Moda

Warszawskie second handy – gdzie iść, żeby znaleźć prawdziwe perełki?

Chociaż najlepsze możesz znaleźć poza nią. Nie warto jednak odbierać sobie przyjemności szukania ich w Warszawie. O czym mowa? O Second Handach, które w błyskawicznym czasie znajdują sobie coraz większą rzesze fanów. Specjalnie dla czytelniczek Vers-24, spędziliśmy dni na poszukiwaniu tych, bez których nie uda Ci się stworzyć looku na miarę „It Girl”. Masz dość wyglądania jak inni i wydawania dużych sum na zakupach? W takim razie jest to świetna opcja dla Ciebie.

Podą­ża­jąc śla­dem Mał­go­rza­ty Hal­ber (wejdź na jej Insta­gram od razu zoba­czysz co mamy na myśli)  i war­szaw­skich fashio­ni­stów, przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie listę miejsc, któ­re koniecz­nie musisz odwie­dzić aby zna­leźć ponad­cza­so­we ubra­nia.

Klasyczne sklepy z używaną odzieżą

  1. Hala Bana­cha

Praw­dzi­wa grat­ka dla fanów odzie­ży uży­wa­nej. War­to pamię­tać, że na łowy powin­naś prze­zna­czyć sobie odpo­wied­nią ilość cza­su. Dzię­ki temu uda Ci się obejść wszyst­kie sta­no­wi­ska i tra­fić na praw­dzi­we rary­ta­sy. My w szcze­gól­no­ści pole­ca­my rze­czy roz­ło­żo­ne na dużych, roz­kła­da­nych sto­łach. Pomi­mo ogól­ne­go bała­ga­nu, moż­na tra­fić tu na praw­dzi­we uda. Sukien­ka w sty­lu lat 50? Tutaj dosta­niesz ją za 10 zł. War­to udać się tutaj rano.

2. Ale­ja Jana Paw­ła

Skle­pów z uży­wa­ną odzie­żą jest tu co naj­mniej pięć. W nie­mal każ­dy z nim obo­wią­zu­ją dzien­ne pro­mo­cje. Cza­sa­mi więc uda Ci się upo­lo­wać jedwab­ny swe­ter za 5 zł a cza­sa­mi będziesz musia­ła liczyć się z więk­szy­mi wydat­ka­mi. My w szcze­gól­no­ści pole­ca­my: „Huma­ne” na ul. Jana Paw­ła 36 i „Ciu­cho­lan­die” pod nume­rem 65. Obie­cu­je­my, że nie wyj­dziesz z pusty­mi ręka­mi.

3. Pra­ga

War­szaw­ska Pra­ga jest praw­dzi­wą grat­ką dla fanów odzie­ży uży­wa­nej.  Swo­je kro­ki powin­naś skie­ro­wać w oko­li­ce dwor­ca Wileń­skie­go. Tam bowiem znaj­dziesz naj­le­piej zaopa­trzo­ne lum­pek­sy. Udaj się więc na Tar­go­wą 63,  do Szmi­zjer­ki na ul. Okrzei 32 i  Huma­ny na Tar­go­wej 22. Ceny są tutaj róż­ne i głów­nie zale­żą od dnia dosta­wy arty­ku­łów. Nam uda­ło się kupić, świet­ną dżin­so­wą kurt­kę.

Luksusowe Vintage sklepy

  1. War­saw Vin­ta­ge Mar­ket (cyklicz­ny vin­ta­ge shop)

To praw­dzi­we modo­we wyda­rze­nie dla fanów ubrań z histo­rią. Dzię­ki duże­mu zaan­ga­żo­wa­niu orga­ni­za­to­rów jesteś w sta­nie zna­leźć tutaj praw­dzi­we pereł­ki. 6 edy­cja odbę­dzie się już 21 maja w War­szaw­skim klu­bie „Nie­bo”.  W szcze­gól­no­ści powin­naś się tutaj udać kie­dy lubisz styl retro. W tej edy­cji swo­je ubra­nia będzie pre­zen­to­wa­ło wie­lu cie­ka­wych wystaw­ców.

 2. Ole­an­drów- Sap­frip­sti

Sklep miesz­czą­cy się na War­szaw­skiej uli­cy Ole­an­drów, zachwy­ca nie tyl­ko ubra­nia­mi ale rów­nież ład­nym wystro­jem wnę­trza. Jego wła­ści­cie­le bar­dzo dba­ją o dobór pro­duk­tów. Co cie­ka­we zaku­py możesz robić rów­nież przez ich stro­nę inter­ne­to­wą. My zako­cha­ły­śmy się w szcze­gól­no­ści w ich sukien­kach i t‑shirtach <3

3. Vin­ta­ge Komis na Fran­cu­skiej 17

Jest to dobra opcja dla fanek kla­sy­ki i dobrych jako­ścio­wo ubrań. Pomi­mo tego, że rze­czy są tutaj sto­sun­ko­wo dro­gie, masz szan­sę upo­lo­wać cho­ciaż­by ory­gi­nal­ną, vin­ta­ge toreb­kę od Cha­nel czy szpil­ki pro­sto od Pra­dy. Sklep pro­wa­dzo­ny jest przez Mał­go­rza­tę Fabia­ni, wie­lo­let­nią sty­list­kę, któ­ra pil­nu­je, żeby arty­ku­ły mia­ły gwa­ran­cję ory­gi­nal­no­ści.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Zdję­cia: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy