Zdrowie

Wszystko o wapniu – część 2

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: Vers-24

Powszech­nie uwa­ża się, że naj­lep­szym źró­dłem wap­nia jest mle­ko. Co jakiś czas w mediach orga­ni­zo­wa­ne są kam­pa­nie pro­pa­gu­ją­ce ten napój jako naj­lep­szy wybór dla dziec­ka sta­no­wią­cy cen­ne źró­dło wap­nia, tak bar­dzo potrzeb­ne­go dla zdro­wych i moc­nych kości. Czy słusz­nie? Co mają zro­bić oso­by bory­ka­ją­ce się z pro­ble­mem nie­to­le­ran­cji lak­to­zy lub aler­gii na mle­ko? Czy ozna­cza to, że ich układ kost­ny jest bar­dziej podat­ny na wszel­kie zła­ma­nia niż oso­by spo­ży­wa­ją­cej codzien­nie mle­ko? Dzi­siaj Vers-24 roz­wie­je wszel­kie Wasze wąt­pli­wo­ści doty­czą­ce źró­deł wap­nia innych niż pro­duk­ty mlecz­ne.

IMG_8276

Czy wapń z pro­duk­tów mlecz­nych wchła­nia się naj­le­piej?

Wbrew pozo­rom odpo­wiedź na to pyta­nie jest nega­tyw­na. Wła­ści­wa przy­swa­jal­ność wap­nia uwa­run­ko­wa­na jest nie tyl­ko jego wyso­ką zawar­to­ścią w danym pro­duk­cie, ale rów­nież śro­do­wi­skiem w jakim znaj­du­je się ten makro­ele­ment i obec­no­ścią sub­stan­cji uła­twia­ją­cych zacho­dze­nie tego pro­ce­su. Naj­wła­ściw­szym śro­do­wi­skiem jest odczyn zasa­do­wy, a nie kwa­śny powo­do­wa­ny naj­czę­ściej przez nad­mier­ne spo­ży­wa­nie wła­śnie nabia­łu i mię­sa. Wła­śnie dla­te­go wapń pocho­dzą­cy np. z pro­duk­tów roślin­nych wchła­nia się lepiej niż ten pocho­dzą­cy z mle­ka (warzy­wa odkwa­sza­ją orga­nizm). Die­ta prze­cięt­ne­go Pola­ka wręcz obfi­tu­je w wędli­ny, kieł­ba­sy, sery żół­te etc.

Jeśli nie dostar­czy­my odpo­wied­niej ilo­ści wap­nia z pro­duk­tów spo­żyw­czych lub wchło­nię­cie się tego skład­ni­ka będzie utrud­nio­ne, orga­nizm dążąc do wyrów­na­nia jego stę­że­nia, zacznie pobie­rać wapń z kości. W momen­cie uzu­peł­nie­nia nie­do­bo­ru die­tą, home­osta­za nie zosta­nie zabu­rzo­na. Jeże­li jed­nak nie będzie­my jeść przez dłu­gi okres cza­su wła­ści­wych pro­duk­tów może dojść do uszko­dze­nia tkan­ki kost­nej na sku­tek nad­mier­nej absorp­cji z kości.

Ana­li­za spo­so­bu odży­wia­nia (pod wzglę­dem ilo­ścio­wym i jako­ścio­wym) osób na die­cie wege­ta­riań­skiej lub wegań­skiej wypa­da cał­kiem pozy­tyw­nie. Klu­czem do suk­ce­su jest odpo­wied­nie zbi­lan­so­wa­nie jadło­spi­su. W tym celu naj­lep­szym roz­wią­za­niem była­by kon­sul­ta­cja z die­te­ty­kiem. Jeże­li ktoś nie ma moż­li­wo­ści zaczerp­nię­cia pora­dy spe­cja­li­sty ds. żywie­nia, może sko­rzy­stać z rad przy­go­to­wa­nych przez Vers- 24.

Wita­mi­na D, (o któ­rej wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie w naszym innym arty­ku­le – dział Health) wpły­wa korzyst­nie na absorp­cję wap­nia przez orga­nizm z poży­wie­nia. Ponad­to odpo­wied­nia podaż magne­zu, fos­fo­ru, pota­su, wit. A, K jest nie­zbęd­na do zacho­wa­nia rów­no­wa­gi wap­nio­wej w orga­ni­zmie. Pamię­taj­my, że alko­hol, kofe­ina czy pale­nie tyto­niu utrud­nia­ją przy­swa­jal­ność wap­nia.

IMG_8287

Źró­dła wap­nia z grup pro­duk­tów innych niż nabiał

Dosko­na­łym źró­dłem wap­nia jest np. mak (1266 mg Ca/100 g) i nasio­na roślin strącz­ko­wych (zwłasz­cza faso­la). W 100 g tych roślin znaj­du­je się oko­ło 160 mg wap­nia. To wię­cej niż w mle­ku czy bia­łym serze. Sar­dyn­ki w pusz­cze, spo­ży­wa­ne wraz z drob­ny­mi ościa­mi dostar­cza­ją od 250 aż do 330 mg. Dosko­na­łym dodat­kiem do potraw może być sezam (nie­łu­ska­ny). Za pomo­cą młyn­ka do kawy zmiel nasio­na i dodaj do sałat­ki czy zupy. Dużo wap­nia zawie­ra też komo­sa ryżo­wa (quinoa), ama­ran­tus, chleb żyt­ni peł­no­ziar­ni­sty, otrę­by pszen­ne czy płat­ki owsia­ne. Inny­mi cen­ny­mi pro­duk­ta­mi są mig­da­ły, nasio­na sło­necz­ni­ka, orze­chy lasko­we, wło­skie, pista­cje, more­le i figi suszo­ne. Do nisko­ka­lo­rycz­nych źró­deł wap­nia zali­cza się ponad­to jar­muż, bro­ku­ły czy natka pie­trusz­ki. W szpi­na­ku i boćwi­nie rów­nież znaj­dzie­cie wapń, jed­nak z uwa­gi na obec­ność szcza­wia­nów jego wchła­nia­nie jest niskie. War­to pamię­tać, że pro­du­cen­ci mle­ka sojo­we­go, mig­da­ło­we­go, ryżo­we­go etc. wzbo­ga­ca­ją te pro­duk­ty w wapń, więc moż­na je rów­nież uwzględ­nić jako poten­cjal­ne źró­dło tego makro­skład­ni­ka.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *