Uroda

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

Mimo, że tegoroczne lato znacznie różni się od dotychczasowych, istnieją sposoby, aby przenieść się w jeden z idyllicznych zakątków Europy czy świata. Cudowny, zniewalających i odpowiednio dobrany zapach potrafi natychmiast pobudzić naszą wyobraźnię, a odpowiednia kombinacja dobranych nut potrafi przywołać na myśl wzburzone, morskie fale, piasek czy sielankowy ogród.

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

TOP 7 naj­lep­szych męskich zapa­chów na lato: per­fu­my CHANEL COCO NOIR; per­fu­my BLEU DE CHANEL; per­fu­my TOM FORD
Nero­li Por­to­fi­no For­te; per­fu­my TOM FORD Tuscan Leather; per­fu­my TOM FORD Beau Jour Signa­tur; Jo Malo­ne Lon­don woda toa­le­to­wa Bron­ze Wood & Leather; KILIAN per­fu­my Moon­li­ght in Heaven.

Naj­now­sze, a tak­że naj­bar­dziej kul­to­we per­fu­my popu­lar­nych domów mody czy per­fu­my niszo­we nie­rzad­ko dzię­ki nie­oczy­wi­stym kom­po­zy­cjom w nie­zwy­kły spo­sób łączą się z okre­ślo­ny­mi miej­sca­mi na świe­cie, gwa­ran­tu­jąc peł­ne doznań lato.

Męskie, let­nie wody koloń­skie dzię­ki cie­płym i orzeź­wia­ją­cym nutom przy­no­szą uko­je­nie i świe­żość w upal­ne dni. Ich sekret pole­ga na selek­cji odpo­wied­nich skład­ni­ków takich jak m.in. cytru­sy, zie­lo­ne rośli­ny czy kwia­ty. Co wię­cej, na ryn­ku może­my obec­nie zna­leźć wody koloń­skie „mor­ski­mi” nuta­mi, któ­re usi­łu­ją – sku­tecz­nie bądź mniej – uchwy­cić zapach wody, co jed­no­cze­śnie nie­rzad­ko koja­rzy się z zapa­chem pla­ży gdzieś na połu­dnio­wym wybrze­żu.

Jak wybrać ide­al­ny, męski, let­ni zapach? Moż­na dobrać je to zapa­chów, któ­re zwy­kle nosisz w cią­gu roku. Jeśli mówi­my tutaj o męskich wodach koloń­skich, z pew­no­ścią naj­czę­ściej poja­wia­ją się nuty takie jak drew­no, skó­ra czy piż­mo, tak jak w zapa­chu Toma For­da Tuscan Leather, gdzie szy­pro­wa mie­szan­ka nut nada­je kla­sycz­ne­mu, skó­rza­ne­mu zapa­cho­wi zmy­sło­wo­ści, sza­fran, mali­na i tymia­nek otwie­ra­ją się na kadzi­dło i kwit­ną­cy nocą jaśmin oraz otu­la­ją­cym, drzew­nym nutom Bron­ze Wood & Leather od Jo Malo­ne Lon­don. Let­nie wody koloń­skie naj­czę­ściej będą skła­da­ły się z tych samych ele­men­tów, jed­nak będą każ­da z nich będzie zawie­rać znacz­nie lżej­sze nuty zapa­cho­we, tak, aby były znacz­nie mniej cięż­kie i bar­dziej odpo­wied­nie dla pory roku, takie jak np. Bleu de Cha­nel fran­cu­skie­go domu mody o zio­ło­wo-drzew­nym zapa­chu o urze­ka­ją­cej aurze. Czy znacz­nie bar­dziej inten­syw­ny zapach Cha­nel Coco Noir, peł­ny szla­chet­nych akor­dów egip­skie­go jaśmi­nu i róży majo­wej o wyjąt­ko­wej głę­bi i zmy­sło­wo­ści. 

 Bez wąt­pie­nia zde­cy­do­wa­na więk­szość let­nich wód koloń­skich nale­ży do kate­go­rii wód świe­żych, tak jak Sygna­tu­re Beau de Jour od Toma For­da – rześ­ka i odświe­ża­ją­ca aro­ma­tycz­na kom­po­zy­cja fougère wzmoc­nio­na ener­ge­ty­zu­ją­cą hybry­dą nut lawen­dy o świe­żym, wyra­zi­stym  akcen­cie lawen­dy czy zapach Nero­li Por­to­fi­no z cytru­so­wym akcen­tem, któ­ry przy­wo­dzi na myśl ukry­te wśród buj­nej roślin­no­ści altan­ki Por­to­fi­no, gdzie esen­cję ber­ga­mot­ki i soczy­stej poma­rań­czy pod­kre­śla świe­ża lawen­da, a orzeź­wia­ją­ca bazy­lia łączy się z peł­ną zie­le­ni głę­bią gal­ba­num.  Let­nie, męskie zapa­chy są naj­czę­ściej ostre, zio­ło­we i pach­ną­ce zie­le­nią, tak jak Moon­li­ght in Heaven od Kilian, o świe­żym zapa­chu soczy­ste­go man­go i sprosz­ko­wa­ne­go jaśmi­nu sam­bac zmie­sza­ne­go z mle­kiem koko­so­wym i ryżem. 

Dzię­ki nim Twój męż­czy­zna poczu­je się, jak­by prze­by­wał w nad­mor­skim kuror­cie – nawet, jeśli w rze­czy­wi­sto­ści spę­dza lato w mie­ście. Bez wzglę­du na to, czy poszu­ku­jesz dla swo­je­go męż­czy­zny bar­dziej inten­syw­ne­go, let­nie­go zapa­chu, nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że naj­lep­sze let­nie wody koloń­skie pozwa­la­ją Ci poczuć się rześ­ko i bło­go. Koniecz­nie sprawdź­cie wybór redak­cji Vers-24 TOP 7 naj­lep­szych męskich zapa­chów na lato w tym roku.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej