Uroda

Wszystkie kwiaty Chanel – kolekcja Les Fleurs de Chanel wiosna/lato 2021 

Tak kobiecej, ale jednocześnie sensualnej i delikatnej kolekcji makijażu w historii francuskiego domu mody jeszcze nie było. W swojej najnowszej kolekcji, dyrektor kreatywna makijażu Chanel – Lucia Pica zainspirowała się nie tyle, co samymi kwiatami, co ich procesem rozkwitania. Obserwując niezliczone odcienie ich płatków, stworzyła bogatą, radosną i żywą paletę kolorów o satynowych oraz miedzianych refleksach i lśniących, aksamitnych teksturach, uzyskując zmysłowy, a jednocześnie wysublimowany efekt. Twarzą kolekcji makijażu po raz kolejny została włoska modelka Vittoria Ceretti.

Les Fleurs de Cha­nel to nie­zwy­kle kobie­ca kolek­cja maki­ja­żu, odkry­wa­ją­ca (niczym płat­ki kwia­tów) każ­de obli­cza kobie­ty, aby wydo­być ele­gan­cję i oso­bo­wość każ­dej z nich. Aura,  deka­den­cja i enig­ma­tycz­na zmy­sło­wość kwia­tów sta­ła się inspi­ra­cją dla kolek­cji maki­ja­żu na wiosnę/lato 2021. Kolek­cję, któ­ra jest lek­ka, świe­tli­sta, a przy tym peł­na emo­cji i życia. Kolek­cję, w któ­rej cie­pło mie­sza się z chło­dem, błysk łączy się z sub­tel­ny­mi, zie­mi­sty­mi brą­zo­wy­mi odcie­nia­mi, a deli­kat­ność spo­ty­ka się ze śmia­ło­ścią. W taki spo­sób powsta­ły wyjąt­ko­we połą­cze­nia żywych, mie­nią­cych się kolo­rów, wśród któ­rych domi­nu­je inten­syw­nie kora­lo­wy poma­rańcz, kon­tra­stu­ją­cy z lek­ko saty­no­wym bla­skiem „nagiej” skó­ry, deli­kat­nie ocie­plo­nej wysu­bli­mo­wa­ną inten­syw­no­ścią brą­zu i mie­dzi. Aby odświe­żyć, roz­świe­tlić i wymo­de­lo­wać twarz, Lucia uży­wa koją­cych kolo­rów: nie mogło wśród nich zabrak­nąć sub­tel­ne­go, zło­te­go, brzo­skwi­nio­we­go różu zesta­wio­ne­go z cie­pły­mi, inten­syw­ny­mi tona­mi„ a więc jasną, krzy­kli­wą czer­wie­nią, czy mako­wą poma­rań­czą na ustach i paznok­ciach. Oko? Pod­kre­ślo­ne zie­mi­sty­mi, inten­syw­ny­mi i tajem­ni­czy­mi odcie­nia­mi brą­zów – aby nadać oczom głębię.

Limi­to­wa­ny duet pudrów Fleurs de Prin­temps z wytło­czo­nym wzo­rem wiru­ją­cych płat­ków, z pro­mien­nym kora­lo­wym różem i saty­no­wym różo­wo-brzo­skwi­nio­wym roz­świe­tla­czem  pozo­sta­wia na skó­rze świe­tli­sty woal z opa­li­zu­ją­cą poświa­tą. Aby natych­miast dodać twa­rzy zdro­we­go bla­sku, wystar­czy nało­żyć róż na środ­ko­wą par­tię kości policz­ko­wych, a następ­nie opró­szyć saty­no­wym roz­świe­tla­czem szczy­ty kości policz­ko­wych, a tak­że te par­tie twa­rzy, któ­re chce­my roz­świe­tlić, np. skro­nie czy łuk Kupi­dy­na. Kul­to­we, poczwór­ne cie­nie do powiek Les Ombres 4 w saty­no­wo, róża­no-brzo­skwi­nio­wej i mato­wo – róża­no – beżo­wej odsło­nię Gol­den Meadow to połą­cze­nie zło­ci­ste­go różu i  mie­dzia­nej tera­ko­ty: czte­ry zupeł­nie nowe, świe­że, ultra­ko­bie­ce odcie­nie, któ­re nada­dzą spoj­rze­niu śmia­ły, pro­mien­ny wygląd. Co wię­cej, ich udo­sko­na­lo­na for­mu­ła o aksa­mit­nej kon­sy­sten­cji zapew­nia łatwą apli­ka­cję, któ­ra pozwa­la uzy­skać spój­ny, roz­świe­tlo­ny i wyrów­na­ny kolor, trwa­ły przez cały dzień. Pierw­sza, płyn­na pomad­ka mar­ki Cha­nel – Rouge Allu­re Laque, to połą­cze­nie poły­sku, mak­sy­mal­nej trwa­ło­ści oraz saty­no­we­go wykoń­cze­nia. Odpor­na na wodę, gwa­ran­tu­je saty­no­wy połysk, kolor i nawil­że­nie przez 12 godzin, a jej uni­ka­to­wa, ultra­kom­for­to­wa for­mu­ła gwa­ran­tu­je ustom uczu­cie mięk­ko­ści i ela­stycz­no­ści przez 10 godzin. Naj­now­szy odcień Invin­ci­ble – jasna, praw­dzi­wa, mako­wa czer­wień z błysz­czą­cym wykoń­cze­niem spra­wia, że usta wyglą­da­ją na peł­ne, ponęt­ne i elastyczne.

Le Ver­nis Cha­nel to trwa­ły, ochron­ny lakier do paznok­ci opra­co­wa­ny z myślą o eks­pre­sji dyna­micz­nych kolo­rów, któ­ry zapew­nia ide­al­nie wyrów­na­ny i lśnią­cy efekt. Tym razem, w kolek­cji wiosna/lato 2021 w odsło­nię meta­licz­nej czer­wie­ni Metal­lic Blo­om, dla olśnie­wa­ją­cych, przy­ku­wa­ją­cych uwa­gę paznokci.

Naj­now­sza kolek­cja make-up Cha­nel na wiosnę/lato 2021 Les Fleurs de Cha­nel jest już dostęp­na w buti­kach mar­ki, a tak­że na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej chanel.com

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…
Więcej
NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…
Więcej
Moda

Śniadanie na trawie, czyli impresjonizm w wydaniu Chanel Haute Couture jesień-zima 2021/22

Wyjąt­ko­wy, krót­ki film nakrę­co­ny spe­cjal­nie z myślą o naj­now­szej kolek­cji Cha­nel Hau­te Coutu­re jesień-zima 2021/22 przez Sofię i Roma­na Cop­po­la z Mar­ga­ret Qual­ley w roli głów­nej to intym­ne spo­tka­nie  i odkry­cie praw­dzi­we­go kunsz­tu krawieckiego –…
Więcej