ModaNewsroom

URODZINOWA KOLEKCJA LOUS. RETROSPECTIVE.

Mar­ka LOUS obcho­dzi w tym roku swo­je pią­te uro­dzi­ny! Z tej oka­zji przy­go­to­wa­ła kolek­cję RETROSPECTIVE, któ­ra pod­su­mo­wu­je wszyst­kie jej dotych­cza­so­we pro­jek­ty, ulu­bio­ne mode­le, kolo­ry i syl­wet­ki. Amba­sa­dor­ką kolek­cji i twa­rzą kam­pa­nii uro­dzi­no­wej zosta­ła Ori­na Kra­jew­ska.

Mar­ka LOUS powsta­ła w 2012 roku i od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia sta­wia w cen­trum świa­ta współ­cze­sną kobie­tę, dla któ­rej LOUS stał się syno­ni­mem funk­cjo­nal­no­ści, kom­for­tu i nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce­go sty­lu. Mar­ka dzie­li się ze swo­imi klient­ka­mi ideą życia w har­mo­nii i pod­kre­śla takie war­to­ści jak świa­do­mość, uważ­ność i akcep­ta­cja. Jej misją jest cele­bra­cja codzien­nych rytu­ałów i nie­ustan­ne poszu­ki­wa­nie swo­je­go wła­sne­go Zen w wiel­kim mie­ście.

Kolek­cja RETROSPECTIVE to kwin­te­sen­cja wypra­co­wa­ne­go przez lata sty­lu LOUS i odpo­wiedź na potrze­by wciąż rosną­ce­go gro­na jej sta­łych klien­tek. Łączy w sobie kul­to­we już mode­le w odświe­żo­nej gamie kolo­ry­stycz­nej z nowy­mi pro­jek­ta­mi, któ­re czer­pią z naj­lep­szych dotych­czas już spraw­dzo­nych prak­tyk. Całość pozo­sta­je spój­na z wize­run­kiem i wizją mar­ki. W kolek­cji znaj­dzie­my takie best­sel­le­ry jak sukien­ki: Puff, Nagoya, Osa­ka, Aven czy Air, któ­re sta­ły się już zna­kiem roz­po­zna­wal­nym mar­ki, a tak­że spodnie Echo, bluz­ka Col­lar i kom­bi­ne­zon Cle­ar w nowej odsło­nie. Nową pro­po­zy­cją mar­ki jest krót­ki kom­bi­ne­zon Cross, płaszcz Stark, kar­di­gan Cosy Cut i oczy­wi­ście sukien­ki: Right Cut, Easy oraz Ready.

RETROSPECTIVE to kolek­cja dosko­na­ła w swo­jej pro­sto­cie, funk­cjo­nal­na i ponad­cza­so­wa, a jej syl­wet­ki pod­kre­śla­ją i wspie­ra­ją kobie­cą pew­ność sie­bie. To kobie­cość w nowo­cze­snym wyda­niu.

LOUS w swo­ich kolek­cjach sta­wia na natu­ral­ne mate­ria­ły – to wła­śnie one zdo­mi­no­wa­ły kolek­cję RETROSPECTIVE. Mode­le zosta­ły uszy­te z czy­stej baweł­ny i wyso­ko­ga­tun­ko­we­go lnu, któ­re to w połą­cze­niu z for­mą ubrań nada­ją kobie­cym syl­wet­kom wyjąt­ko­wy kształt i cha­rak­ter. W kolek­cji znaj­dzie­my kla­sycz­ną czerń i biel, mod­ne w tym sezo­nie kha­ki i gra­fit, a tak­że na proś­bę klien­tek – spor­to­wą sza­rość.

LOUS do współ­pra­cy zapra­sza sil­ne i pew­ne sie­bie kobie­ty, któ­re są inspi­ra­cją dla mar­ki. Kobie­ty peł­ne pasji, któ­re podob­nie jak LOUS żyją w zgo­dzie ze sobą i ota­cza­ją­cym je świa­tem. Amba­sa­dor­ką uro­dzi­no­wej kolek­cji RETROSPECTIVE zosta­ła Ori­na Kra­jew­ska – aktor­ka, akty­wist­ka i przede wszyst­kim odważ­na, świa­do­ma sie­bie i pięk­na kobie­ta. Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią zde­cy­do­wa­łam się na współ­pra­cę z mar­ką LOUS. Bar­dzo dobrze czu­ję się w funk­cjo­nal­nych, mini­ma­li­stycz­nych i ponad­cza­so­wych kro­jach. Uwa­żam, że naj­więk­sza siła prze­ka­zu tkwi w pro­stej, a wyraź­nej for­mie, a jeśli – tak jak w tym przy­pad­ku – pod for­mą kry­je się słusz­ny i moc­ny komu­ni­kat, sta­je się ona nie­prze­mi­jal­ną kla­sy­ką. Sło­wo, któ­re ma dla mnie duże zna­cze­nie to zen, czy­li przy­ję­cie i wdra­ża­nie spe­cjal­nej per­spek­ty­wy w spo­so­bie życia. Świa­do­me i uważ­ne podej­ście w każ­dym jego aspek­cie i w każ­dej wyko­ny­wa­nej czyn­no­ści.

W modzie świa­do­mość wią­że się z nie­ma­so­wą, a prze­my­śla­ną kon­sump­cją. Kie­dy się zatrzy­ma­my – widzi­my wię­cej. Zachę­cam do spoj­rze­nia we wła­ści­wym lous’owym kie­run­ku.

Wyra­zi­sta uro­da Amba­sa­dor­ki ide­al­nie współ­gra z pro­jek­ta­mi mar­ki i pod­kre­śla ich wyjąt­ko­wy cha­rak­ter.

Kolek­cję RETROSPECTIVE pro­mu­je kli­ma­tycz­na sesja foto­gra­ficz­na, zre­ali­zo­wa­na w budyn­ku Redu­ty Ban­ku Pol­skie­go, któ­rej auto­rem jest Piotr Sitar­sky.

Kolek­cja jest dostęp­na w buti­ku mar­ki przy ul. Nowo­grodz­kiej 44/14 w War­sza­wie oraz na lous.pl.

Model­ka: Ori­na Kra­jew­ska
Zdję­cia: Piotr Sitar­sky
Make up: Aga­ta Kal­bar­czyk
Wło­sy: Kata­rzy­na Kaj­dan
Miej­sce: Redu­ta Ban­ku Pol­skie­go

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy