Wyjątkowe fotografie  Andrzeja Trawińskiego – fotografa reportażysty z medycznym wykształceniem – tworzące wystawę pt. „Pielęgniarki na linii frontu” to surowy, niemal „żywy” obraz pandemii i tych, którzy walczyli z nią na pierwszej linii frontu – pielęgniarek. To także część reportażu realizowanego w ekstremalnych warunkach i doceniona w bieżącym roku przez międzynarodowe środowisko fotograficzne – International Photography Awards™, który zostanie opublikowany w albumowym wydawnictwie książkowym.

„Pielęgniarki na linii frontu” – najnowsza wystawa na Placu Zamkowym w Warszawie

Autor zdjęć w warun­kach ści­słych środ­ków ochron­nych, za pomo­cą śred­nio­for­ma­to­wych nega­ty­wów Kodak Vision 3, Kodak Por­tra oraz Ilford XP2, któ­re wraz apa­ra­ta­mi pod­le­ga­ły waha­dło­wym cyklom kwa­ran­tan­ny – doku­men­to­wał pra­cę pie­lę­gnia­rek na Oddzia­le Inten­syw­nej Tera­pii COVID-19 Woje­wódz­kie­go Szpi­ta­la w Tar­no­brze­gu. Zebra­ne w ramach repor­ta­żu foto­gra­fie to praw­dzi­wy obraz wal­ki o życie, gdzie trzy poko­le­nia żeń­skie­go per­so­ne­lu medycz­ne­go robi wszyst­ko, aby rato­wać pacjen­tów. Wysta­wa nała­do­wa­na jest emo­cja­mi i zmu­sza do reflek­sji, a  foto­gra­fie są na tyle moc­ne, że zwy­kle nie wyma­ga­ją słów.

Mece­nat nad wysta­wą obję­ła m.in. Fun­da­cja UFF – orga­ni­za­cja non pro­fit zaj­mu­ją­ca się popu­la­ry­zo­wa­niem wie­dzy o foto­gra­fii i jej roli, któ­ra w ten spo­sób moc­no wspie­ra pie­lę­gniar­ki i pod­kre­śla, że każ­dy pra­cow­nik służ­by zdro­wia jest dla nas bar­dzo waż­ny. Jako fir­ma Pol­ski Lek, sta­ra się tak­że wspie­rać śro­do­wi­sko medycz­ne poprzez dzia­ła­nie w licz­nych pro­jek­tach spo­łecz­nych oraz otwar­cie na nowe ini­cja­ty­wy skie­ro­wa­ne do medy­ków, jak i pacjentów.

Patro­nat medial­ny nad wysta­wą obję­ły: Fil­mo­we Cen­trum Festi­wa­lo­we, Foto Kurier, Leica 6 x7 Gal­le­ry War­sza­wa, Optyczne.pl. 

Wysta­wa „Pie­lę­gniar­ki na linii fron­tu” skła­da się z 20 zdjęć i będzie dostęp­na w dniach 6- 26 listo­pa­da 2021r. w War­sza­wie na Pl. Zam­ko­wym, na tara­sie wido­ko­wym nad tra­są WZ.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Kultura

Wystawa zdjęć pt. "Sport Olimpijski" już od 15 lipca 2021r. w Warszawie

W roku  igrzysk  olim­pij­skich  oraz igrzysk para­olim­pij­skich w Tokio zapra­sza­my na wysta­wę zdjęć autor­stwa Ada­ma Nur­kie­wi­cza pre­zen­tu­ją­cą doko­na­nia pol­skich spor­tow­ców na Let­nich i Zimo­wych Igrzy­skach Olim­piad Spe­cjal­nych w Abu Dha­bi, Naga­no, Los Ange­les, Let­nich Igrzyskach…
Więcej