MiejscaStyl życia

Volcano Blue, poznajcie smaki Santorini

Tekst/zdjęcia: Vers24 Jeśli zamier­za­cie spę­dzić waka­cje na wyspie San­to­ri­ni to powin­ni­ście zaj­rzeć do restau­ra­cji Vol­ca­no Blue, umiej­sco­wio­nej w jej sto­li­cy, Fira. Restau­ra­cja zosta­ła zało­żo­na w miej­scu, gdzie nie­gdyś usy­tu­owa­na była jed­nak z głów­nych pie­kar­ni w mieście.…

Więcej