Moda

Torebki marzeń  – Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear

Pełna kontrastów kolekcja Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear, stanowiąca prawdziwą mieszankę beztroskiej atmosfery wakacji na nartach oraz chłodnego, paryskiego szyku od lat 70. XX wieku do teraz daje swój wyraz nie tylko w tweedach i delikatnych szyfonach przeplatanych z garniturem z granatowego lureksu, warstwami frędzli, norweskimi swetrami czy spodniami narciarskimi zestawionymi z krótkimi, przyciętymi kurtkami, ale przede wszystkim w akcesoriach.  Powiedzmy sobie szczerze – nikt nie tworzy takich akcesoriów, jak Chanel. A jeśli mowa o akcesoriach, nie można zapomnieć o kultowych torebkach tego francuskiego domu mody.

Chanel torebki

 

Tym razem, nie­zwy­kle figlar­na kolek­cja rzu­ci­ła świa­tło dzien­ne na legen­dar­ny klub noc­ny Castel, a pary­ski glam z lat 70. prze­ni­ka całą kolek­cję na wskroś – są więc per­ły, pió­ra, ceki­ny i żywe kolo­ry.  Jeśli cho­dzi o tor­by, wyko­na­ne z róż­no­rod­nych mate­ria­łów i boga­to zdo­bio­ne, w myśl zasa­dy: wię­cej zna­czy wię­cej. Prym wio­dą przede wszyst­kim piko­wa­ne mode­le mini z cha­rak­te­ry­stycz­nym logo CC w kla­sycz­nej czer­ni, brą­zie, ale i odważ­nej fuk­sji. Wra­że­nie z pew­no­ścią robi czar­na, mini toreb­ka na pasku pokry­ta pusz­kiem. W naj­now­szej kolek­cji Ready-to-Wear na jesień-zimę 2021/22, moc­no inspi­ro­wa­nej lata­mi 70 nie mogło więc zabrak­nąć tak­że kla­sycz­nych mode­li 2.55 w odważ­nych waria­cjach – paste­lo­wo  mię­to­wym oraz lilio­wym tie-dye, a tak­że srebr­nym, czy zło­tym, pokry­tym ceki­na­mi, zesta­wio­nych z mono­chro­ma­tycz­ny­mi gar­ni­tu­ra­mi. Praw­dzi­we wra­że­nie robi ceki­no­wo – tęczo­wy worek z poły­sku­ją­cym logo, w któ­rym nie spo­sób nie zostać niezauważonym.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Gra­fi­ka: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…
Więcej
Moda

Śniadanie na trawie, czyli impresjonizm w wydaniu Chanel Haute Couture jesień-zima 2021/22

Wyjąt­ko­wy, krót­ki film nakrę­co­ny spe­cjal­nie z myślą o naj­now­szej kolek­cji Cha­nel Hau­te Coutu­re jesień-zima 2021/22 przez Sofię i Roma­na Cop­po­la z Mar­ga­ret Qual­ley w roli głów­nej to intym­ne spo­tka­nie  i odkry­cie praw­dzi­we­go kunsz­tu krawieckiego –…
Więcej
Styl życia

Unikatowe i zaskakujące prezenty na Dzień Matki

Bez wąt­pie­nia naj­lep­szym pre­zen­tem na Dzień Mat­ki, jaki może­my jej poda­ro­wać jest wspól­nie spę­dzo­ny czas. Nie­ste­ty, w obec­nym cza­sie nie zawsze wspól­ne wyj­ście na lunch może oka­zać się pro­ste. Z pew­no­ścią w tym roku większość…
Więcej