MakijażNewsroomUroda

Wakacyjny blask – Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020

Francuski dom mody Chanel zaprasza nas na wakacyjny rejs po wybrzeżu Morza Śródziemnego – to obietnica wietrznego, słonecznego i olśniewającego lata. Ekskluzywna kolekcja Summer of Glow przywołuje na myśl beztroskie wakacje w kurorcie na Riwierze Francuskiej, gdzie promienie słońca spotykają się z morską bryzą i błękitnym niebiem. 

Chanel nowa kolekcja

Ogrza­na słoń­cem skó­ra, powiew wol­no­ści i pada­ją­ce, two­rzą­ce nie­po­wta­rzal­ny kli­mat pro­mie­nie słoń­ca sta­ły się inspi­ra­cją do stwo­rze­nia rów­nie lek­kiej, natu­ral­nej kolek­cji peł­nej cie­płych odcie­ni  któ­rą w dwóch sło­wach moż­na by opi­sać jako „zdro­wy blask”, a jed­no­cze­śnie zesta­wio­nej w kon­tra­ście z kora­lo­wy­mi, żywy­mi kolo­ra­mi na paznokciach.

Efekt muśnię­tem słoń­cem skó­ry stwo­rzysz dzię­ki uni­ka­to­we­mu bron­ze­ro­wi Heal­thy Glow Bron­zing Cre­am o kon­sy­sten­cji kre­mu-żelu, któ­ry pozo­sta­wia deli­kat­ne, aksa­mit­ne wykoń­cze­nie i nada­je cerze natu­ral­nie pro­mien­ny, opa­lo­ny wygląd. Marzysz o zdro­wym bla­sku? Deli­kat­ny roz­świe­tlacz we flu­idzie do twa­rzy i cia­ła She­er Heal­thy Glow High­li­gh­ting Flu­id i jego lek­ka, wta­pia­ją­ca się w skó­rę emul­sja spra­wi, że cera natych­miast uzy­sku­je pro­mien­ny, zdro­wy wygląd, nawet do 8 godzin. W dodat­ku, pro­dukt dostęp­ny jest w dwóch eks­klu­zyw­nych odcie­niach: sło­necz­ne­go per­ło­we­go brą­zu i per­ło­wej kości sło­nio­wej. Natu­ral­ny, nie­ska­zi­tel­ny look utrwa­li Les Beiges Heal­thy Glow Illu­mi­na­ting Powder w dwóch eks­klu­zyw­nych odcie­niach: Sand (odcień śred­ni jasny) i Sun­set (odcień inten­syw­ny), któ­re pozwa­la­ją uzy­skać róż­ne efek­ty – to intu­icyj­ny pro­dukt, któ­ry z łatwo­ścią dopa­so­wu­je się do Two­jej cery i pozwo­li stwo­rzyć od natu­ral­ne­go, bo bar­dziej wyra­zi­sty. Pięk­na, este­tycz­na puder­nicz­ka z dużym luster­kiem i pędzel­kiem w kształ­cie pół­księ­ży­ca uła­twi apli­ka­cję i spra­wi, że jesz­cze nigdy nie była tak przy­jem­na. Świe­ży, wypo­czę­ty wygląd bez wzglę­du na porę dnia stwo­rzysz z pomo­cą pale­ty cie­ni o jedwa­bi­stej kon­sy­sten­cji Heal­thy Glow Natu­ral Eyesha­dow Palet­te zło­żo­nej z pię­ciu natu­ral­nych, zie­mi­stych i beżo­wych odcie­ni, dzię­ki któ­rej stwo­rzysz róż­ne maki­ja­że. Ide­al­ne usta latem? Dużo bla­sku i cie­pła. Heal­thy Glow Lip Balm w nowym, cie­płym odcie­niu Warm to bal­sam, któ­ry nie tyl­ko nawil­ża usta, ale jed­no­cze­śnie sub­tel­nie oży­wia ich natu­ral­ny kolor.

Waka­cyj­ny, per­fek­cyj­ny look według Cha­nel zwień­cza­ją dło­nie. Jak w każ­dym sezo­nie, powsta­ły zupeł­nie nowe odcie­nie trwa­łych i deli­kat­nych, kul­to­wych lakie­rów do paznok­ci Le Ver­nis w zupeł­nie nowych, żywych kolo­rach, ide­al­nie kom­po­nu­ją­cych się ze ską­pa­ną w słoń­cu skó­rą: kora­lo­wy Sailor i soczy­ście poma­rań­czo­wy Cru­ise. Każ­da jego war­stwa to per­fek­cyj­ny,  ale tak­że lśnią­cy i wyra­zi­sty efekt.

Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020 Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020 Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020 Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020 Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020

Naj­now­sza, let­nia kolek­cja maki­ja­żu Cha­nel Les Beiges Sum­mer of Glow 2020 jest dostęp­na wyłącz­nie we fla­go­wym buti­ku Cha­nel w Gale­rii Mokotów.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Ton w ton - Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Pro­duk­ty z naj­now­szej kolek­cji maki­ja­żu fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2021 ton w ton two­rzą per­fek­cyj­ną syner­gię, ide­al­nie zgry­wa­jąc się w sub­tel­ne har­mo­nię kolo­ry­stycz­ne. Skom­po­no­wa­ne wokół czte­rech, jesien­nych odcie­ni: cie­płej sza­ro­ści, kha­ki, tera­ko­ty inspirowanej…
Więcej
Uroda

Jesienna kosmetyczka, czyli zmiana rutyny pielęgnacji skóry

Wraz z nadej­ściem jesie­ni, tem­pe­ra­tu­ry ule­gły znacz­ne­mu obni­że­niu, a kapry­śna aura coraz czę­ściej daje się we zna­ki. Tak samo, jak zaczy­na­my zupeł­nie nowy sezon w modzie i naszą let­nią  gar­de­ro­bę na cie­płe, gru­be swe­try czy…
Więcej
Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…
Więcej