ModaNewsroom

URODZINOWA KOLEKCJA LOUS. RETROSPECTIVE.

Mar­ka LOUS obcho­dzi w tym roku swo­je pią­te uro­dzi­ny! Z tej oka­zji przy­go­to­wa­ła kolek­cję RETROSPECTIVE, któ­ra pod­su­mo­wu­je wszyst­kie jej dotych­cza­so­we pro­jek­ty, ulu­bio­ne mode­le, kolo­ry i syl­wet­ki. Amba­sa­dor­ką kolek­cji i twa­rzą kam­pa­nii uro­dzi­no­wej zosta­ła Ori­na Krajewska.…

Więcej