Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Francuski dom mody wychodzi poza wszelkie schematy, radykalnie upraszczając wizję wirtualnego piękna i tworząc pierwszy skaner do ust. Czy sztuczna inteligencja i ponadczasowe piękno mogą iść w parze? Dla Chanel wszystko jest możliwe!

chanel lipscanner

Naj­now­sza apli­ka­cja Cha­nel pozwa­la ziden­ty­fi­ko­wać dowol­ny kolor ust, w dowol­nym wykoń­cze­niu i z dowol­ne­go obra­zu, jed­no­cze­śnie nie­mal natych­miast dopa­so­wu­jąc odpo­wied­ni pro­dukt Cha­nel, któ­ry moż­na wypró­bo­wać wir­tu­al­nie. Jako pierw­szy na świe­cie, eks­klu­zyw­ny lip­scan­ner stwo­rzo­ny dla Cha­nel łączy opa­ten­to­wa­ną sztucz­ną inte­li­gen­cję i tech­no­lo­gię AR z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem mar­ki w dzie­dzi­nie pięk­na, któ­re pozwa­la­ją klien­tom odkryć i bez­pro­ble­mo­wo prze­te­sto­wać pro­duk­ty Cha­nel gdzie­kol­wiek się znaj­du­ją – a wszyst­ko to na jed­nej plat­for­mie. Wystar­czy tyl­ko zeska­no­wać pożą­da­ny kolor np. z ust model­ki na zdję­ciu, posta w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, pla­ka­tu czy maga­zy­nu, a nawet kogoś w praw­dzi­wym życiu, a ska­ner ust Cha­nel spo­śród sze­ro­kie­go spek­trum swo­ich pro­duk­tów, dopa­su­je ten ide­al­ny odcień. 

Lip­scan­ner ofe­ru­je peł­ne spek­trum kul­to­wych odcie­ni Cha­nel – to ponad 400 pro­duk­tów w róż­nych wykoń­cze­niach: mato­wym, saty­no­wym i błysz­czą­cym, co umoż­li­wia kon­su­men­tom bez­pro­ble­mo­we i szyb­kie zaku­py. Wyjąt­ko­wa tech­no­lo­gia lip­scan­ner jest dostęp­na wyłącz­nie dla Cha­nel i sta­no­wi efekt współ­pra­cy mię­dzy nimi Stu­dio Kre­acji Maki­ja­żu Cha­nel oraz zespo­łu Cha­nel  CX Lab: czer­piąc z dzie­sią­tek tysię­cy zdjęć, eks­per­ci ds. uro­dy współ­pra­co­wa­li razem z inży­nie­ra­mi, aby wytre­no­wać algo­rytm, któ­ry może bez­pro­ble­mo­wo pomo­że ziden­ty­fi­ko­wać i „wyod­ręb­nić” dokład­ny odcień, a tak­że tek­stu­rę ust z dowol­ne­go obra­zu fizycz­ne­go lub cyfro­we­go, tak, aby zna­leźć naj­bliż­sze dopa­so­wa­nie kolo­ru i tek­stu­ry pro­duk­tu. Tech­no­lo­gia rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej umoż­li­wia ren­de­ro­wa­nie odpo­wied­nich pro­duk­tów na dowol­nej twa­rzy, dzię­ki cze­mu klien­ci przy­mie­rza­ją naj­bar­dziej dopa­so­wa­ne kolo­ry i wykoń­cze­nie. Co wię­cej, apli­ka­cja nie tyl­ko roz­po­zna­je kolo­ry i tek­stu­ry, ale tak­że peł­ną róż­no­rod­ność odcie­ni skó­ry, wie­ku, kar­na­cji czy kształ­tów ust.

Lip­scan­ner Cha­nel powsta­ły we współ­pra­cy ze Stu­diem Kre­acji Maki­ja­żu CHANEL dopra­co­wa­ło każ­dy kul­to­wy kolor i tek­stu­rę pro­duk­tów Cha­nel, two­rząc i gwa­ran­tu­jąc jak naj­bar­dziej auten­tycz­ne doświad­cze­nie i wzbo­ga­ca­jąc w ten spo­sób tech­no­lo­gię wir­tu­al­ne­go przy­mie­rza­nia dostęp­ną na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej fran­cu­skie­go domu mody. Zapro­jek­to­wa­ny po to, aby pozwo­lić klien­tom odkry­wać nowe odcie­nie Cha­nel, lip­scan­ner ofe­ru­je peł­ną gamę pro­duk­tów do ust dostęp­nych na każ­dym sta­no­wi­sku do maki­ja­żu Cha­nel. To praw­dzi­we połą­cze­nie sty­lu maki­ja­żu mar­ki z sztucz­ną inte­li­gen­cją – a wszyst­ko po to, by pro­duk­ty do ust Cha­nel były na wycią­gnię­cie ręki już teraz. Natych­mia­sto­we dopa­so­wa­nie kolo­rów  i inten­syw­ne szko­le­nie algo­ryt­mów wyjąt­ko­wo szyb­ko zapro­po­nu­ją odpo­wied­nią szmin­kę Cha­nel, a Ty możesz cie­szyć się emo­cja­mi zwią­za­ny­mi z wypró­bo­wa­niem pro­duk­tu na sobie. 

 

Lip­scan­ner Cha­nel to odpo­wiedź na zre­ali­zo­wa­nie marze­nia o szmin­ce ide­al­nej, odkry­tej wir­tu­al­nie, a dostęp­nej w rze­czy­wi­sto­ści. Czy może być coś pięk­niej­sze­go? Ponad­to, lip­scan­ner jest dar­mo­wy i moż­na go pobrać na urzą­dze­nia z iOS, korzy­sta­jąc ze skle­pu Apple App Store.T

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdjęcia/video: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wspaniałe, świąteczne upominki Beauty, które pokochasz

Jeśli wła­śnie szu­ka­cie naj­lep­szych pre­zen­tów świą­tecz­nych z serii beau­ty, nie mogli­ście tra­fić lepiej. Boże Naro­dze­nie zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, co ozna­cza, że nad­szedł czas, aby odkryć naj­lep­sze upo­min­ki dla naj­bliż­szych. Pew­nie wie­le z Was zastanawia…
Więcej
Moda

W hołdzie rękodziełu - Chanel 2021/22 Métiers d’art

Głów­ny cel kolek­cji Métiers d’Art Cha­nel to hołd dla ręcz­ne­go rze­mio­sła. Czy może być zatem bar­dziej ide­al­ne miej­sce do pre­zen­ta­cji naj­now­szej kolek­cji Métiers d’art 2021/22 fran­cu­skie­go domu mody, niż le19M – nowe cen­trum w Paryżu…
Więcej
Uroda

Ton w ton - Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Pro­duk­ty z naj­now­szej kolek­cji maki­ja­żu fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2021 ton w ton two­rzą per­fek­cyj­ną syner­gię, ide­al­nie zgry­wa­jąc się w sub­tel­ne har­mo­nię kolo­ry­stycz­ne. Skom­po­no­wa­ne wokół czte­rech, jesien­nych odcie­ni: cie­płej sza­ro­ści, kha­ki, tera­ko­ty inspirowanej…
Więcej