ModaMust havePolecane

Trendy na wiosnę 2020, czyli focus na beż 

Wielkimi krokami zbliża się jedna z najpiękniejszych pór roku – wiosna. Już czujemy ją w powietrzu i wkrótce (szybciej niż Ci się wydaje) dotychczasowe myśli o letniej garderobie i pełnych słońca dniach oraz długich wieczorach staną się rzeczywistością.  Zastanawiasz się jakie kolory będziemy nosić wiosną 2020?  Jeżeli jeszcze myślisz nad tym co na siebie włożyć, gdy temperatura zacznie wzrastać do 23 stopni, koniecznie zrób w swojej szafie miejsce dla beżowych, stonowanych ubrań.

Stonowane kolory wiosną, czyli focus na beż 

Tren­dy na wio­snę 2020: mary­nar­ka Isa­bel Marant Eto­ile, jean­sy & Other Sto­ries, swe­ter Isa­bel Marant, kar­di­gan & Other Sto­ries, koszu­la & Other Sto­ries, trench Man­go, swe­ter H&M, kurt­ka & Other Stories.

Pia­sek na pusty­ni, kawa z mle­kiem czy płat­ki owsia­ne – bez wąt­pie­nia beż i wsze­la­kie jego, sto­no­wa­ne odcie­nie zawład­nę­ły poka­za­mi mody. Wystar­czy tyl­ko spoj­rzeć na naj­now­sze kolek­cje lon­dyń­skie­go domu mody Bur­ber­ry czy wło­skie­go Max Mara.  Sto­no­wa­ne kolo­ry od stóp do głów są gwa­ran­cją, że zawsze będziesz wyglą­dać ele­ganc­ko. Tym bar­dziej, że wraz z nadej­ściem wio­sny zewsząd docie­ra do nas mnó­stwo bodź­ców: napę­dza się kon­sump­cjo­nizm, na Insta­gra­mie ata­ku­je nas mnó­stwo krzy­kli­wych, odważ­nych akce­so­riów, a od pro­jek­tan­tów mody ocze­ku­je­my zaska­ku­ją­cych  i spek­ta­ku­lar­nych, roz­wią­zań – wszyst­ko jedy­nie po to, aby nie­ustan­nie zaska­ki­wać. Ale czy to napraw­dę jest klucz do suk­ce­su i tego, by po pro­stu dobrze wyglą­dać? Dla­te­go cie­szy nas i z rado­ścią ogła­sza­my, że tej wio­sny w peł­ni sta­wia­my na natu­ral­ność i powrót do kla­sy­ki. Klucz do suk­ce­su? Neu­tral­ność. Ubra­nia w sto­no­wa­nych, beżo­wych kolo­rach są nie­zwy­kle este­tycz­ne, schlud­ne, a zara­zem wyglą­da­ją czy­sto i sty­lo­wo. Wbrew pozo­rom, łącze­nie ze sobą róż­nych odcie­ni beżu jest nie tyl­ko łatwe, ale i może oka­zać się eks­cy­tu­ją­ce. 

Myślisz sobie: „Tyl­ko kto w rze­czy­wi­sto­ści nosi beż od stóp do głów?” Uspo­ka­ja­my, bo możesz być pew­na, że dzię­ki sto­no­wa­nym kolo­rom pobu­dzisz swo­ją kre­atyw­ność, a dzię­ki wie­lo­ści odcie­ni stwo­rzysz zaska­ku­ją­ce, nie­na­gan­ne stylizacje.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy