Styl życia

WoshWosh zbiera buty dla osób w kryzysie bezdomności

WoshWosh to pierwsza w Polsce i Europie firma zajmująca się profesjonalnym czyszczeniem, renowacją, naprawą i personalizacją obuwia. PIerwszy punkt powstał w 2015 r. z idei Zero Waste – zadbaj, nie wyrzucaj, pomyśl o środowisku, a dziś może się już pochwalić kilkunastoma lokalizacjami w całej Polsce i ponad 100 tysiącami par butów, które odzyskały drugie życie. Ponadto, firma wspiera działania proekologiczne generujące oszczędności, edukując i poszerzając świadomość w zakresie Zero Waste w biznesie.

WoshWosh zbiera buty dla osób w kryzysie bezdomności

 

Zima to szcze­gól­nie cięż­ki okres dla osób dotknię­tych bez­dom­no­ścią, a któ­rych w samej Pol­sce jest ponad 35 tys. Wraz z nadej­ściem minu­so­wych tem­pe­ra­tur, czę­ściej sły­szy się o tra­ge­diach, któ­re zda­ją się być odle­głe od nas odle­głe. Tym­cza­sem, oso­by bez­dom­ne, ska­za­ne na życie na uli­cy, bez odpo­wied­nie­go ubra­nia i zimo­we­go obu­wia codzien­nie toczą wal­kę o prze­ży­cie. To wła­śnie z myślą o nich czte­ry lata temu Mar­ty­na Zastaw­na – zało­ży­ciel­ka mar­ki Wosh­Wosh posta­no­wi­ła zor­ga­ni­zo­wać  zbiór­kę obu­wia. Szcze­gól­nie, że w kon­tek­ście dzia­łal­no­ści mar­ki, na co dzień popu­la­ry­zu­ją­cej dzia­ła­nia Zero Waste i zaj­mu­ją­cej się odno­wą, czysz­cze­niem i napra­wą obu­wia, stwo­rze­nie i zaini­cjo­wa­nie tak waż­nej dzi­siaj akcji spo­łecz­nej na sta­łe wpi­sa­ło się już w stra­te­gię zwią­za­ną z reali­za­cją zało­żeń CSRo­wych wie­lu part­ne­rów przy­łą­cza­ją­cych się do akcji.

Jak prze­trwać zimę po ludz­ku? Z pew­no­ścią nie­zbęd­ne jest cie­płe, solid­ne obu­wie. Stąd też IV już edy­cja zbiór­ki obu­wia dla osób w kry­zy­sie bez­dom­no­ści orga­ni­zo­wa­na przez WOsh­Wosh, któ­ra rusza 20 wrze­śnia. Zebra­ne i odświe­żo­ne obu­wie tra­fi do osób naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych. Dotych­czas fir­ma pomo­gła już ponad poło­wie potrze­bu­ją­cych w Pol­sce, udo­wad­nia­jąc, że real­na pomoc zawsze zaczy­na się od małe­go gestu, a koń­czy na tysią­cach zebra­nych i dostar­czo­nych par butów dla naj­bar­dziej potrzebujących.

Głów­ny cel akcji to po pro­stu „Oddaj – nie wyrzu­caj”, jed­nak  pod tym hasłem kry­je się znacz­nie wię­cej. Mar­ka Wosh­Wosh nie tyl­ko zachę­ca wszyst­kich do dawa­nia dru­gie­go życia butom zamiast kupo­wa­nia nowych czy odda­wa­nia tych nie­po­trzeb­nych par oso­bom bez­dom­nym, ale anga­żu­je się tak­że w two­rze­nie nowych stra­te­gii opar­tych na Zrów­no­wa­żo­nym Roz­wo­ju. Od ponad sze­ściu lat fir­ma reali­zu­je misję zwią­za­ną z edu­ka­cją bran­ży całe­go biz­ne­su w zakre­sie wdra­ża­nia real­nych, trans­pa­rent­nych zmian mają­cych na celu obni­że­nie śla­du węglo­we­go i zmia­nę nawy­ków zakupowych.

Od trzech edy­cji Wosh­Wosh zapra­sza do udzia­łu w zbiór­ce obu­wia inne mar­ki. W tym roku głów­nym part­ne­rem zbiór­ki jest fir­ma Deca­th­lon, któ­ra będzie zbie­ra­ła obu­wie dla osób bez­dom­nych zarów­no wśród swo­ich pra­cow­ni­ków, jak i w 19 skle­pach w całej Pol­sce. Po raz dru­gi part­ne­rem akcji zosta­ła rów­nież fir­ma CCC, któ­ra rów­nież będzie zbie­ra­ła obu­wie wśród swo­ich pra­cow­ni­ków. Dodat­ko­wo, InPost, jako part­ner akcji i fir­ma chęt­nie anga­żu­ją­ca się spo­łecz­nie, zagwa­ran­tu­je 1000 dar­mo­wych paczek via pacz­ko­mat jako alter­na­ty­wę do prze­ka­za­nia obu­wia. A ponie­waż IV edy­cja to ponad 10 part­ne­rów, w tym takie mar­ki jak LPP, Alle­gro, Fun­da­cja Delo­it­te, Ste­na Recyc­ling, Sie­mens, Mon­de­lez, Ener­ga Gru­pa ORLEN, Pep­si­Co czy MetLi­fe, dodat­ko­wo, oprócz obu­wia dam­skie­go i męskie­go ‚mar­ka LPP zbie­rze wśród swo­je­go zespo­łu obu­wie dzie­cię­ce, któ­re zosta­nie prze­ka­za­ne do zaprzy­jaź­nio­nej fun­da­cji poma­ga­ją­cej samot­nym mat­kom i ich pociechom.

Każ­dy z nas może pomóc! Jak to zro­bić?  Jest na to kil­ka spo­so­bów: oso­bi­sta wizy­ta w Wosh­Wosh – dostar­cze­nie butów do sie­dzi­by fir­my, Wosh­Wosh, któ­ra znaj­du­je się przy ul. Mię­dzy­bor­skiej 57/65 w War­sza­wie;  zanie­sie­nie butów do wybra­nych skle­pów Deca­th­lon (lista skle­pów poni­żej); wysył­ka butów do sie­dzi­by Wosh­Wosh: ul. Mię­dzy­bor­ska 57/65 04–027 War­sza­wa, przy czym waż­ne, aby na prze­sył­ce wid­niał dopi­sek: “Buty dla osób bez­dom­nych”; wysył­ka za pośred­nic­twem InPost, któ­ry jako part­ner akcji, gwa­ran­tu­je 1000 dar­mo­wych paczek via Pacz­ko­mat (aby uzy­skać kod na wysył­kę, nale­ży wysłać maila na adres napiszdonas@woshwosh.pl ).

Punk­ty Deca­th­lon, w któ­rych moż­na zosta­wiać obu­wie: War­sza­wa Tar­gó­wek ul. Geo­de­zyj­na 76;  Łódź ul. Ogro­do­wa 19a (Manu­fak­tu­ra), al. Jana Paw­ła II 30 (Pasaż Łódz­ki), al. Ofiar Ter­ro­ry­zmu 11, Wrze­śnia 14; Poznań, ul. Szwedz­ka 8;  Gdańsk, ul. Szczę­śli­wa 1; Kra­ków Zako­pian­ka, ul. Zako­piań­ska 62a; Kato­wi­ce, tr. Niko­de­ma i Józe­fa Reń­ców 30; Sosno­wiec, ul. Sokol­ska 35; Gli­wi­ce, al. Jana Nowa­ka-Jezio­rań­skie­go 7; Bia­ły­stok Het­mań­ska, ul. Jana Paw­ła II 51; Rze­szów, al. Tade­usza Rej­ta­na 65; Lublin Cze­chów, al. Spół­dziel­czo­ści Pra­cy 26; Bie­la­ny Wro­cław­skie, ul. Fran­cu­ska 2; Płock, Tra­sa ks. Jerze­go Popie­łusz­ki 6; Olsz­tyn, ul. Sta­ni­sła­wa Doran­ta 3; Rumia, ul. Grun­waldz­ka 110;  Szczaw­no-Zdrój, ul. Szcza­wień­ska 4 oraz Radom, ul. Grzecz­na­row­skie­go 21.

Jakie buty Wosh­Wosh zbie­ra pod­czas akcji? Waż­ne, aby prze­ka­zy­wać obu­wie w dobrym sta­nie, zarów­no męskie, jak i dam­skie, jesien­ne i zimo­we, a tak­że obu­wie sportowe.

Buty powin­ny być ze sobą zasznu­ro­wa­ne lub połą­czo­ne za pomo­cą taśmy, gum­ki bądź zapa­ko­wa­ne do wor­ka. Nie przyj­mu­je się obu­wia dziu­ra­we­go (szcze­gól­nie dziu­ry na pode­szwie), z odcho­dzą­cy­mi bądź odkle­ja­ją­cy­mi się ele­men­ta­mi, nie­kom­plet­ne­go – brak ele­men­tów kon­struk­cyj­nych, rze­pów itp., szpi­lek, butów na obca­sie oraz butów dziecięcych.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Mar­le­na Wysocka
Gra­fi­ka: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy