Moda

Torebki marzeń  – Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear

Pełna kontrastów kolekcja Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear, stanowiąca prawdziwą mieszankę beztroskiej atmosfery wakacji na nartach oraz chłodnego, paryskiego szyku od lat 70. XX wieku do teraz daje swój wyraz nie tylko w tweedach i delikatnych szyfonach przeplatanych z garniturem z granatowego lureksu, warstwami frędzli, norweskimi swetrami czy spodniami narciarskimi zestawionymi z krótkimi, przyciętymi kurtkami, ale przede wszystkim w akcesoriach.  Powiedzmy sobie szczerze – nikt nie tworzy takich akcesoriów, jak Chanel. A jeśli mowa o akcesoriach, nie można zapomnieć o kultowych torebkach tego francuskiego domu mody.

Chanel torebki

 

Tym razem, nie­zwy­kle figlar­na kolek­cja rzu­ci­ła świa­tło dzien­ne na legen­dar­ny klub noc­ny Castel, a pary­ski glam z lat 70. prze­ni­ka całą kolek­cję na wskroś – są więc per­ły, pió­ra, ceki­ny i żywe kolo­ry.  Jeśli cho­dzi o tor­by, wyko­na­ne z róż­no­rod­nych mate­ria­łów i boga­to zdo­bio­ne, w myśl zasa­dy: wię­cej zna­czy wię­cej. Prym wio­dą przede wszyst­kim piko­wa­ne mode­le mini z cha­rak­te­ry­stycz­nym logo CC w kla­sycz­nej czer­ni, brą­zie, ale i odważ­nej fuk­sji. Wra­że­nie z pew­no­ścią robi czar­na, mini toreb­ka na pasku pokry­ta pusz­kiem. W naj­now­szej kolek­cji Ready-to-Wear na jesień-zimę 2021/22, moc­no inspi­ro­wa­nej lata­mi 70 nie mogło więc zabrak­nąć tak­że kla­sycz­nych mode­li 2.55 w odważ­nych waria­cjach – paste­lo­wo  mię­to­wym oraz lilio­wym tie-dye, a tak­że srebr­nym, czy zło­tym, pokry­tym ceki­na­mi, zesta­wio­nych z mono­chro­ma­tycz­ny­mi gar­ni­tu­ra­mi. Praw­dzi­we wra­że­nie robi ceki­no­wo – tęczo­wy worek z poły­sku­ją­cym logo, w któ­rym nie spo­sób nie zostać nie­zau­wa­żo­nym.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Gra­fi­ka: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Tajemnice bestiariusza - Chanel Cruise 2021/22

W tease­rze naj­now­szej kolek­cji Cru­ise 2021/22 duet holen­der­skich foto­gra­fów Inez i Vino­odh uchwy­ci­li model­kę Lolę Nicon poru­sza­ją­cą się po legen­dar­nym miesz­ka­niu Gabriel­le Cha­nel przy 31 rue Cam­bon w Pary­żu, oto­czo­ną bestia­riu­szem pro­jek­tant­ki i jej sym­bo­la­mi.…
Więcej
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej