NewsroomUroda

Wyjątkowe serum do zadań specjalnych – Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix

Serum to produkt o skoncentrowanym działaniu, który ma za zadanie dogłębnie regenerować, odżywiać i upiększać naszą skórę. Nie inaczej jest w przypadku najnowszego kremu pod oczy Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix opartego na technologii 360° Matrix – Twoje oczy pokochają je już od pierwszego stosowania, bo błyskawicznie dodaje blasku nawet najbardziej zmęczonemu spojrzeniu, przynosząc ulgę zmęczonym oczom. Dlaczego warto jeszcze w niego zainwestować?

Wyjątkowe serum do zadań specjalnych - Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix

Nasze oczy każ­de­go dnia nara­żo­ne są na tysią­ce bez­wied­nych, nie­świa­do­mych mikro­ru­chów pod­czas mru­ga­nia, co pod wzglę­dem wysił­ku rów­ne jest przej­ściu… aż 8 kilo­me­trów! Prze­pro­wa­dzo­ne w  labo­la­to­riach Estée Lau­der bada­nia wyka­za­ły, że te powta­rza­ją­ce się, nie­wiel­kie ruchy przy­czy­nia­ją się do roz­draż­nie­nia, powo­du­jąc stres, co w efek­cie pro­wa­dzi do poja­wie­nia się oznak sta­rze­nia wła­śnie w oko­li­cach oczu. Advan­ced Night Repa­ir Eye Con­cen­tra­te Matrix - wie­lo­za­da­nio­we, wzmac­nia­ją­ce skó­rę serum to ultra odżyw­czy kon­cen­trat pod oczy z inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gią, któ­ry rewe­la­cyj­nie radzi sobie ze skut­ka­mi mikro­ru­chów. Autor­ska tech­no­lo­gia Chro­no­lu­xCB™ wyraź­nie ogra­ni­cza widocz­ność wszyst­kich oznak sta­rze­nia: linia­mi, zmarszcz­ka­mi, opu­chli­zną, a tak­że pro­ble­mem, z któ­rym naj­czę­ściej zma­ga­ją się kobie­ty- cie­nia­mi pod ocza­mi. Ta chro­nio­na licz­ny­mi paten­ta­mi tech­no­lo­gia wspie­ra natu­ral­ny mecha­nizm resyn­chro­ni­za­cyj­ny i oczysz­cza­ją­cy skó­ry, któ­ry zacho­dzi pod­czas snu. Taki kata­bo­lizm poma­ga skó­rze pod ocza­mi w pro­ce­sie noc­ne­go pro­ce­su napraw­cze­go skó­ry. Ponad­to, serum wypo­sa­żo­ne jest w spe­cjal­ny, masu­ją­cy apli­ka­tor 360°  uła­twia nakła­da­nie serum zarów­no na dzień jak i na noc, wzmac­nia­jąc i nawil­ża­jąc deli­kat­ną skó­rę pod ocza­mi, nawet do 24 godzin- w efek­cie pod ocza­mi uzy­sku­je­my pro­mien­ną, wypo­czę­tą skó­rę. 360° Matrix Tech­no­lo­gy™ zawie­ra aż dwa kwa­sy hia­lur­no­we, któ­re natych­miast nawil­ża­ją i nawad­nia­ją skó­rę, zapo­bie­ga­jąc utra­cie wil­go­ci oraz sty­mu­lu­jąc ją do wewnętrz­nej pro­duk­cji więk­szej ilo­ści kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, a tak­że sta­no­wi inno­wa­cyj­ną matry­cę poli­me­ro­wą, skła­da­ją­cą się z wisko­ela­stycz­nych poli­me­rów, otu­la­jąc skó­rę pod ocza­mi ela­stycz­ną sie­cią wisko­ela­stycz­ną, któ­ra prze­pusz­cza powie­trze umoż­li­wia­jąc natu­ral­ny ruch gał­ki ocznej.

Estee Lauder night repair eye matrix

Estee Lau­der Advan­ced Night Repa­ir Eye Con­cen­tra­te Matrix to serum, któ­ry speł­nia wszyst­kie swo­je zada­nia już w cią­gu 7 dni – wzmac­nia cien­ką skó­rę pod ocza­mi, zwięk­sza­jąc jej gęstość, głę­bo­ko i trwa­le ją nawil­ża­jąc, nawet do 24 godzin. W efek­cie tuż po zasto­so­wa­niu otrzy­mu­je­my ujędr­nio­ną oko­li­cę oczu, nasze spoj­rze­nie sta­je się jasne i pro­mien­ne, skó­ra pod ocza­mi wyglą­da na odmło­dzo­ną i wypo­czę­tą, a po 4 tygo­dniach reduk­cji ule­ga­ją linie, zmarszcz­ki, cie­nie oraz obrzęk pod ocza­mi.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

Po raz kolej­ny mar­ka Estée Lau­der posta­no­wi­ła ulep­szyć swo­je kul­to­we serum, nada­jąc mu szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wła­ści­wo­ści napraw­czo-odmła­dza­ją­ce.  Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­­ve­­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o praw­dzi­we…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

  Jeże­li marzysz o nie­ska­zi­tel­nej cerze przez cały dzień, koniecz­nie wypró­buj best­sel­le­ro­wy i kul­to­wy pod­kład w pły­nie od Estée Lau­der – Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup, któ­ry zapew­ni Two­jej skó­rze kry­cie przez okrą­głą dobę.  Double Wear…
Więcej
MakijażUroda

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra łamie wszel­kie zasa­dy! W roli głów­nej wysmu­kła szczo­tecz­ka dostar­cza­ją­ca rzę­som mega­daw­ki tuszu. Efekt? Natu­ral­na dłu­gość, brak ubyt­ków i pod­nie­sio­ne rzę­sy. Masca­ra nie odpa­da, smu­gi nie poja­wia­ją…
Więcej