Styl życia

W hołdzie tradycji i w wyjątkowej odsłonie – poznaj słodki repertuar pączków w Belvedere Café

Zbli­ża się wiel­kie świę­to miło­śni­ków słod­kich sma­ków. Z tej oka­zji kawiar­nia Belve­de­re Café przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ną słod­ką ofer­tę zapo­wia­da­ją­cą spe­cja­ły Tłu­ste­go Czwart­ku – zarów­no w tra­dy­cyj­nym wyda­niu jak i takim, któ­ry ocza­ru­je połą­cze­niem sma­ków. Od lutego…

Więcej