Moda

Torebki marzeń  – Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear

Pełna kontrastów kolekcja Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear, stanowiąca prawdziwą mieszankę beztroskiej atmosfery wakacji na nartach oraz chłodnego, paryskiego szyku od lat 70. XX wieku do teraz daje swój wyraz nie tylko w tweedach i delikatnych szyfonach przeplatanych z garniturem z granatowego lureksu, warstwami frędzli, norweskimi swetrami czy spodniami narciarskimi zestawionymi z krótkimi, przyciętymi kurtkami, ale przede wszystkim w akcesoriach.  Powiedzmy sobie szczerze – nikt nie tworzy takich akcesoriów, jak Chanel. A jeśli mowa o akcesoriach, nie można zapomnieć o kultowych torebkach tego francuskiego domu mody.

Chanel torebki

 

Tym razem, nie­zwy­kle figlar­na kolek­cja rzu­ci­ła świa­tło dzien­ne na legen­dar­ny klub noc­ny Castel, a pary­ski glam z lat 70. prze­ni­ka całą kolek­cję na wskroś – są więc per­ły, pió­ra, ceki­ny i żywe kolo­ry.  Jeśli cho­dzi o tor­by, wyko­na­ne z róż­no­rod­nych mate­ria­łów i boga­to zdo­bio­ne, w myśl zasa­dy: wię­cej zna­czy wię­cej. Prym wio­dą przede wszyst­kim piko­wa­ne mode­le mini z cha­rak­te­ry­stycz­nym logo CC w kla­sycz­nej czer­ni, brą­zie, ale i odważ­nej fuk­sji. Wra­że­nie z pew­no­ścią robi czar­na, mini toreb­ka na pasku pokry­ta pusz­kiem. W naj­now­szej kolek­cji Ready-to-Wear na jesień-zimę 2021/22, moc­no inspi­ro­wa­nej lata­mi 70 nie mogło więc zabrak­nąć tak­że kla­sycz­nych mode­li 2.55 w odważ­nych waria­cjach – paste­lo­wo  mię­to­wym oraz lilio­wym tie-dye, a tak­że srebr­nym, czy zło­tym, pokry­tym ceki­na­mi, zesta­wio­nych z mono­chro­ma­tycz­ny­mi gar­ni­tu­ra­mi. Praw­dzi­we wra­że­nie robi ceki­no­wo – tęczo­wy worek z poły­sku­ją­cym logo, w któ­rym nie spo­sób nie zostać niezauważonym.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Gra­fi­ka: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jesienna kosmetyczka, czyli zmiana rutyny pielęgnacji skóry

Wraz z nadej­ściem jesie­ni, tem­pe­ra­tu­ry ule­gły znacz­ne­mu obni­że­niu, a kapry­śna aura coraz czę­ściej daje się we zna­ki. Tak samo, jak zaczy­na­my zupeł­nie nowy sezon w modzie i naszą let­nią  gar­de­ro­bę na cie­płe, gru­be swe­try czy…
Więcej
Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…
Więcej
NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…
Więcej