UrodaWłosy

Wcierki do włosów – jak działają i  jak ich używać

Wcierki do włosów pomogą rozprawić się z problemami takimi jak łupież czy wypadanie włosów. Regularnie stosowane wzmocnią cebulki i poprawią wygląd całej fryzury. Nic dziwnego, że włosomaniaczki je uwielbiają. 

Wcierki do włosów - jak działają i  jak ich używać

Zdję­cia: Ali­na Koval­chuk z Unsplash

Zwy­kle naj­bar­dziej sku­pia­my się na kon­dy­cji naszych wło­sów – czy są wystar­cza­ją­co nawil­żo­ne, dla­cze­go się puszą, jak odbu­do­wać roz­dwo­jo­ne koń­ców­ki. O wie­le mniej uwa­gi zwra­ca­my na naszą skó­rę gło­wy, chy­ba że zacznie piec, swę­dzieć lub zacznie nam doku­czać łupież. Zapo­mi­na­my, że prze­cież zdro­wa skó­ra gło­wy to zdro­we włosy.

Jak działają wcierki do włosów 

Wcier­ki do wło­sów pomo­gą w bar­dzo łatwy i szyb­ki spo­sób zadbać o skó­rę gło­wy, aby była w jak naj­lep­szej kon­dy­cji. Po pierw­sze dzia­ła­ją tro­chę jak tonik do cery. Po zasto­so­wa­niu szam­po­nu, tak jak cera po umy­ciu żelem, skó­ra gło­wy tra­ci swój balans, a wcier­ka do skó­ry gło­wy pomo­że przy­wró­cić jej pra­wi­dło­we pH. W wie­lu przy­pad­kach pomo­że to na dokucz­li­we swę­dze­nie gło­wy po umy­ciu – wystar­czy się­gnąć po wcier­kę do wraż­li­wej skó­ry gło­wy, z alan­to­iną i d‑panthenolem.

Jeśli naszym pro­ble­mem jest prze­tłusz­cza­nie się wło­sów, wcier­ka może zdzia­łać praw­dzi­we cuda i prze­dłu­żyć świe­żość wło­sów o dodat­ko­wy dzień. Wszyst­ko dzię­ki takim skład­ni­kom jak glin­ka czy ole­jek z drze­wa herbacianego.

Wie­lu z nas zapew­ne wcier­ka do wło­sów koja­rzy się z kosme­ty­kiem na wypa­da­nie wło­sów. Każ­da wcier­ka pobu­dza cebul­ki i dostar­cza im nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych, dzię­ki cze­mu są moc­niej­sze i mniej wypa­da­ją. W dro­ge­riach znaj­dzie­my jed­nak tak­że spe­cjal­ne wcier­ki na porost wło­sów, czę­sto z zio­ło­wy­mi eks­trak­ta­mi (skrzy­pem, pokrzy­wą) któ­re dodat­ko­wo sty­mu­lu­ją porost wło­sów. Te wcier­ki do wło­sów zagwa­ran­tu­ją nam wie­le nowych baby hair.

Jak stosować wcierkę do włosów 

Wcier­ki do wło­sów są nie­zwy­kle pro­ste w sto­so­wa­niu. Po osu­sze­niu ręcz­ni­kiem umy­tych wło­sów wystar­czy roz­py­lić płyn na skó­rę gło­wy, tuż u nasa­dy wło­sów, a następ­nie wma­so­wać go pal­ca­mi. Aby zauwa­żyć efek­ty powin­ni­śmy sto­so­wać kosme­tyk po każ­dym umy­ciu gło­wy. Jedy­ną wadą zio­ło­wych wcie­rek do wło­sów może być ich zapach. Jeśli więc nie chce­my go czuć na wło­sach przez cały dzień może­my zaapli­ko­wać wcier­kę na noc, przed pój­ściem spać, a następ­nie rano umyć wło­sy. Wcier­ki, któ­re jedy­nie dba­ją o pra­wi­dło­we pH naszej skó­ry gło­wy i zapo­bie­ga­ją jej prze­su­sze­niu, naj­czę­ściej mają zupeł­nie neu­tral­ną woń. 

Co robić, żeby włosy rosły szybciej, były zdrowe i pełne blasku?
Wypadanie włosów u kobiet: przyczyny i sposoby zapobiegania

Komentarze

komentarzy