Kultura

Wystawa zdjęć pt. “Sport Olimpijski” już od 15 lipca 2021r. w Warszawie

W roku  igrzysk  olimpijskich  oraz igrzysk paraolimpijskich w Tokio zapraszamy na wystawę zdjęć autorstwa Adama Nurkiewicza prezentującą dokonania polskich sportowców na Letnich i Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi, Nagano, Los Angeles, Letnich Igrzyskach w Pekinie oraz Zimowych Igrzyskach w PyeongChang, a także Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio.

Wystawa zdjęć pt. "Sport Olimpijski" już od 15 lipca 2021r. w Warszawie

Wysta­wa powsta­ła dzię­ki współ­pra­cy Fun­da­cji UFF i arty­sty – foto­gra­fa Ada­ma Nur­kie­wi­cza. Będzie dostęp­na od 15 lip­ca 2021 do 26 sierp­nia 2021r. na Pl. Zam­ko­wym, na tara­sie wido­ko­wym nad tra­są WZ. Mece­na­sem wysta­wy jest OMEGA.

Fun­da­cja UFF zaj­mu­je się edu­ka­cją wizu­al­ną i este­tycz­ną dzie­ci i mło­dzie­ży oraz pro­mo­cją foto­gra­fii. Na co dzień orga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne i fil­mo­we, ale nie zapo­mi­na­my z jak waż­ną dzie­dzi­ną sztu­ki współ­cze­snej mamy do czy­nie­nia. Pamię­ta­my też o ludziach, któ­rzy ją two­rzą i chce­my – sze­ro­kiej publicz­no­ści – przy­bli­żać ich syl­wet­ki. – infor­mu­je Szy­mon Glo­nek – Pre­zes Zarzą­du Fun­da­cji UFF. 

Wysta­wa jest efek­tem pra­cy Ada­ma Nur­kie­wi­cza. Oso­bi­ste zaan­ga­żo­wa­nie, indy­wi­du­al­ne spoj­rze­nie na sport i ogrom­na potrze­ba zatrzy­ma­nia w kadrze tej magicz­nej chwi­li to spo­sób na opo­wie­dze­nie histo­rii o wyjąt­ko­wych ludziach. O ich pasji, wal­ce i nadziei czy­li o tym cze­go wszy­scy potrze­bu­je­my i z czym się mie­rzy­my na co dzień.  

Ser­decz­nie zapra­szam na wysta­wę. Wie­rzę, że może ona dać siłę i być inspi­ra­cją. Doku­men­tu­je wyjąt­ko­we chwi­le, któ­rych prze­cież nie bra­ku­je wokół nas. Każ­dy gdzieś tam może zoba­czyć sie­bie. Jeśli wysta­wa wzbu­dzi reflek­sje to ozna­cza, że było war­to.” – zapra­sza Adam Nur­kie­wicz, autor zdjęć.    

Każ­de­go dnia oglą­da­my wie­le zdjęć, któ­re budzą w nas emo­cje i kształ­tu­ją nasze poczu­cie este­ty­ki. Uczą nas. Foto­gra­fia to szan­sa na wyra­ża­nie sie­bie, na zwra­ca­nie uwa­gi, na zatrzy­ma­nie tego co ulot­ne. To pra­ca nad sobą, nauka cier­pli­wo­ści i dosko­na­le­nie sztu­ki obser­wa­cji. To czę­sto pasja, z któ­rą war­to obcować.

W gro­nie spon­so­rów wysta­wy zna­leź­li się:  EIZO, EPSON i WACOM.

Wysta­wa to rów­nież oka­zja do zor­ga­ni­zo­wa­nia zbiór­ki publicz­nej do pusz­ki usta­wio­nej obok foto­gra­fii. Z pozy­ska­nych w ten spo­sób środ­ków Fun­da­cja UFF zor­ga­ni­zu­je warsz­ta­ty foto­gra­ficz­ne dla mło­dzie­ży z domów dziec­ka i prze­by­wa­ją­cych w szpitalach.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy