Polowanie na design na WZORACH

24 maja odby­ły się po raz trze­ci War­szaw­skie Tar­gi Desi­gnu Wzo­ry. W indu­strial­nej prze­strze­ni dru­kar­ni na Pra­dze moż­na było poroz­ma­wiać i kupić meble pol­skich pro­jek­tan­tów.…