ModaNewsroom

Torebki Levi’s® L-Bag

Debiu­tanc­ka kolek­cja tore­bek Levi’s® L‑Bag zapro­jek­to­wa­na w San Fran­ci­sco i wyko­na­na we Wło­szech obej­mu­je pięć ręcz­nie robio­nych ponad­cza­so­wych toreb ze skó­ry, któ­re sta­ną się per­fek­cyj­nie dobra­nym i nie­zbęd­nym dodat­kiem do two­jej ulu­bio­nej pary jean­sów. Pro­duk­ty Levi’s® to…

Więcej