Uroda

Ton w ton – Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Produkty z najnowszej kolekcji makijażu francuskiego domu mody na sezon jesień-zima 2021 ton w ton tworzą perfekcyjną synergię, idealnie zgrywając się w subtelne harmonię kolorystyczne. Skomponowane wokół czterech, jesiennych odcieni: ciepłej szarości, khaki, terakoty inspirowanej naturalnymi tonami i czerwonawego brązu – zostały zaprojektowane tak, aby można było nosić je nie tylko na powiekach, ale aż po czubki palców.

Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Każ­da har­mo­nia kolo­rów jest tak wyjąt­ko­wa, a jed­no­cze­śnie ponad­cza­so­wa. Wszyst­kie czte­ry mają zaś jeden cel: uwy­dat­nić Two­je oczy i spra­wić, że będą w cen­trum uwa­gi. W tym sezo­nie kolek­cja Fall-Win­ter 2021 roz­świe­tla je meta­licz­nym poły­skiem, w połą­cze­niu z mato­wym wykoń­cze­niem resz­ty twa­rzy, two­rząc wysu­bli­mo­wa­ny kon­trast przy­cią­ga­ją­cy spojrzenia.

Podob­nie, jak każ­dy z czte­rech sche­ma­tów kolo­ry­stycz­nych, skła­da­ją­cy się z trzech pro­duk­tów. Stwórz ide­al­ny maki­jaż oka za pomo­cą duetu kred­ki Sty­lo Ombre Et Con­to­ur, prze­jeż­dża­jąc nią według zała­ma­nia powie­ki oraz dol­nej i gór­nej linii rzęs, a tak­że meta­licz­nych cie­ni do powiek w pły­nie Ombre Pre­mie­re Laque, aby nadać oczom bla­sku. Dla stwo­rze­nia więk­szej inten­syw­no­ści, dopa­suj do maki­ja­żu odcień na paznok­ciach, za pomo­cą nowych odcie­ni Le Ver­nis w odcie­niach brą­zu, czer­wie­ni i cie­płe­go beżu.

Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Har­mo­nie kolo­ry­stycz­ne dopeł­nia­ją pro­duk­ty uzu­peł­nia­ją­ce, któ­re pasu­ją do każ­de­go odcie­nia skó­ry. Kolek­cję dosko­na­le repre­zen­tu­ją dwa nowe odcie­nie: Rouge Allu­re Velvet Low Key - brzo­skwi­nio­wy, zaku­rzo­ny róż i Mode – wyra­zi­sty, cegla­sty czer­wo­ny. Jako wykoń­cze­nie użyj sub­tel­ne­go, natu­ral­ne­go różu w kamie­niu Joues Con­tra­ste w odcie­niu Ombre, któ­ry nada cerze odpo­wied­nią struk­tu­rę i zdro­wy blask.

Teraz, dzię­ki stwo­rzo­nej przez Cha­nel, ide­al­nej har­mo­nii kolo­rów ton w ton, a tak­że tech­ni­ce Con­to­ur and Light opra­co­wa­nej spe­cjal­nie dla fran­cu­skie­go domu mody przez Makeup Cre­ation Stu­dio i opar­tej na dwóch kro­kach do łatwe­go maki­ja­żu, któ­ry każ­da z nas może odtwo­rzyć, wyra­ża­nie sie­bie jest proste.

Twa­rzą naj­now­szej kam­pa­nii  Cha­nel Fall-Win­ter 2021 Make-up zosta­ła wło­ska top model­ka Vit­to­ria Ceretti.

Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Jesienna kosmetyczka, czyli zmiana rutyny pielęgnacji skóry

Wraz z nadej­ściem jesie­ni, tem­pe­ra­tu­ry ule­gły znacz­ne­mu obni­że­niu, a kapry­śna aura coraz czę­ściej daje się we zna­ki. Tak samo, jak zaczy­na­my zupeł­nie nowy sezon w modzie i naszą let­nią  gar­de­ro­bę na cie­płe, gru­be swe­try czy…
Więcej
Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…
Więcej
NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…
Więcej