KalendarzKulturaMuzykaWydarzenia

W Berlinie otwarto wystawę o Davidzie Bowie

Ten legen­dar­ny muzyk roc­ko­wy, bar­dzo zain­te­re­so­wa­ny nowo powsta­ją­cą muzy­ką nie­miec­ką, pod koniec roku 1976 pod­jął decy­zję o prze­no­si­nach do Ber­li­na Zachod­nie­go. To wła­śnie tu żył i two­rzył przez następ­ne kil­ka lat, by póź­niej nagrać dwa kla­sycz­ne albu­my i zająć się pro­duk­cją nagrań innych wyko­naw­ców, w szcze­gól­no­ści Iggy­’e­go Popa. 

Więcej