Uroda

Wpływ szamponu w kostce na kondycję włosów

Szam­po­ny w kost­ce sta­ją się coraz bar­dziej popu­lar­ne. Ta for­ma przy­czy­nia się do reduk­cji pla­sti­ku, ale czy wło­sy po uży­ciu tego kosme­ty­ku są zdro­we i wyglą­da­ją pięk­nie? W dzi­siej­szym świe­cie bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej musimy…

Więcej