Styl życia

W hołdzie tradycji i w wyjątkowej odsłonie – poznaj słodki repertuar pączków w Belvedere Café

Zbliża się wielkie święto miłośników słodkich smaków. Z tej okazji kawiarnia Belvedere Café przygotowała specjalną słodką ofertę zapowiadającą specjały Tłustego Czwartku – zarówno w tradycyjnym wydaniu jak i takim, który oczaruje połączeniem smaków.

W hołdzie tradycji i w wyjątkowej odsłonie
– poznaj słodki repertuar pączków w Belvedere Café

Od lute­go dostęp­ne będą pącz­ki w kil­ku odsło­nach: pączek tra­dy­cyj­ny z nadzie­niem z mar­mo­la­dy róża­nej, orze­cho­wy z kre­mo­wym nadzie­niem orze­cho­wym, w pole­wie kaka­owej z kru­szo­ny­mi orze­cha­mi, pączek z kre­mo­wym nadzie­niem wani­lio­wym w pole­wie cukro­wej z poma­rań­czą, a tak­że pączek z kre­mo­wym nadzie­niem pista­cjo­wym. W wyjąt­ko­wej ofer­cie nowo­ści Belve­de­re Café zachwy­cą nas rów­nież kru­che fawor­ki, któ­rych smak prze­nie­sie nas do cza­sów słod­kie­go dzieciństwa.

W hołdzie tradycji i w wyjątkowej odsłonie – poznaj słodki repertuar pączków w Belvedere Café

Pączek tra­dy­cyj­ny z nadzie­niem z mar­mo­la­dy różanej

orzechowy z kremowym nadzieniem orzechowym, w polewie kakaowej z kruszonymi orzechami

Pączek orze­cho­wy z kre­mo­wym nadzie­niem orze­cho­wym, w pole­wie kaka­owej z kru­szo­ny­mi orzechami.

pączek z kremowym nadzieniem waniliowym w polewie cukrowej z pomarańczą

Pączek z kre­mo­wym nadzie­niem wani­lio­wym w pole­wie cukro­wej z pomarańczą.

pączek z kremowym nadzieniem pistacjowym

Pączek z kre­mo­wym nadzie­niem pistacjowym.

Faworki

Fawor­ki

W codzien­nym słod­kim menu Belve­de­re Café na gości cze­ka wybór tra­dy­cyj­nych wypie­ków w kla­sycz­nym wyda­niu: wuzet­ka, napo­le­on­ka, kre­mów­ka, ser­nik, szar­lot­ka, ekler czy rur­ki z bitą śmie­ta­ną. Pasjo­na­ci współ­cze­sne­go rze­mio­sła cukier­ni­cze­go będą zachwy­ce­ni arty­stycz­ny­mi kom­po­zy­cja­mi dese­rów autor­stwa Sze­fa Kre­atyw­ne­go Micha­ła Iwa­niu­ka dostęp­ny­mi w sied­miu uni­kal­nych smakach.

Tekst/zdjęcia:materiały pra­so­we

Komentarze

komentarzy