Moda

Torebki marzeń  – Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear

Pełna kontrastów kolekcja Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear, stanowiąca prawdziwą mieszankę beztroskiej atmosfery wakacji na nartach oraz chłodnego, paryskiego szyku od lat 70. XX wieku do teraz daje swój wyraz nie tylko w tweedach i delikatnych szyfonach przeplatanych z garniturem z granatowego lureksu, warstwami frędzli, norweskimi swetrami czy spodniami narciarskimi zestawionymi z krótkimi, przyciętymi kurtkami, ale przede wszystkim w akcesoriach.  Powiedzmy sobie szczerze – nikt nie tworzy takich akcesoriów, jak Chanel. A jeśli mowa o akcesoriach, nie można zapomnieć o kultowych torebkach tego francuskiego domu mody.

Chanel torebki

 

Tym razem, nie­zwy­kle figlar­na kolek­cja rzu­ci­ła świa­tło dzien­ne na legen­dar­ny klub noc­ny Castel, a pary­ski glam z lat 70. prze­ni­ka całą kolek­cję na wskroś – są więc per­ły, pió­ra, ceki­ny i żywe kolo­ry.  Jeśli cho­dzi o tor­by, wyko­na­ne z róż­no­rod­nych mate­ria­łów i boga­to zdo­bio­ne, w myśl zasa­dy: wię­cej zna­czy wię­cej. Prym wio­dą przede wszyst­kim piko­wa­ne mode­le mini z cha­rak­te­ry­stycz­nym logo CC w kla­sycz­nej czer­ni, brą­zie, ale i odważ­nej fuk­sji. Wra­że­nie z pew­no­ścią robi czar­na, mini toreb­ka na pasku pokry­ta pusz­kiem. W naj­now­szej kolek­cji Ready-to-Wear na jesień-zimę 2021/22, moc­no inspi­ro­wa­nej lata­mi 70 nie mogło więc zabrak­nąć tak­że kla­sycz­nych mode­li 2.55 w odważ­nych waria­cjach – paste­lo­wo  mię­to­wym oraz lilio­wym tie-dye, a tak­że srebr­nym, czy zło­tym, pokry­tym ceki­na­mi, zesta­wio­nych z mono­chro­ma­tycz­ny­mi gar­ni­tu­ra­mi. Praw­dzi­we wra­że­nie robi ceki­no­wo – tęczo­wy worek z poły­sku­ją­cym logo, w któ­rym nie spo­sób nie zostać niezauważonym.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Gra­fi­ka: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej