NewsroomUroda

URIAGE Age Protect – skuteczna walka z oznakami starzenia

Naj­now­sza linia kosme­ty­ków URIAGE Age Pro­tect to sku­tecz­na odpo­wiedź w wal­ce z ozna­ka­mi sta­rze­nia.  Sta­rze­nie sko­ry oprócz czyn­ni­ków gene­tycz­nych spo­wo­do­wa­ne jest głów­nie czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, a więc stre­sem, pro­mie­nia­mi UV, zanie­czysz­cze­nia­mi czy zmę­cze­niem. Naukow­cy z laboratorium…

Więcej