Uroda

Wszystko o kwasie hialuronowym

Czę­sto przy wybo­rze kre­mów suge­ru­je­my się tym, co obie­cu­ję nam pro­du­cent – czy­ta­my na opa­ko­wa­niu, że krem będzie inten­syw­nie nawil­żał, że skó­ra po nim będzie bar­dziej jędr­na, roz­świe­tlo­na. War­to jed­nak zgłę­bić taj­ni­ki tego, co tak…

Więcej