MakijażNewsroomUroda

Wakacyjny blask – Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020

Francuski dom mody Chanel zaprasza nas na wakacyjny rejs po wybrzeżu Morza Śródziemnego – to obietnica wietrznego, słonecznego i olśniewającego lata. Ekskluzywna kolekcja Summer of Glow przywołuje na myśl beztroskie wakacje w kurorcie na Riwierze Francuskiej, gdzie promienie słońca spotykają się z morską bryzą i błękitnym niebiem. 

Chanel nowa kolekcja

Ogrza­na słoń­cem skó­ra, powiew wol­no­ści i pada­ją­ce, two­rzą­ce nie­po­wta­rzal­ny kli­mat pro­mie­nie słoń­ca sta­ły się inspi­ra­cją do stwo­rze­nia rów­nie lek­kiej, natu­ral­nej kolek­cji peł­nej cie­płych odcie­ni  któ­rą w dwóch sło­wach moż­na by opi­sać jako „zdro­wy blask”, a jed­no­cze­śnie zesta­wio­nej w kon­tra­ście z kora­lo­wy­mi, żywy­mi kolo­ra­mi na paznok­ciach.

Efekt muśnię­tem słoń­cem skó­ry stwo­rzysz dzię­ki uni­ka­to­we­mu bron­ze­ro­wi Heal­thy Glow Bron­zing Cre­am o kon­sy­sten­cji kre­mu-żelu, któ­ry pozo­sta­wia deli­kat­ne, aksa­mit­ne wykoń­cze­nie i nada­je cerze natu­ral­nie pro­mien­ny, opa­lo­ny wygląd. Marzysz o zdro­wym bla­sku? Deli­kat­ny roz­świe­tlacz we flu­idzie do twa­rzy i cia­ła She­er Heal­thy Glow High­li­gh­ting Flu­id i jego lek­ka, wta­pia­ją­ca się w skó­rę emul­sja spra­wi, że cera natych­miast uzy­sku­je pro­mien­ny, zdro­wy wygląd, nawet do 8 godzin. W dodat­ku, pro­dukt dostęp­ny jest w dwóch eks­klu­zyw­nych odcie­niach: sło­necz­ne­go per­ło­we­go brą­zu i per­ło­wej kości sło­nio­wej. Natu­ral­ny, nie­ska­zi­tel­ny look utrwa­li Les Beiges Heal­thy Glow Illu­mi­na­ting Powder w dwóch eks­klu­zyw­nych odcie­niach: Sand (odcień śred­ni jasny) i Sun­set (odcień inten­syw­ny), któ­re pozwa­la­ją uzy­skać róż­ne efek­ty – to intu­icyj­ny pro­dukt, któ­ry z łatwo­ścią dopa­so­wu­je się do Two­jej cery i pozwo­li stwo­rzyć od natu­ral­ne­go, bo bar­dziej wyra­zi­sty. Pięk­na, este­tycz­na puder­nicz­ka z dużym luster­kiem i pędzel­kiem w kształ­cie pół­księ­ży­ca uła­twi apli­ka­cję i spra­wi, że jesz­cze nigdy nie była tak przy­jem­na. Świe­ży, wypo­czę­ty wygląd bez wzglę­du na porę dnia stwo­rzysz z pomo­cą pale­ty cie­ni o jedwa­bi­stej kon­sy­sten­cji Heal­thy Glow Natu­ral Eyesha­dow Palet­te zło­żo­nej z pię­ciu natu­ral­nych, zie­mi­stych i beżo­wych odcie­ni, dzię­ki któ­rej stwo­rzysz róż­ne maki­ja­że. Ide­al­ne usta latem? Dużo bla­sku i cie­pła. Heal­thy Glow Lip Balm w nowym, cie­płym odcie­niu Warm to bal­sam, któ­ry nie tyl­ko nawil­ża usta, ale jed­no­cze­śnie sub­tel­nie oży­wia ich natu­ral­ny kolor.

Waka­cyj­ny, per­fek­cyj­ny look według Cha­nel zwień­cza­ją dło­nie. Jak w każ­dym sezo­nie, powsta­ły zupeł­nie nowe odcie­nie trwa­łych i deli­kat­nych, kul­to­wych lakie­rów do paznok­ci Le Ver­nis w zupeł­nie nowych, żywych kolo­rach, ide­al­nie kom­po­nu­ją­cych się ze ską­pa­ną w słoń­cu skó­rą: kora­lo­wy Sailor i soczy­ście poma­rań­czo­wy Cru­ise. Każ­da jego war­stwa to per­fek­cyj­ny,  ale tak­że lśnią­cy i wyra­zi­sty efekt.

Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020 Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020 Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020 Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020 Chanel Les Beiges Summer of Glow 2020

Naj­now­sza, let­nia kolek­cja maki­ja­żu Cha­nel Les Beiges Sum­mer of Glow 2020 jest dostęp­na wyłącz­nie we fla­go­wym buti­ku Cha­nel w Gale­rii Moko­tów.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej
Uroda

Lato Chanel w najgorętszym miejscu w Warszawie - UN ÉTÉ DE CHANEL

Jed­no z naj­go­ręt­szych miejsc zlo­ka­li­zo­wa­nych na mapie War­sza­wy, tuż nad Wisłą – Elek­trow­nia Powi­śle, już od 29 czerw­ca zamie­ni­ło się w wyjąt­ko­wą, let­nią prze­strzeń mar­ki Cha­nel.   UN ÉTÉ DE CHANEL to pro­jekt stwo­rzo­ny z…
Więcej