ModaPolecane

Wybór najpiękniejszych, minimalistycznych prezentów świątecznych dla Twoich bliskich

Prezenty świąteczne wcale nie muszą być wyszukane. Nie bez powodu mówi się, że liczy się pamięć i gest, który okazujemy naszym bliskim. Co zrobić, żeby gwiazdkowe zakupy nie były stresujące a nasi najbliżsi zadowoleni? Kluczem do sukcesu są przemyślane, odpowiednio wcześniej zaplanowane zakupy. Przede wszystkim już wcześniej warto się zorientować, o czym marzą i co najbardziej jest potrzebne osobom, które chcemy obdarować. Wtedy z pewnością nasz prezent – nawet niewielkich – wywoła uśmiech na ich twarzach. Nasza redakcja specjalnie dla Was przygotowała wybór najprostszych, minimalistycznych prezentów, które z pewnością zadowolą każdego. 

Wybór najpiękniejszych, minimalistycznych prezentów świątecznych dla Twoich bliskich

Wybór naj­pięk­niej­szych, mini­ma­li­stycz­nych pre­zen­tów świą­tecz­nych dla Two­ich bli­skich: puz­zle via Lui Sto­re, książ­ka Jamie Oli­ver – Wege, książ­ka Olga Tokar­czuk – Księ­gi Jaku­bo­we, świecz­ka Zara Home, body Triumph, kol­czyk via Liu Sto­re, wazon Arket, buty Sept., wazon Zara Home, piża­ma H&M Home, zestaw H&M.

Dla Bab­ci, Mamy czy Cio­ci spraw­dzi się podróż­ny kom­plet: maska do spa­nia, miten­ka i kocy­ka, w cało­ści wyko­na­ny z cien­kiej dzia­ni­ny z domiesz­ką kasz­mi­ru czy para czar­nych, skó­rza­nych loafer­sów – do pra­cy i na co dzień. Ele­ganc­ki i cie­pły. Sio­strę czy przy­ja­ciół­kę, któ­rą bar­dzo dobrze zna­my z pew­no­ścią ucie­szy kla­sycz­ne, czar­ne body, któ­re spraw­dzi się nie tyl­ko jako bie­li­zna czy piża­ma z prze­wiew­ne­go lyocel­lu. Podob­nie jak biżu­te­ria, któ­ra jest jed­nym z naj­pięk­niej­szych pre­zen­tów i z pew­no­ścią może­my obda­ro­wać nią każ­de­go – wystar­czą cho­ciaż­by pozła­ca­ne, nie­ty­po­we kol­czy­ki, któ­re przy­cią­gną uwa­gę. Jeże­li nie masz pomy­słu na neu­tral­ny pre­zent, spie­szy­my z pomo­cą! Rze­czy i akce­so­ria do domu to praw­dzi­wy ratu­nek dla nie­zde­cy­do­wa­nych. Ozdob­ne wazo­ny z tera­ko­ty w kolo­rze kości sło­nio­wej czy duża świe­ca w kształ­cie tote­mu będą ide­al­nym uzu­peł­nie­niem nie­mal każ­de­go wnę­trza. Ksią­żek nigdy za wie­le – a że czy­ta­nie roz­wi­ja, czy może być pre­zent wspa­nial­szy od książ­ki? Fanów goto­wa­nia z pew­no­ścią wpra­wi w zachwyt naj­now­sza książ­ka kuchen­ne­go guru – Jamie­go Oli­vie­ra, peł­na warzyw­nych, prze­pysz­nych dań inspi­ro­wa­nych kuch­nia­mi całe­go świa­ta. Nie wypa­da też nie znać cho­ciaż­by jed­nej książ­ki naszej tego­rocz­nej noblist­ki – Olgi Tokar­czuk. Powieść histo­rycz­na z mnó­stwem wąt­ków, dro­bia­zgo­wo opi­su­ją­ca epo­kę, archi­tek­tu­rę, ubiór i zapa­chy to książ­ka, w któ­rej z łatwo­ścią moż­na się zatra­cić w chłod­ne, zimo­we wie­czo­ry. Kre­atyw­ność całej rodzi­ny pobu­dzą za to wyjąt­ko­we puz­zle z popier­siem słyn­ne­go posą­gu Davi­da. 500 kawał­ków to dla całej rodzi­ny  gwa­ran­cja dobrej zaba­wy przez cały Wigi­lij­ny wie­czór.  

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy