra­ci Jabł­kow­skich. Ponad 200 wystaw­ców i spe­cjal­na stre­fa pre­zen­to­wa zadba o to, aby każ­dy spóź­nial­ski zna­lazł dla bli­skich uni­ka­to­wy, ręcz­nie robio­ny pre­zent. W ofer­cie wystaw­ców znaj­dzie­my design do domu, świą­tecz­ne przy­sma­ki, natu­ral­ne kosme­ty­ki, autor­ską biżu­te­rię, cera­mi­kę, pla­ka­ty i gra­fi­ki, zabaw­ki i akce­so­ria dla dzie­ci oraz świą­tecz­ne wian­ki. 

Na dru­gim pię­trze powsta­nie wyjąt­ko­wa stre­fa warsz­ta­to­wa, dla tych, któ­rzy pre­zen­ty wolą zro­bić wła­sno­ręcz­nie. W ramach warsz­ta­tów, któ­re towa­rzy­szyć będą tego­rocz­nym tar­gom, pod okiem spe­cja­li­stów uczest­ni­cy uplo­tą świą­tecz­ne wian­ki, zro­bią na dru­tach cie­płe czap­ki, nauczą się robić tra­dy­cyj­ny rodzin­ny album, wspól­nie z dzieć­mi zro­bią sznur­ko­we bre­lo­ki, a przez cały week­end będzie moż­na tam zro­bić natu­ral­ne kosme­ty­ki. Wszyst­kie zapla­no­wa­ne atrak­cje wraz ze szcze­gó­ła­mi uję­te zosta­ły w pro­gra­mie warsz­ta­tów załą­czo­nym poni­żej. 

Warsz­ta­ty Zrób pre­zent, nie kupuj. Sobo­ta 21 grudnia:

11:30- 13:00 Ozda­bia­nie cera­micz­nych magnesów

Warsz­ta­ty sobot­nie zacznie­my od ozda­bia­nia magne­sów. Uczest­ni­cy będą mogli ude­ko­ro­wać cera­micz­ne for­my, przy­go­to­wa­ne wcze­śniej przez pro­wa­dzą­cą. Do dys­po­zy­cji będą far­by, maza­ki, kle­je, kora­li­ki i wszyst­ko, cze­go potrze­ba do ich wyko­na­nia. For­my będą nawią­zy­wać do świąt, nie zabrak­nie cera­micz­nych cho­inek, koni­ków czy pier­ni­ko­wych kształ­tów. 

Dla kogo: dla wszyst­kich (naj­młod­si mogą potrze­bo­wać pomo­cy rodziców)

Pro­wa­dze­nie: Bar­ba­ra Kuczyń­ska (wła­ści­ciel­ka skle­pu Cera­micz­ny Kramik).

Udział: bez­plat­ny (obo­wią­zu­ją zapisy)

Czas trwa­nia: 1,5 godzi­ny 

11:30- 13:00  Wian­ki świą­tecz­ne z kwia­ciar­nią Amarant

Na warsz­ta­tach będzie­cie mogli stwo­rzyć wia­nek świą­tecz­ny do zawie­sze­nia na drzwi lub ścia­nę. Mar­ta- flo­ryst­ka z kwia­ciar­ni Ama­rant poka­że jak krok po kro­ku zro­bić wia­nek i przy­ozdo­bić go na Świę­ta. 

Dla kogo: raczej dla doro­słych, choć star­sze dzie­ci pod opie­ką, też dadzą radę

Pro­wa­dze­nie: Mar­ta Janow­ska głów­na flo­ryst­ka Ama­rant Butik Florystyczny

Udział: bez­płat­ny (obo­wią­zu­ją zapisy)

Czas trwa­nia: 1,5 godziny

13:30 – 15:00  Robie­nie czap­ki na dru­tach, warsz­tat dla początkujących

CZAP­KO­warsz­ta­ty to pro­jekt kie­ro­wa­ny do miło­śni­ków cie­pła, natu­ral­nych mate­ria­łów i odpo­wie­dzial­nej mody. Spo­tka­nie dedy­ko­wa­ne jest oso­bom począt­ku­ją­cym, któ­re dopie­ro chcia­ły­by roz­po­cząć swo­ją przy­go­dę z dzier­ga­niem – poka­żę krok po kro­ku jak zacząć, na co zwra­cać uwa­gę i o co w ogó­le kaman w te dru­ty! Na warsz­ta­tach otrzy­ma­cie wszyst­ko, co nie­zbęd­ne do stwo­rze­nia swo­jej pierw­szej czap­ki: motek gru­bej weł­ny, dru­ty na żył­ce (któ­re zabie­ra­cie ze sobą!) i słod­ki poczę­stu­nek. Do zobaczenia!

Kil­ka zdań o mnie: Domi­ni­ka – pani od tań­ców, dru­tów i weł­ny. Na co dzień uczy dzie­ci tań­ca, po godzi­nach roz­krę­ca swo­ją twór­czą pasję a w week­en­dy zara­ża miło­ścią do dzier­ga­nia! Jest samo­ukiem i wie, jak waż­na na począt­ku twór­czej dro­gi jest moż­li­wość zada­wa­nia pytań i kory­go­wa­nia błę­dów, któ­re roz­plą­ty­wa­ła sama. Poka­zu­je jak wiel­ką fraj­dę daje two­rze­nie oraz udo­wa­nia, że dzier­gać może każ­dy. I że total­nie warto!

Dla kogo: dla dorosłych

Pro­wa­dze­nie: Domi­ni­ka Król- pro­wa­dzi stro­nę Powłó­cze­ni i orga­ni­zu­je warsz­ta­ty z dziergania

Udział: bez­płat­ny (obo­wią­zu­ją zapisy)

Czas trwa­nia: 1,5 godziny

13:30- 15:00  Warsz­tat dla dzie­ci 4–12 lat— two­rze­nie bre­lo­ków z alelale

Zapra­sza­my dzie­ci w wie­ku 4–12 lat na warsz­ta­ty pre­zen­to­we. Będzie­my two­rzyć bre­lo­ki ze sznur­ków, wstą­żek i włócz­ki. Wła­sno­ręcz­nie zro­bio­ny bre­lok to świet­ny pre­zent dla każ­de­go bli­skie­go. 

Dla kogo: dzie­ci w wie­ku 4–12 lat

Pro­wa­dze­nie: Anna Żela­zow­ska- twór­czy­ni pięk­nych plu­sza­ków alelale

Udział: bez­płat­ny 

Czas trwa­nia: 1,5 godziny

15:00- Warsz­ta­ty two­rze­nia sło­ików z lasem Sło­ik z lasem

Każ­dy z uczest­ni­ków będzie mógł zabrać wyko­na­ny przez sie­bie kawa­łek lasu do domu. Krok po kro­ku stwo­rzy­my uni­kal­ne roślin­ne kom­po­zy­cje. Będzie też czas żeby poroz­ma­wiać o pie­lę­gna­cji. Na miej­scu będą wszyst­kie nie­zbęd­ne mate­ria­ły i ozdo­by świą­tecz­ne (szysz­ki, bomb­ki itp).

Sło­ik z lasem to zamknię­ty w szkle mały eko­sys­tem, któ­ry rośnie, zmie­nia się, usta­wia do świa­tła sło­necz­ne­go i pięk­nie wyglą­da. Każ­de­go dnia moż­na zaob­ser­wo­wać zmia­ny jakie w środ­ku zacho­dzą. Zamknię­ta w sło­iku woda krą­ży, co gwa­ran­tu­je “życie” sło­ika bez pod­le­wa­nia. Przy odro­bi­nie zain­te­re­so­wa­nia z naszej stro­ny, sło­ik będzie trwa­łą i żyją­cą ozdo­bą miesz­ka­nia lub miej­sca pracy.

Warsz­ta­ty obej­mu­ją wszyst­kie potrzeb­ne mate­ria­ły i ozdo­by (sło­iki, roślin­ki itp). Sło­je warsz­ta­to­we mają 35 cm wyso­ko­ści i są ze szkla­ny­mi pokrywkami.

Dla kogo: dla dorosłych

Pro­wa­dze­nie: Kata­rzy­na Rodek wła­ści­ciel­ka Sło­ik z lasem

Udział: 140 zł (koszt obej­mu­je rośli­ny i słój)

UWAGA, warsz­ta­ty odby­wa­ją się na sto­isku Sło­ik z lasem, na par­te­rze, przy kawiar­ni Stor.

Zapi­sy (ilość miejsc ogra­ni­czo­na) kasia@sloikzlasem.pl

Dostęp­ne są tak­że vouche­ry pre­zen­to­we na warsz­ta­ty (pro­szę pisać kasia@sloikzlasem.pl)

15:30- 17:00  Zma­luj sobie Świę­ta- warsz­ta­ty z Annie Sloan

Zapra­sza­my na świą­tecz­ne warsz­ta­ty z amba­sa­dor­ką Annie Slo­an, na któ­rych będzie­cie mogli stwo­rzyć kolo­ro­we ozdo­by – zawiesz­ki na cho­in­kę i wzo­rzy­sty papier do pako­wa­nia pre­zen­tów. 

Annie Slo­an jest nie­kwe­stio­no­wa­nym auto­ry­te­tem w dzie­dzi­nie kolo­ru i tech­nik deko­ra­cyj­nych. Świa­to­wą sła­wę przy­nio­sły jej far­by kre­do­we Chalk Paint ™. Od prze­szło 30 lat malar­ka inspi­ru­je ludzi na całym świe­cie, jak żyć z pasją i pięk­nie. Poka­zu­je jak dzię­ki wyobraź­ni i Chalk Paint ™, moż­na two­rzyć ory­gi­nal­ny dom i wyjąt­ko­we przed­mio­ty z cha­rak­te­rem. Jej genial­ne far­by do drew­na, pla­sti­ku, meta­lu, a nawet far­bo­wa­nia tka­nin, są łatwe w uży­ciu i nie­zwy­kle wszech­stron­ne, a wysma­ko­wa­ne bar­wy, któ­re wycza­ro­wu­je moż­na mie­szać, roz­ja­śniać i przy­ciem­niać, uzy­sku­jąc za każ­dym razem nie­po­wta­rzal­ne efek­ty. 

Dla kogo: dla wszystkich

Pro­wa­dze­nie: amba­sa­dor­ka mar­ki Annie Sloan

Udział: bez­płat­ny (obo­wią­zu­ją zapisy)

Czas trwa­nia: 1,5 godziny

15:30- 18:30  Warsz­ta­ty two­rze­nia tra­dy­cyj­ne­go albu­mu rodzinnego

Mówi się, że naj­lep­sze pre­zen­ty to wyko­na­ne wła­sno­ręcz­nie. Na warsz­ta­tach będzie­cie mogli samo­dziel­nie stwo­rzyć wła­sny, sper­so­na­li­zo­wa­ny album foto­gra­ficz­ny- 30 kart prze­ło­żo­nych per­ga­mi­nem. Opra­wa albu­mu z płót­na pocho­dzą­ce­go z recyc­lin­gu lub płót­na introligatorskiego.

Zrób sam album, a potem stwórz w nim wła­sną histo­rię:  wspo­mnie­nia z całe­go roku, naro­dzi­ny dziec­ka, pre­zent dla bab­ci i dziad­ka, wspo­mnie­nia z wakacji.

Uwol­nij wspo­mnie­nia z dysku.

Dla kogo: dla dorosłych

Pro­wa­dze­nie: Kami­la Szczy­pior wła­ści­ciel­ka i autor­ka KAIKO pho­to albums

Udział: 150 zł od osoby

Czas trwa­nia: 2,5- 3 godzi­ny (w zależ­no­ści od umiejetności).

O każ­dej peł­nej godzi­nie Warsz­ta­ty So Fresh! na Wzo­rach – robi­my kosme­ty­ki na pre­zen­ty świąteczne!

W tym roku  po raz kolej­ny poja­wi­my się na Wzo­rach i pomo­że­my Wam połą­czyć przy­jem­ne z poży­tecz­nym – naukę robie­nia natu­ral­nych kosme­ty­ków z robie­niem świą­tecz­nych pre­zen­tów. 

Już teraz ser­decz­nie zapra­sza­my na godzin­ne warsz­ta­ty, w trak­cie któ­rych zro­bi­my wspól­nie peelin­gi, pach­ną­ce sole do kąpie­li oraz mydła. Jak zwy­kle wszyst­ko w 100% natu­ral­nie i eko­lo­gicz­nie – zapew­ni­my naj­lep­szej jako­ści natu­ral­ne skład­ni­ki, szkla­ne i lnia­ne opa­ko­wa­nia oraz stre­fę do pako­wa­nia pre­zen­tów, gdzie będzie­cie mogły/ mogli zapa­ko­wać przy­go­to­wa­ne kosme­ty­ki w przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska materiały.

Jak wziąć udział w warsz­ta­tach? Wystar­czy przyjść o każ­dej peł­nej godzi­nie do nasze­go sto­iska na dru­gim pię­trze w Domu Bra­ci Jabł­kow­skich (pierw­sze warsz­ta­ty star­tu­ją o godz. 11.00, ostat­nie o godz. 17.00). 

Dla kogo: dla wszyst­kich (dzie­ci zapra­sza­my z rodzicami)

Pro­wa­dze­nie: dziew­czy­ny z So Fresh- manu­fak­tu­ry wytwa­rza­ją­cej świe­że kosmetyki

Udział: 50 zł od osoby

Czas trwa­nia: 1 godzina

Niedziela 22 grudnia

11:30- 13:00 Ozda­bia­nie cera­micz­nych magnesów

Warsz­ta­ty nie­dziel­ne zacznie­my od ozda­bia­nia magne­sów. Uczest­ni­cy będą mogli ude­ko­ro­wać cera­micz­ne for­my, przy­go­to­wa­ne wcze­śniej przez pro­wa­dzą­cą. Do dys­po­zy­cji będą far­by, maza­ki, kle­je, kora­li­ki i wszyst­ko, cze­go potrze­ba do ich wyko­na­nia. For­my będą nawią­zy­wać do świąt, nie zabrak­nie cera­micz­nych cho­inek, koni­ków czy pier­ni­ko­wych kształ­tów. 

Dla kogo: dla wszyst­kich (naj­młod­si mogą potrze­bo­wać pomo­cy rodziców)

Pro­wa­dze­nie: Bar­ba­ra Kuczyń­ska (wła­ści­ciel­ka skle­pu Cera­micz­ny Kramik).

Udział: bez­plat­ny (obo­wią­zu­ją zapisy)

Czas trwa­nia: 1,5 godzi­ny 

11:30- 13:00  Wian­ki świą­tecz­ne z kwia­ciar­nią Amarant

Na warsz­ta­tach będzie­cie mogli stwo­rzyć wia­nek świą­tecz­ny do zawie­sze­nia na drzwi lub ścia­nę. Mar­ta- flo­ryst­ka z kwia­ciar­ni Ama­rant poka­że jak krok po kro­ku zro­bić wia­nek i przy­ozdo­bić go na Świę­ta. 

Dla kogo: raczej dla doro­słych, choć star­sze dzie­ci pod opie­ką, też dadzą radę

Pro­wa­dze­nie: Mar­ta Janow­ska głów­na flo­ryst­ka Ama­rant Butik Florystyczny

Udział: bez­płat­ny (obo­wią­zu­ją zapisy)

Czas trwa­nia: 1,5 godziny

13:30- 15:00 Warsz­ta­ty two­rze­nia akce­so­riów do wło­sów z Salo­nem Syrena

Uszyj z nami ozdo­bę do wło­sów, upleć opa­skę lub zrób wido­wi­sko­wą kokar­dę dla sie­bie lub bli­skiej oso­by. Wła­sno­ręcz­nie wyko­na­na ozdo­ba uczy­ni pre­zent wyjątkowym.

Syre­na to salon fry­zjer­ski, któ­ry pro­jek­tu­je akce­so­ria do wło­sów- koków­ki, opa­ski i kokar­dy. Wszyst­ko po to, aby ich klient­ki kre­atyw­nie  two­rzy­ły swój wizerunek.

Ozdo­by do wło­sów szy­ją z natu­ral­nych tka­nin, nada­jąc dru­gie życie nie­chcia­nym ubra­niom. 

Dzia­ła­jąc w duchu Zero Waste sto­su­ją też eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia wie­lo­krot­ne­go użytku.

Dla kogo: dla dzie­ci i dorosłych

Pro­wa­dze­nie: dziew­czy­ny z Salo­nu Syrena

Udział: 30 zł

Czas trwa­nia: 1,5 godziny

13:30- 15:00  Warsz­tat dla dzie­ci 4–12 lat— two­rze­nie bre­lo­ków z alelale

Zapra­sza­my dzie­ci w wie­ku 4–12 lat na warsz­ta­ty pre­zen­to­we. Będzie­my two­rzyć bre­lo­ki ze sznur­ków, wstą­żek i włócz­ki. Wła­sno­ręcz­nie zro­bio­ny bre­lok to świet­ny pre­zent dla każ­de­go bli­skie­go. 

Dla kogo: dzie­ci w wie­ku 4–12 lat

Pro­wa­dze­nie: Anna Żela­zow­ska- twór­czy­ni pięk­nych plu­sza­ków alelale

Udział: bez­płat­ny 

Czas trwa­nia: 1,5 godziny

15:30- 17:00  Warsz­ta­ty z hafto­wa­nia z Wor­ki Worki

Na naszych zaję­ciach ozdo­bi­my pro­stym haftem wor­ki, któ­re mogą posłu­żyć jako wie­lo­ra­zo­we opa­ko­wa­nia na pre­zen­ty, czy na przy­kład do prze­cho­wy­wa­nia świą­tecz­nych cia­ste­czek. 

Poka­że­my wam kil­ka pro­stych ście­gów któ­ry­mi może­my ozdo­bić worek, ale i koszul­kę, poszew­kę na podusz­kę czy nawet buty. Pozna­cie ścieg za igłą, łań­cu­szek, ścieg dzier­ga­ny i róż­ne ich kom­bi­na­cje. Poka­że­my jak przy nie­skom­pli­ko­wa­nym warsz­ta­cie stwo­rzyć efek­tow­ne kompozycje.

Na warsz­ta­tach będą dostęp­ne wszyst­kie potrzeb­ne Wam narzę­dzia, czy­li: goto­we worecz­ki do ozda­bia­nia, nici, igły, tam­bor­ki oraz twór­cze umy­sły nas wszystkich.

Do zoba­cze­nia, pali­my igły !

Dla kogo: dla wszyst­kich, któ­rzy potra­fią nawlec igłę 🙂

Pro­wa­dze­nie: dziew­czy­ny z Wor­ki Worki

Udział: bez­płat­ny (obo­wią­zu­ją zapisy)

Czas trwa­nia: 1,5 godziny

15:30- 18:30  Warsz­ta­ty two­rze­nia tra­dy­cyj­ne­go albu­mu rodzinnego

Mówi się, że naj­lep­sze pre­zen­ty to wyko­na­ne wła­sno­ręcz­nie. Na warsz­ta­tach będzie­cie mogli samo­dziel­nie stwo­rzyć wła­sny, sper­so­na­li­zo­wa­ny album foto­gra­ficz­ny- 30 kart prze­ło­żo­nych per­ga­mi­nem. Opra­wa albu­mu z płót­na pocho­dzą­ce­go z recyc­lin­gu lub płót­na introligatorskiego.

Zrób sam album, a potem stwórz w nim wła­sną histo­rię:  wspo­mnie­nia z całe­go roku, naro­dzi­ny dziec­ka, pre­zent dla bab­ci i dziad­ka, wspo­mnie­nia z wakacji.

Uwol­nij wspo­mnie­nia z dysku.

Dla kogo: dla dorosłych

Pro­wa­dze­nie: Kami­la Szczy­pior wła­ści­ciel­ka i autor­ka KAIKO pho­to albums

Udział: 150 zł od osoby

Czas trwa­nia: 2,5- 3 godzi­ny (w zależ­no­ści od umiejetności).

O każ­dej peł­nej godzi­nie Warsz­ta­ty So Fresh! na Wzo­rach – robi­my kosme­ty­ki na pre­zen­ty świąteczne!

W tym roku  po raz kolej­ny poja­wi­my się na Wzo­rach i pomo­że­my Wam połą­czyć przy­jem­ne z poży­tecz­nym – naukę robie­nia natu­ral­nych kosme­ty­ków z robie­niem świą­tecz­nych pre­zen­tów. 

Już teraz ser­decz­nie zapra­sza­my na godzin­ne warsz­ta­ty, w trak­cie któ­rych zro­bi­my wspól­nie peelin­gi, pach­ną­ce sole do kąpie­li oraz mydła. Jak zwy­kle wszyst­ko w 100% natu­ral­nie i eko­lo­gicz­nie – zapew­ni­my naj­lep­szej jako­ści natu­ral­ne skład­ni­ki, szkla­ne i lnia­ne opa­ko­wa­nia oraz stre­fę do pako­wa­nia pre­zen­tów, gdzie będzie­cie mogły/ mogli zapa­ko­wać przy­go­to­wa­ne kosme­ty­ki w przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska materiały.

Jak wziąć udział w warsz­ta­tach? Wystar­czy przyjść o każ­dej peł­nej godzi­nie do nasze­go sto­iska na dru­gim pię­trze w Domu Bra­ci Jabł­kow­skich (pierw­sze warsz­ta­ty star­tu­ją o godz. 11.00, ostat­nie o godz. 17.00). 

Dla kogo: dla wszyst­kich (dzie­ci zapra­sza­my z rodzicami)

Pro­wa­dze­nie: dziew­czy­ny z So Fresh- manu­fak­tu­ry wytwa­rza­ją­cej świe­że kosmetyki

Udział: 50 zł od osoby

Czas trwa­nia: 1 godzina

WZORY na Gwiazdkę 

21–22 grudnia

11.00–19.00

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy

ul. Bracka 25

WSTĘP WOLNY

http://wzorytargi.pl/

https://wzory.design/

Tekst/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy