Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Francuski dom mody wychodzi poza wszelkie schematy, radykalnie upraszczając wizję wirtualnego piękna i tworząc pierwszy skaner do ust. Czy sztuczna inteligencja i ponadczasowe piękno mogą iść w parze? Dla Chanel wszystko jest możliwe!

chanel lipscanner

Naj­now­sza apli­ka­cja Cha­nel pozwa­la ziden­ty­fi­ko­wać dowol­ny kolor ust, w dowol­nym wykoń­cze­niu i z dowol­ne­go obra­zu, jed­no­cze­śnie nie­mal natych­miast dopa­so­wu­jąc odpo­wied­ni pro­dukt Cha­nel, któ­ry moż­na wypró­bo­wać wir­tu­al­nie. Jako pierw­szy na świe­cie, eks­klu­zyw­ny lip­scan­ner stwo­rzo­ny dla Cha­nel łączy opa­ten­to­wa­ną sztucz­ną inte­li­gen­cję i tech­no­lo­gię AR z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem mar­ki w dzie­dzi­nie pięk­na, któ­re pozwa­la­ją klien­tom odkryć i bez­pro­ble­mo­wo prze­te­sto­wać pro­duk­ty Cha­nel gdzie­kol­wiek się znaj­du­ją – a wszyst­ko to na jed­nej plat­for­mie. Wystar­czy tyl­ko zeska­no­wać pożą­da­ny kolor np. z ust model­ki na zdję­ciu, posta w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, pla­ka­tu czy maga­zy­nu, a nawet kogoś w praw­dzi­wym życiu, a ska­ner ust Cha­nel spo­śród sze­ro­kie­go spek­trum swo­ich pro­duk­tów, dopa­su­je ten ide­al­ny odcień. 

Lip­scan­ner ofe­ru­je peł­ne spek­trum kul­to­wych odcie­ni Cha­nel – to ponad 400 pro­duk­tów w róż­nych wykoń­cze­niach: mato­wym, saty­no­wym i błysz­czą­cym, co umoż­li­wia kon­su­men­tom bez­pro­ble­mo­we i szyb­kie zaku­py. Wyjąt­ko­wa tech­no­lo­gia lip­scan­ner jest dostęp­na wyłącz­nie dla Cha­nel i sta­no­wi efekt współ­pra­cy mię­dzy nimi Stu­dio Kre­acji Maki­ja­żu Cha­nel oraz zespo­łu Cha­nel  CX Lab: czer­piąc z dzie­sią­tek tysię­cy zdjęć, eks­per­ci ds. uro­dy współ­pra­co­wa­li razem z inży­nie­ra­mi, aby wytre­no­wać algo­rytm, któ­ry może bez­pro­ble­mo­wo pomo­że ziden­ty­fi­ko­wać i „wyod­ręb­nić” dokład­ny odcień, a tak­że tek­stu­rę ust z dowol­ne­go obra­zu fizycz­ne­go lub cyfro­we­go, tak, aby zna­leźć naj­bliż­sze dopa­so­wa­nie kolo­ru i tek­stu­ry pro­duk­tu. Tech­no­lo­gia rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej umoż­li­wia ren­de­ro­wa­nie odpo­wied­nich pro­duk­tów na dowol­nej twa­rzy, dzię­ki cze­mu klien­ci przy­mie­rza­ją naj­bar­dziej dopa­so­wa­ne kolo­ry i wykoń­cze­nie. Co wię­cej, apli­ka­cja nie tyl­ko roz­po­zna­je kolo­ry i tek­stu­ry, ale tak­że peł­ną róż­no­rod­ność odcie­ni skó­ry, wie­ku, kar­na­cji czy kształ­tów ust.

Lip­scan­ner Cha­nel powsta­ły we współ­pra­cy ze Stu­diem Kre­acji Maki­ja­żu CHANEL dopra­co­wa­ło każ­dy kul­to­wy kolor i tek­stu­rę pro­duk­tów Cha­nel, two­rząc i gwa­ran­tu­jąc jak naj­bar­dziej auten­tycz­ne doświad­cze­nie i wzbo­ga­ca­jąc w ten spo­sób tech­no­lo­gię wir­tu­al­ne­go przy­mie­rza­nia dostęp­ną na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej fran­cu­skie­go domu mody. Zapro­jek­to­wa­ny po to, aby pozwo­lić klien­tom odkry­wać nowe odcie­nie Cha­nel, lip­scan­ner ofe­ru­je peł­ną gamę pro­duk­tów do ust dostęp­nych na każ­dym sta­no­wi­sku do maki­ja­żu Cha­nel. To praw­dzi­we połą­cze­nie sty­lu maki­ja­żu mar­ki z sztucz­ną inte­li­gen­cją – a wszyst­ko po to, by pro­duk­ty do ust Cha­nel były na wycią­gnię­cie ręki już teraz. Natych­mia­sto­we dopa­so­wa­nie kolo­rów  i inten­syw­ne szko­le­nie algo­ryt­mów wyjąt­ko­wo szyb­ko zapro­po­nu­ją odpo­wied­nią szmin­kę Cha­nel, a Ty możesz cie­szyć się emo­cja­mi zwią­za­ny­mi z wypró­bo­wa­niem pro­duk­tu na sobie. 

 

Lip­scan­ner Cha­nel to odpo­wiedź na zre­ali­zo­wa­nie marze­nia o szmin­ce ide­al­nej, odkry­tej wir­tu­al­nie, a dostęp­nej w rze­czy­wi­sto­ści. Czy może być coś pięk­niej­sze­go? Ponad­to, lip­scan­ner jest dar­mo­wy i moż­na go pobrać na urzą­dze­nia z iOS, korzy­sta­jąc ze skle­pu Apple App Store.T

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdjęcia/video: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej