Uroda

Ton w ton – Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Produkty z najnowszej kolekcji makijażu francuskiego domu mody na sezon jesień-zima 2021 ton w ton tworzą perfekcyjną synergię, idealnie zgrywając się w subtelne harmonię kolorystyczne. Skomponowane wokół czterech, jesiennych odcieni: ciepłej szarości, khaki, terakoty inspirowanej naturalnymi tonami i czerwonawego brązu – zostały zaprojektowane tak, aby można było nosić je nie tylko na powiekach, ale aż po czubki palców.

Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Każ­da har­mo­nia kolo­rów jest tak wyjąt­ko­wa, a jed­no­cze­śnie ponad­cza­so­wa. Wszyst­kie czte­ry mają zaś jeden cel: uwy­dat­nić Two­je oczy i spra­wić, że będą w cen­trum uwa­gi. W tym sezo­nie kolek­cja Fall-Win­ter 2021 roz­świe­tla je meta­licz­nym poły­skiem, w połą­cze­niu z mato­wym wykoń­cze­niem resz­ty twa­rzy, two­rząc wysu­bli­mo­wa­ny kon­trast przy­cią­ga­ją­cy spojrzenia.

Podob­nie, jak każ­dy z czte­rech sche­ma­tów kolo­ry­stycz­nych, skła­da­ją­cy się z trzech pro­duk­tów. Stwórz ide­al­ny maki­jaż oka za pomo­cą duetu kred­ki Sty­lo Ombre Et Con­to­ur, prze­jeż­dża­jąc nią według zała­ma­nia powie­ki oraz dol­nej i gór­nej linii rzęs, a tak­że meta­licz­nych cie­ni do powiek w pły­nie Ombre Pre­mie­re Laque, aby nadać oczom bla­sku. Dla stwo­rze­nia więk­szej inten­syw­no­ści, dopa­suj do maki­ja­żu odcień na paznok­ciach, za pomo­cą nowych odcie­ni Le Ver­nis w odcie­niach brą­zu, czer­wie­ni i cie­płe­go beżu.

Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Har­mo­nie kolo­ry­stycz­ne dopeł­nia­ją pro­duk­ty uzu­peł­nia­ją­ce, któ­re pasu­ją do każ­de­go odcie­nia skó­ry. Kolek­cję dosko­na­le repre­zen­tu­ją dwa nowe odcie­nie: Rouge Allu­re Velvet Low Key - brzo­skwi­nio­wy, zaku­rzo­ny róż i Mode – wyra­zi­sty, cegla­sty czer­wo­ny. Jako wykoń­cze­nie użyj sub­tel­ne­go, natu­ral­ne­go różu w kamie­niu Joues Con­tra­ste w odcie­niu Ombre, któ­ry nada cerze odpo­wied­nią struk­tu­rę i zdro­wy blask.

Teraz, dzię­ki stwo­rzo­nej przez Cha­nel, ide­al­nej har­mo­nii kolo­rów ton w ton, a tak­że tech­ni­ce Con­to­ur and Light opra­co­wa­nej spe­cjal­nie dla fran­cu­skie­go domu mody przez Makeup Cre­ation Stu­dio i opar­tej na dwóch kro­kach do łatwe­go maki­ja­żu, któ­ry każ­da z nas może odtwo­rzyć, wyra­ża­nie sie­bie jest proste.

Twa­rzą naj­now­szej kam­pa­nii  Cha­nel Fall-Win­ter 2021 Make-up zosta­ła wło­ska top model­ka Vit­to­ria Ceretti.

Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej