Uroda

Co robić, żeby włosy rosły szybciej, były zdrowe i pełne blasku?

Każdy z nas chce mieć zdrowe, bujne i piękne włosy. O tym jak wyglądają nasze włosy decydują głównie względy genetyczne, dieta, ale też właściwa pielęgnacja skóry głowy. Jakie błędy najczęściej popełniamy myjąc włosy? Czy odpowiednio dbamy o skórę głowy, aby zapewnić optymalne środowisko dla zdrowych włosów?

Pierw­szy i naj­czę­ściej popeł­nia­ny błąd pole­ga na myciu wło­sów, a nie skó­ry gło­wy! Nale­ży pamię­tać, że szam­pon słu­ży do oczysz­cza­nia skó­ry gło­wy, a nie pasm. Dla­te­go zawsze wybie­ra­my szam­pon, któ­ry jest odpo­wied­ni dla naszej skó­ry. Pod­czas mycia zwy­kle wyko­nu­je się deli­kat­ny masaż – ma on pobu­dzić do wzro­stu cebul­ki wło­sów.  Tu istot­ne jest, żeby ten pro­ces wyko­nać na całej gło­wie, tak aby cała skó­ra zosta­ła oczysz­czo­na.  Try­cho­lo­dzy czę­sto pod­kre­śla­ją, że dla popraw­ne­go oczysz­cze­nia skó­ry gło­wy war­to tę czyn­ność powtó­rzyć 2 razy i przy­naj­mniej raz tygo­dniu wyko­nać peeling. Dla­cze­go nale­ży to zro­bić? Otóż na naszym cie­le, a zwłasz­cza na skó­rze gło­wy osa­dza się brud i codzien­ne zanie­czysz­cze­nia – może to być kurz i prze­róż­ne pył­ki. W dodat­ku czę­ste sto­so­wa­nie szam­po­nów (tak­że suchych), odży­wek, masek oraz środ­ków do sty­li­za­cji spra­wia, że reszt­ki kosme­ty­ków osa­dza­ją się na skó­rze, a to w dłuż­szej per­spek­ty­wie osła­bia kon­dy­cję wło­sów i ma wpływ nie tyl­ko na szyb­kość ich wzro­stu, ale tak­że wypa­da­nie. 

Co robić, żeby włosy rosły szybciej?

Jeśli chce­my, żeby nasze wło­sy rosły szyb­ciej, były zdro­we i peł­ne bla­sku nale­ży wyko­ny­wać peeling. Popra­wi on mikro­krą­że­nie skó­ry gło­wy, a to następ­nie spra­wi, że skład­ni­ki aktyw­ne zawar­te w pro­duk­tach do pie­lę­gna­cji wło­sów sku­tecz­niej dotrą do cebu­lek wło­sów i inten­syw­nie je odży­wią. Rów­nież wyko­nu­jąc peeling regu­lu­jesz pra­cę gru­czo­łów łojo­wych – wło­sy dłu­żej pozo­sta­ną świe­że i mniej się będą prze­tłusz­czać. Gdy zro­go­wa­cia­ły naskó­rek i nagro­ma­dzo­ne zanie­czysz­cze­nia nie są sys­te­ma­tycz­nie usu­wa­ne, wów­czas nastę­pu­je osła­bie­nie cebu­lek wło­sów, a to przy­spie­sza pro­ces ich wypa­da­nia. Dla­te­go war­to zadbać o odpo­wied­nią pie­lę­gna­cje skó­ry gło­wy i wło­sów. Dzię­ki temu nasze wło­sy szyb­ciej uro­sną, będą zdro­we i peł­ne blasku.

Jak często myć skórę głowy? 

To kwe­stia bar­dzo indy­wi­du­al­na – war­to obser­wo­wać i spraw­dzać cze­go potrze­bu­je skó­ra gło­wy i nasze wło­sy. Nie­praw­dą jest, że w przy­pad­ku prze­tłusz­cza­ją­cych się wło­sów powin­ni­śmy utrzy­mać je w tym sta­nie jak naj­dłu­żej, żeby…w efek­cie prze­tłusz­cza­ły się rza­dziej. To mit. Nie powin­ni­śmy tego robić, bo nagro­ma­dzo­ne na gło­wie łój, sebum i inne zanie­czysz­cze­nia będą zaty­kać pory skó­ry i osła­biać cebul­ki, a to z kolei spo­wo­du­je wypa­da­nie wło­sów. Wło­sy musi­my myć tak czę­sto jak tego wyma­ga­ją, ale jeże­li – uwa­ga – umy­je­my je rano, a wie­czo­rem już są prze­tłusz­czo­ne, wów­czas reko­men­du­je­my kon­sul­ta­cję u trychologa.

Kuracje na skórę głowy

Taką kura­cję war­to wyko­nać, gdy zauwa­ży­my, że wło­sy są osła­bio­ne oraz odczu­je­my dys­kom­fort na skó­rze gło­wy – może o tym też świad­czyć lek­ko zaczer­wie­nio­na skó­ry i mały wzrost wło­sów. Przed wybo­rem odpo­wied­nej kura­cji koniecz­nie nale­ży spraw­dzić czy pro­duk­ty zosta­ły prze­ba­da­ne kli­nicz­nie. My dora­dza­my lek­kie i szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wegań­skie for­mu­ły mar­ki Alter­na. Seria Alter­na Scalp Care wyróż­nia się nie tyl­ko tech­no­lo­gią, ale też wyjąt­ko­wo deli­kat­ną for­mu­łą, któ­ra nawil­ża i koi skó­rę głowy.

Wcierki do skóry głowy

Wcier­ki to pre­pa­ra­ty o dużej kon­cen­tra­cji skład­ni­ków odżyw­czych do miej­sco­we­go zasto­so­wa­nia. Na ryn­ku znaj­dzie­my wie­le rodza­jów wcie­rek – prze­ciw­łu­pie­żo­we, prze­ciw­ło­jo­to­ko­we, nor­ma­li­zu­ją­ce gru­czo­ły łojo­we, hamu­ją­ce wypa­da­nie wło­sów oraz pobu­dza­ją­ce wzrost nowych wło­sów. War­to pamię­tać, że efekt i popra­wę sta­nu skó­ry i wło­sów przy­nie­sie regu­lar­ne sto­so­wa­nie wcier­ki. Na porost wło­sów reko­men­du­je­my nowe pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji skó­ry gło­wy – Scalp Advan­ced od L’Oréal Pro­fes­sion­nel Paris. W przy­pad­ku nad­mier­ne­go wypa­da­nia wło­sów suge­ru­je­my kon­sul­ta­cje z try­cho­lo­giem lub der­ma­to­lo­giem. 

Dobrze dobra­na pie­lę­gna­cja ma wiel­ki wpływ na to jak będą wyglą­da­ły nasze wło­sy. Jeże­li chce­my, żeby rosły szyb­ciej i były zdro­we, musi­my zacząć od pod­staw – zadbać o skó­rę gło­wy i rege­ne­ru­ją­cą pie­lę­gna­cję pasm, aby zapew­nić odpo­wied­nie nawil­że­nie i zapo­bie­gać łama­niu się wło­sów. Świa­do­ma pie­lę­gna­cja pozwo­li nam cie­szyć się zdro­wy­mi i pięk­nie wyglą­da­ją­cy­mi włosami.

 

Komentarze

komentarzy