ModaNewsroom

W hołdzie tweedowi – Chanel Ready-to-Wear FW 2022/23

Pełna odniesień do lat 60., najnowsza kolekcja francuskiego domu mody Ready-to-Wear na sezon jesień-zima 2022/23 łączy w sobie ducha mody z psychodelicznymi filmami, tak typowymi dla tej dekady, w nietypowym klimacie balansującym gdzieś pomiędzy tajemnicą i romansem. 

Cała kolek­cja zosta­ła szcze­gól­nie poświę­co­na twe­edo­wi. Twe­ed to mate­riał szla­chet­ny i jedy­ny w swo­im rodza­ju: pozwa­la bowiem na nie­skoń­czo­ne kom­bi­na­cje kolo­rów i mate­ria­łów, jed­no­cze­śnie sta­no­wiąc sym­bol fran­cu­skie­go domu mody, bez któ­re­go Cha­nel nie ist­nie­je. Vir­gi­nie Viard podą­ża­jąc śla­da­mi Gabriel­le Cha­nel wzdłuż rze­ki Twe­ed, któ­ra nie­gdyś pod­czas spa­ce­rów  po szkoc­kiej wsi zbie­ra­ła papro­cie i bukie­ty kwia­tów, aby zain­spi­ro­wać lokal­nych rze­mieśl­ni­ków do pożą­da­nych odcie­ni, wyobra­zi­ła sobie teraz twe­edy w kolo­rach tego kra­jo­bra­zu, co ide­al­nie odzwier­cie­dla cho­ciaż­by dłu­gi różo­wy płaszcz sub­tel­nie nakra­pia­ny błę­ki­tem i fio­le­tem, albo bur­gun­do­wy gar­ni­tur z deli­kat­nym zło­tym poły­skiem. Inspi­ra­cją dla Vir­gi­nie była tak­że Anglia w latach 60. i bar­dzo kolo­ro­we wów­czas okład­ki płyt. Szcze­gól­nie jed­nak, przy two­rze­niu naj­now­szej kolek­cji,  pro­jek­tant­ka swą uwa­gę sku­pi­ła na sty­li­za­cji Gabriel­le zapo­ży­czo­nej od kochan­ka – księ­cia West­min­ste­ru, któ­ra na zdję­ciach zro­bio­nych w jego dom­ku w Loch­mo­re na tara­sie jego wiej­skie­go domu w Eaton Hall ma na sobie poży­czo­ne ubra­nia i kalo­sze. Pro­jek­tant­ka przy­wo­ła­ła ducha tego week­en­do­we­go wypa­du dzię­ki kolo­ro­wym raj­sto­pom w gru­be prąż­ki i gumo­wym kalo­szom. Czy może być bowiem coś bar­dziej sek­sow­ne­go, niż nosze­nie ubrań oso­by, któ­rą kochamy?

Kolek­cję Cha­nel Ready-to-Wear na sezon jesień-zima 2022/23 zapre­zen­to­wa­no w Grand Pala­is Éphémère spo­wi­tym twe­edem: sie­dze­nia przy­bra­no tym w kolo­rze jasno­brą­zo­wym pod­czas, gdy czar­ny z kolo­ro­wy­mi ele­men­ta­mi zdo­bił ścia­ny. Wybieg pokry­to zaś twe­edem w odcie­niu bla­dej zie­le­ni – po to, aby na myśl przy­wo­dził rze­kę Twe­ed. Kolek­cja to przede wszyst­kim eks­plo­zja kolo­rów, w któ­rej sub­tel­nie męskie bądź prze­sad­nie over­si­zo­we kurt­ki w psy­cho­de­licz­nych kolo­rach łączą się z aksa­mit­ny­mi, czar­ny­mi spodnia­mi, a  obci­słe spód­ni­ce zesta­wia­ne są z dłu­gi­mi skar­pe­ta­mi i czó­łen­ka­mi w szpic z nie­wiel­ką szpil­ką z lakie­ro­wa­nej skó­ry. Hitem z pew­no­ścią oka­żą się koza­ki za kola­no wyko­na­ne z czar­nej czy beżo­wej gumy.

Wśród gości poja­wi­li się amba­sa­do­rzy domu mody, m.in. Geo­r­gia May Jag­ger i Caro­li­ne de Maigret oraz Ellie Bam­ber czy Iman Perez.

Spe­cjal­nie na potrze­by poka­zu Cha­nel Ready-to-Wear na jesień-zimę 2022/23 nakrę­co­no tease­ry stwo­rzo­ne przez duet Inez & Vino­odh. W tym celu foto­gra­fo­wie odwie­dzi­li brze­gi rze­ki Twe­ed w Szko­cji, regio­nie Scot­tish Bor­ders. Tak powsta­ły wyjąt­ko­we obra­zy zain­spi­ro­wa­ne nasy­co­ną este­ty­ką fil­mów psy­cho­de­licz­nych z lat 60. XX wie­ku, m.in. pano­ra­micz­ne wido­ki na rze­kę czy malow­ni­cze kra­jo­bra­zy szkoc­kich wrzosowisk.W rytm pio­sen­ki Kinks „Don’t Ever Chan­ge” przed kame­rą Inez & Vino­odh model­ka Vivien­ne Roh­ner tań­czy pośród kra­jo­bra­zu spo­wi­te­go mgłą, a całość nakła­da się z koją­cym wido­kiem szkoc­kiej wsi. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej
Uroda

5 sprawdzonych produktów do pielęgnacji i makijażu CHANEL

Cha­nel od wie­lu lat jest wio­dą­cą, a zara­zem jed­ną z naj­bar­dziej popu­lar­nych na świe­cie marek ofe­ru­ją­cych pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu. Jed­no­cze­śnie, mar­ka dba o wszyst­kie rodza­je skó­ry i posia­da jed­ne z naj­bar­dziej lek­kich, przyjaznych…
Więcej
Uroda

Najpiękniejsze letnie zapachy, które zabiorą Cię w podróż

Naj­pięk­niej­sze, let­nie per­fu­my to takie, któ­re zabio­rą Cię w podróż – nawet, jeśli  wca­le nie masz jej w pla­nach, a gorą­ce dni wyma­ga­ją zapa­chu peł­ne­go kolo­rów, dzię­ki któ­re­mu poczu­jesz się jak na waka­cjach. Nic, tak…
Więcej