Styl życia

WoshWosh zbiera buty dla osób w kryzysie bezdomności

Wosh­Wosh to pierw­sza w Pol­sce i Euro­pie fir­ma zaj­mu­ją­ca się pro­fe­sjo­nal­nym czysz­cze­niem, reno­wa­cją, napra­wą i per­so­na­li­za­cją obu­wia. PIerw­szy punkt powstał w 2015 r. z idei Zero Waste – zadbaj, nie wyrzu­caj, pomyśl o środowisku, a…

Więcej