ModaNewsroom

Weekday x Lee

Jesie­nią 2019 świa­tło dzien­ne ujrzy kolek­cja Week­day x Lee. Legen­dar­na mar­ka jean­sów i wkrót­ce wcho­dzą­cy po Pol­ski Week­day, stwo­rzy­li 22 pro­jek­ty inspi­ro­wa­ne odzie­żą robot­ni­czą i kul­tu­rą mło­dzie­żo­wą z poło­wy lat 90-ch. Dale­ka jest jed­nak od…

Więcej