ModaZOOM ON

Torby MANU Atelier

Zain­spi­ro­wa­ne pra­cą ojca, sza­no­wa­ne­go skó­rza­ne­go rze­mieśl­ni­ka wyro­bów skó­rza­nych ze Stam­bu­łu w Tur­cji, sio­stry i współ­za­ło­ży­ciel­ki Beste i Marve Mana­stir stwo­rzy­ły wła­sną linię tore­bek w lutym 2014 roku. A wszyst­ko to pod patro­na­tem i pie­czą warsztatu…

Więcej