Uroda

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

Mimo, że tegoroczne lato znacznie różni się od dotychczasowych, istnieją sposoby, aby przenieść się w jeden z idyllicznych zakątków Europy czy świata. Cudowny, zniewalających i odpowiednio dobrany zapach potrafi natychmiast pobudzić naszą wyobraźnię, a odpowiednia kombinacja dobranych nut potrafi przywołać na myśl wzburzone, morskie fale, piasek czy sielankowy ogród.

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

TOP 7 naj­lep­szych męskich zapa­chów na lato: per­fu­my CHANEL COCO NOIR; per­fu­my BLEU DE CHANEL; per­fu­my TOM FORD
Nero­li Por­to­fi­no For­te; per­fu­my TOM FORD Tuscan Leather; per­fu­my TOM FORD Beau Jour Signa­tur; Jo Malo­ne Lon­don woda toa­le­to­wa Bron­ze Wood & Leather; KILIAN per­fu­my Moon­li­ght in Heaven.

Naj­now­sze, a tak­że naj­bar­dziej kul­to­we per­fu­my popu­lar­nych domów mody czy per­fu­my niszo­we nie­rzad­ko dzię­ki nie­oczy­wi­stym kom­po­zy­cjom w nie­zwy­kły spo­sób łączą się z okre­ślo­ny­mi miej­sca­mi na świe­cie, gwa­ran­tu­jąc peł­ne doznań lato.

Męskie, let­nie wody koloń­skie dzię­ki cie­płym i orzeź­wia­ją­cym nutom przy­no­szą uko­je­nie i świe­żość w upal­ne dni. Ich sekret pole­ga na selek­cji odpo­wied­nich skład­ni­ków takich jak m.in. cytru­sy, zie­lo­ne rośli­ny czy kwia­ty. Co wię­cej, na ryn­ku może­my obec­nie zna­leźć wody koloń­skie „mor­ski­mi” nuta­mi, któ­re usi­łu­ją – sku­tecz­nie bądź mniej – uchwy­cić zapach wody, co jed­no­cze­śnie nie­rzad­ko koja­rzy się z zapa­chem pla­ży gdzieś na połu­dnio­wym wybrze­żu.

Jak wybrać ide­al­ny, męski, let­ni zapach? Moż­na dobrać je to zapa­chów, któ­re zwy­kle nosisz w cią­gu roku. Jeśli mówi­my tutaj o męskich wodach koloń­skich, z pew­no­ścią naj­czę­ściej poja­wia­ją się nuty takie jak drew­no, skó­ra czy piż­mo, tak jak w zapa­chu Toma For­da Tuscan Leather, gdzie szy­pro­wa mie­szan­ka nut nada­je kla­sycz­ne­mu, skó­rza­ne­mu zapa­cho­wi zmy­sło­wo­ści, sza­fran, mali­na i tymia­nek otwie­ra­ją się na kadzi­dło i kwit­ną­cy nocą jaśmin oraz otu­la­ją­cym, drzew­nym nutom Bron­ze Wood & Leather od Jo Malo­ne Lon­don. Let­nie wody koloń­skie naj­czę­ściej będą skła­da­ły się z tych samych ele­men­tów, jed­nak będą każ­da z nich będzie zawie­rać znacz­nie lżej­sze nuty zapa­cho­we, tak, aby były znacz­nie mniej cięż­kie i bar­dziej odpo­wied­nie dla pory roku, takie jak np. Bleu de Cha­nel fran­cu­skie­go domu mody o zio­ło­wo-drzew­nym zapa­chu o urze­ka­ją­cej aurze. Czy znacz­nie bar­dziej inten­syw­ny zapach Cha­nel Coco Noir, peł­ny szla­chet­nych akor­dów egip­skie­go jaśmi­nu i róży majo­wej o wyjąt­ko­wej głę­bi i zmy­sło­wo­ści. 

 Bez wąt­pie­nia zde­cy­do­wa­na więk­szość let­nich wód koloń­skich nale­ży do kate­go­rii wód świe­żych, tak jak Sygna­tu­re Beau de Jour od Toma For­da – rześ­ka i odświe­ża­ją­ca aro­ma­tycz­na kom­po­zy­cja fougère wzmoc­nio­na ener­ge­ty­zu­ją­cą hybry­dą nut lawen­dy o świe­żym, wyra­zi­stym  akcen­cie lawen­dy czy zapach Nero­li Por­to­fi­no z cytru­so­wym akcen­tem, któ­ry przy­wo­dzi na myśl ukry­te wśród buj­nej roślin­no­ści altan­ki Por­to­fi­no, gdzie esen­cję ber­ga­mot­ki i soczy­stej poma­rań­czy pod­kre­śla świe­ża lawen­da, a orzeź­wia­ją­ca bazy­lia łączy się z peł­ną zie­le­ni głę­bią gal­ba­num.  Let­nie, męskie zapa­chy są naj­czę­ściej ostre, zio­ło­we i pach­ną­ce zie­le­nią, tak jak Moon­li­ght in Heaven od Kilian, o świe­żym zapa­chu soczy­ste­go man­go i sprosz­ko­wa­ne­go jaśmi­nu sam­bac zmie­sza­ne­go z mle­kiem koko­so­wym i ryżem. 

Dzię­ki nim Twój męż­czy­zna poczu­je się, jak­by prze­by­wał w nad­mor­skim kuror­cie – nawet, jeśli w rze­czy­wi­sto­ści spę­dza lato w mie­ście. Bez wzglę­du na to, czy poszu­ku­jesz dla swo­je­go męż­czy­zny bar­dziej inten­syw­ne­go, let­nie­go zapa­chu, nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że naj­lep­sze let­nie wody koloń­skie pozwa­la­ją Ci poczuć się rześ­ko i bło­go. Koniecz­nie sprawdź­cie wybór redak­cji Vers-24 TOP 7 naj­lep­szych męskich zapa­chów na lato w tym roku.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Dlaczego jesienią musimy używać SPF

Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne szko­dzi naszej skó­rze, a dzię­ki kre­mom z fil­trem może­my w łatwy spo­sób zaha­mo­wać to dzia­ła­nie. Latem, gdy słoń­ca jest wię­cej, nie powin­ni­śmy roz­sta­wać się z SPF-em. A jak jest jesie­nią? Jesie­nią rów­nież z…
Więcej
Uroda

Zmysłowe zwieńczenie nocnego rytuału - Coco Mademoiselle L’eau Privée 

Znacz­nie bar­dziej intym­na wer­sja dobrze zna­ne­go zapa­chu fran­cu­skie­go domu mody Coco Made­mo­isel­le –  L’eau Pri­vée, jest niczym ską­pa­na w deli­kat­nym świe­tle i stwo­rzo­na na noc. Już od 2001 zapach Coco Made­mo­isel­le uwo­dzi dresz­czem cytru­sów i…
Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej