Uroda

Krem z witaminą C – jak stosować i jaki wybrać 

Krem z witaminą C powinien koniecznie znaleźć się w twojej codziennej pielęgnacji, niezależnie od tego jaki rodzaj cery posiadasz. Sprawdź, jak w pełni wykorzystać jego dobroczynne działanie na skórę.

Wita­mi­na C to jeden z naj­le­piej dzia­ła­ją­cych na skó­rę skład­ni­ków aktyw­nych. Krem z wita­mi­ną C war­to zacząć sto­so­wać jak naj­wcze­śniej,  aby nie dopu­ścić do przed­wcze­sne­go powsta­wa­nia zmarsz­czek. To jed­nak nie jedy­ny bene­fit sto­so­wa­nia tego kosmetyku.

Krem z witaminą C - jak stosować i jaki wybrać 

Krem z wita­mi­ną C: Pur­les – krem VitC Per­fec­tor, IMAGE Skin­ca­re krem VITAL C, Insti­tut Esthe­derm krem Inten­si­ve Vita­mi­ne C, Ses­der­ma krem C‑Vit, pHfor­mu­la krem VITA C, Medik8 krem Daily Radian­ce VITAMIN C SPF 30.

Krem z witaminą C – jak działa?

Wita­mi­na C ma wie­le zalet: chro­ni naszą skó­rę przed stre­sem oksy­da­cyj­nym, popra­wia pro­duk­cję kola­ge­nu oraz zapo­bie­ga i leczy prze­bar­wie­nia. Nie wystar­czy jed­nak suple­men­to­wać jej w posta­ci table­tek, wita­mi­na C musi mieć bez­po­śred­ni kon­takt z naszą skó­rą, aby mieć szan­sę zadziałać.

Kosme­ty­ki z wita­mi­ną C dzie­lą się na te, któ­re mają aktyw­ną for­mę tej sub­stan­cji, oraz for­mę bier­ną. 

For­ma aktyw­na czy­li kwas l‑askorbinowy daje naj­lep­sze i naj­szyb­sze efek­ty sto­so­wa­nia – redu­ku­je zmarszcz­ki, zmniej­sza depig­men­ta­cję skó­ry, wyrów­nu­je jej kolo­ryt i roz­świe­tla. Nie­ste­ty jest rów­nież bar­dzo nie­sta­bil­na – wystar­czy wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra lub dłu­gi dostęp powie­trza, aby kosme­tyk z wita­mi­ną C stał się w zasa­dzie bez­u­ży­tecz­ny. Ta for­ma naj­czę­ściej wystę­pu­je w serum z pipe­tą w ciem­nym szkle. 

For­ma bier­na jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej sta­bil­na, nie musi­my więc oba­wiać się utra­ty wła­ści­wo­ści. Nie­ste­ty czę­sto nie daje tak dobrych efek­tów, jak for­ma aktyw­na. W dodat­ku nie wie­my, czy jej dłu­go­ter­mi­no­we dzia­ła­nie będzie tak dobre, jak kwa­su l‑askorbinowego. Sta­bil­ne for­my wita­mi­ny C w kre­mach to:

  • Sodium ascor­byl pho­spha­te – ma wła­ści­wo­ści jak aktyw­na wita­mi­na C, dodat­ko­wo leczy trą­dzik bo dzia­ła antybakteryjne;
  • ascor­byl glu­co­si­de – zmniej­sza prze­bar­wie­nia, dzia­ła w głęb­szych war­stwach skóry;
  • ascor­byl pal­mia­ti­te – cechu­je się dużą sta­bil­no­ścią, ale małą efektywnością;
  • tetra­he­xyl­de­cyl ascor­ba­te – naj­efek­tyw­niej­sza sta­bil­na wita­mi­ny C, nie­ste­ty rów­nież najdroższa;

Jaki krem z witaminą C wybrać

Decy­du­jąc się na krem z wita­mi­ną C war­to wziąć pod uwa­gę przede wszyst­kim jej stę­że­nie w danym kosme­ty­ku. Jeśli dotych­czas nie sto­so­wa­li­śmy wita­mi­ny C na swo­ją skó­rę, zacznij­my od oko­ło 8–10 pro­cent. Oso­by o wraż­li­wej skó­rze nie powin­ny sto­so­wać wyż­szych stę­żeń. Ponad­to, war­to sto­so­wać mak­sy­mal­nie 20-pro­cen­to­we stę­że­nia – wyż­sze wca­le nie powo­du­ją szyb­szych efek­tów. 

Waż­ne są tak­że pozo­sta­łe skład­ni­ki kre­mu z wita­mi­ną C – wita­mi­na E oraz kwas hia­lu­ro­no­wy spra­wia­ją, że for­mu­ła sta­je się bar­dziej efek­tyw­na i lepiej wni­ka w skó­rę. 

Jak stosować krem z witaminą C

Krem z wita­mi­ną C naj­le­piej sto­so­wać codzien­nie rano. Dobrym spo­so­bem jest zasto­so­wa­nie go pod krem z fil­trem. Wita­mi­na C nie uwraż­li­wia skó­ry na słoń­ce, za to mini­ma­li­zu­je uszko­dze­nia, któ­re powo­du­ją pro­mie­nie sło­necz­ne. Krem z wita­mi­ną C trze­ba sto­so­wać wraz z SPF rów­nież z wcze­śniej wspo­mnia­ne­go powo­du – świa­tło szyb­ko desta­bi­li­zu­je ją. 

Krem z wita­mi­ną C może­my sto­so­wać tak­że pod­czas wie­czor­nej pie­lę­gna­cji, musi­my jedy­nie uwa­żać na inte­rak­cje z inny­mi kosme­ty­ka­mi, na przy­kład kwa­sa­mi i reti­no­lem – mogą w połą­cze­niu podraż­nić nam skó­rę. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy