Uroda

Wszystko o kwasie hialuronowym

Często przy wyborze kremów sugerujemy się tym, co obiecuję nam producent – czytamy na opakowaniu, że krem będzie intensywnie nawilżał, że skóra po nim będzie bardziej jędrna, rozświetlona. Warto jednak zgłębić tajniki tego, co tak na prawdę sprawia, że nasza skóra właśnie taka będzie, by nie musieć sugerować się marketingowym sloganem a po prostu składem. Nie jest to trudne,  jak mogłoby się wydawać – w rzeczywistości używane jest kilka powtarzających się składników, które mają określone właściwości. Jeśli je poznasz, z łatwością wybierzesz kosmetyk stworzony dla Twojej skóry. Dziś przedstawimy przyjaciel każdej z rodzaju cer, w szczególności tej suchej lub bardzo suchej – kwas hialuronowy.

 

Trochę chemii

Kwas hia­lu­ro­no­wy to orga­nicz­ny zwią­zek che­micz­ny, któ­ry wystę­pu­je we wszyst­kich żywych orga­ni­zmach. W zasa­dzie z che­micz­ne­go pun­ku widze­nia nie jest kwa­sem a wie­lo­cu­krem, któ­ry w swo­jej kon­sy­sten­cji przy­po­mi­na żel. Jest mię­dzy inny­mi głów­nym skład­ni­kiem mazi sta­wo­wej, a wiec wspo­ma­ga nasze sta­wy w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu. Jest odpo­wie­dzial­ny za dyfu­zje sub­stan­cji odżyw­czych oraz odży­wia chrząst­ki. Jed­nak naj­waż­niej­szą wła­ści­wo­ścią, ze stro­ny zasto­so­wa­nia w prze­my­śle kosme­tycz­nym, jest to jak moc­no kwas hia­lu­ro­no­wy wią­że wodę w skó­rze wła­ści­wej. W mło­dej skó­rze jest tego skład­ni­ka pod dostat­kiem, co gwa­ran­tu­je sprę­ży­stość i brak zmarsz­czek. Z wie­kiem ilość tego kwa­su male­je, skó­ra tra­ci wła­ści­wość wią­za­nia wody i powsta­ją zmarszczki.

Zastosowanie w medycynie estetycznej

Jak zapew­nie wiesz, przy zabie­gu powięk­sza­nia ust uży­wa­ny jest wła­śnie kwas hia­lu­ro­no­wy. Słu­ży tak­że do spły­ca­nia blizn i zmarsz­czek. Zwią­zek ten wpro­wa­dza­ny jest za pomo­cą cien­kiej igły, a efekt zabie­gu utrzy­mu­je się przy­naj­mniej pół roku, z cza­sem jed­nak zmniej­sza się dla­te­go, że kwas ten jest wchła­nia­ny przez orga­nizm. Pamię­taj, że wszel­kie zabie­gi z uży­ciem kwa­su hia­lu­ro­no­we­go powin­ny być wyko­ny­wa­ne przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych lekarzy.

Wszystko o kwasie hialuronowym

Naco­mi 50+ krem z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym i masłem shea, Der­mi­ka Hydra­Lo­giq krem dzień/noc, Zia­ja Tonik Anty­ok­sy­da­cja Jago­dy Acai z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, Lie­rac Pre­mium Hydra-chrono

Kosmetyki z kwasem hialuronowym

Nie musisz jed­nak od razu obstrzy­ki­wać swo­jej skó­ry tym związ­kiem, by zoba­czyć efekt. Wystar­czy dobry krem z wyso­ką zawar­to­ścią tego skład­ni­ka i sys­te­ma­tycz­ność. Ist­nie­ją na ryn­ku tak­że kap­suł­ki, któ­re przyj­mu­je się doust­nie, popra­wia­ją one ela­stycz­ność skó­ry od środ­ka. Krem z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym będzie dobry do każ­dej skó­ry, nie zapy­cha porów więc tak­że dla tłu­stej i mie­sza­nej. W kosme­ty­kach sub­stan­cja ta dzia­ła dwu­kie­run­ko­wo – po pierw­sze two­rzy war­stwę chro­nią­cą przed utra­tą wody, jed­no­cze­śnie wyła­pu­jąc wil­goć ze śro­do­wi­ska. Po dru­gie, czę­ścio­wo wni­ka w naskó­rek, nawil­ża go i ujędr­nia. Jeże­li masz mniej niż 25 lat, rów­nież możesz uży­wać kre­mów z tym skład­ni­kiem, nawil­ży on two­ją skó­rę i będzie zapo­bie­gał utra­cie wody, co w efek­cie uchro­ni Cię przed ewen­tu­al­ny­mi zmarszcz­ka­mi. Jeże­li na two­jej twa­rzy poja­wi­ły się już zmarszcz­ki a T woja cera jest bar­dzo sucha śmia­ło wybierz krem z wyż­szą zawar­to­ścią kwa­su i inne­go skład­ni­ka np lipi­dów, któ­re natłusz­czą skórę. 

Już nie­dłu­go kolej­ny kosme­tycz­ny składnik!

Tekst/kolaże: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy