Uroda

Wpływ szamponu w kostce na kondycję włosów

Szampony w kostce stają się coraz bardziej popularne. Ta forma przyczynia się do redukcji plastiku, ale czy włosy po użyciu tego kosmetyku są zdrowe i wyglądają pięknie?

Wpływ szamponu w kostce na kondycję włosów

W dzi­siej­szym świe­cie bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej musi­my liczyć się ze zmia­na­mi kli­ma­tu. Wymu­sza to na nas zmia­ny wybo­rów, któ­rych doko­nu­je­my w codzien­nym życiu. Jed­nym z nich jest na przy­kład zmia­na zwy­kłe­go szam­po­nu do wło­sów na szam­pon bez pla­sti­ko­we­go opa­ko­wa­nia, czy­li w tak zwa­nej kost­ce. Odsuń­my jed­nak na moment kwe­stie zmian kli­ma­tu – czy zamie­nia­jąc zwy­kły szam­pon na szam­pon w kost­ce odczu­je­my różnice?

Szam­pon w kost­ce – co to jest?

Szam­pon w kost­ce wbrew powszech­nej opi­nii nie jest mydłem. Mydło powsta­je w bar­dzo pro­stym che­micz­nym pro­ce­sie zmy­dla­nia i ma zasa­do­we pH. Może­my uży­wać go do mycia cia­ła albo do pra­nia, ale raczej nie powin­ni­śmy go sto­so­wać go do wło­sów bo może je wysu­szyć i spra­wi, że będą trud­ne do rozczesania.

Szam­pon w kost­ce mimo tego, że fizycz­nie jest w innym sta­nie sku­pie­nia, ma bar­dzo podob­ne wła­ści­wo­ści co zwy­kły szam­pon. Zwy­kle jed­nak ze wzglę­du na to, że jest o wie­le bar­dziej natu­ral­ny niż kla­sycz­ne szam­po­ny z dro­ge­rii może nie­co mniej się pie­nić. Takie samo zja­wi­sko zauwa­ży­my jed­nak sto­su­jąc deli­kat­ne szam­po­ny dla aler­gi­ków, a win­nym temu jest słab­szy śro­dek powierzch­nio­wo czyn­ny – na przy­kład SCS zamiast SLS.

To, że szam­pon w kost­ce gorzej się pie­ni nie zna­czy, że sła­biej czy­ści wło­sy i skó­rę gło­wy – moc­na pia­na daje nam jedy­nie ilu­zję czyst­sze­go ciała.

Szam­pon w kost­ce – jak wpły­wa na włosy?

Przy pierw­szym umy­ciu wło­sów szam­po­nem w kost­ce może­my zauwa­żyć, że wło­sy są mniej lśnią­ce i bar­dziej skłon­ne do pusze­nia się. W kla­sycz­nych szam­po­nach czę­sto znaj­du­ją się sili­ko­ny, któ­re zapo­bie­ga­ją tym efek­tom. W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak dłuż­sze sto­so­wa­nie szam­po­nów z deter­gen­ta­mi i sili­ko­na­mi jedy­nie nam szko­dzi – począt­ko­wo wło­sy będą wyda­wa­ły się zdrow­sze, ale z cza­sem może­my zacząć bory­kać się z łupie­żem bądź łojo­to­kiem. 

Oka­zu­je się więc, że szam­po­ny w kost­ce nie szko­dzą wło­som, a wręcz prze­ciw­nie – z cza­sem może­my zauwa­żyć popra­wę ich kon­dy­cji. Dużą zmia­nę zauwa­żą tak­że oso­by, któ­re mają skłon­ność do cho­rób skó­ry. Może oka­zać się, że trą­dzik na twa­rzy zmniej­szył się po regu­lar­nym sto­so­wa­niu natu­ral­ne­go szam­po­nu w kost­ce. W koń­cu pod­czas spłu­ki­wa­nia pro­duk­tu skład­ni­ki w nim zawar­te doty­ka­ją całe­go cia­ła. 

Szam­pon w kost­ce – jaki wybrać?

Przez to, że coraz wię­cej osób zain­te­re­so­wa­nych jest sto­so­wa­niem szam­po­nu w kost­ce, w dro­ge­riach i per­fu­me­riach może­my zna­leźć wie­le pro­duk­tów tego rodza­ju.  Kuszą eko­lo­gicz­nym opa­ko­wa­niem, gwa­ran­cją cru­el­ty-free i dodat­ko­wy­mi skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi. Nie wszyst­kie jed­nak oka­zu­ją się być w peł­ni przy­ja­zne nam i śro­do­wi­sku. To, cze­go powin­ni­śmy się wystrze­gać w skła­dzie szam­po­nu w kost­ce to para­fi­na (powsta­je z ropy naf­to­wej i w dużej ilo­ści zapy­cha pory skó­ry), cete­aryl alko­hol (wysu­sza skó­rę) i per­fu­my (to rów­nież alko­hol). 

Szam­pon w kost­ce nie tyl­ko nie pogar­sza kon­dy­cji wło­sów i skó­ry gło­wy, ale tak­że, jeśli wybie­rze­my w peł­ni natu­ral­ny pro­dukt, może ją widocz­nie popra­wić. Nie war­to więc znie­chę­cać się pierw­szy­mi trud­no­ścia­mi wyni­ka­ją­cych ze zmia­ny, bo w dzi­siej­szych cza­sach sto­so­wa­nie natu­ral­ne­go szam­po­nu w kost­ce wyda­je się być jedy­nym słusz­nym wybo­rem. Ma pozy­tyw­ny wpływ na zmniej­sze­nie ilo­ści zuży­wa­ne­go pla­sti­ku, a my nie wpro­wa­dza­my do swo­je­go orga­ni­zmu nie potrzeb­nej che­mii. 

Tekst: Vers-24
Zdję­cia: Ryan McGu­ire z Pixabay

 

Komentarze

komentarzy