Warszawskie second handy – gdzie iść, żeby znaleźć prawdziwe perełki?

Cho­ciaż naj­lep­sze możesz zna­leźć poza nią. Nie war­to jed­nak odbie­rać sobie przy­jem­no­ści szu­ka­nia ich w War­sza­wie. O czym mowa? O Second Han­dach, któ­re w bły­ska­wicz­nym…