Moda

Tajemnice bestiariusza – Chanel Cruise 2021/22

W teaserze najnowszej kolekcji Cruise 2021/22 duet holenderskich fotografów Inez i Vinoodh uchwycili modelkę Lolę Nicon poruszającą się po legendarnym mieszkaniu Gabrielle Chanel przy 31 rue Cambon w Paryżu, otoczoną bestiariuszem projektantki i jej symbolami. W tej roli, Lola Nicon przekornie wciela się w bezczelną, punkową bohaterkę siedzącą na słynnej beżowej, zamszowej sofie w salonie i nonszalancko pozującą w barokowym wystroju jadalni oraz gabinetu, tworząc swobodny, wyrafinowany urok kontrastujący z intymnym wszechświatem projektantki. W kilku ujęciach kwiat hibiskusa przypomina ten z Testamentu Orfeusza Jeana Cocteau, nakręconego w Carrières de Lumières w miejscowości Les Baux-de-Provence, które to miejsce Virginie wybrała na prezentację najnowszego pokazu Chanel Cruise 2021/22.

Tajemnice bestiariusza - Chanel Cruise 2021/22

Cha­nel Cru­ise 2021/22 Show

Skąd inspi­ra­cja Viard twór­czo­ścią Jeana Coc­te­au? Gabriel­le Cha­nel uwiel­bia­ła film Testa­ment Orfe­usza, a pro­sto­ta, pre­cy­zja i poezja fil­mu Coc­te­au spra­wi­ły, że powsta­ła pro­sta, czy­sta kolek­cja z dwo­ma wyraź­ny­mi tona­mi: czer­nią i bie­lą. 

Dłu­gie, bia­łe koszu­le kon­tra­sto­wa­ły z czar­ny­mi pele­ry­na­mi, a bia­łe twe­edo­we mary­nar­ki z czar­ną sukien­ką z aksa­mi­tu. Wśród pro­jek­tów zna­la­zły się nawią­zu­ją­ce do fil­mu roc­ko­wych, pun­ko­wych akcen­tów: kora­li­ków, frędz­li ze skó­ry, poły­sku­ją­cych ceki­nów, czy t‑shirtów z wize­run­kiem model­ki Loli Nicon. A jeśli mowa o inspi­ra­cji pun­kiem, nie mogło tak­że zabrak­nąć czar­no-bia­łych mini­spód­ni­czek, czar­nych gar­ni­tu­rów oraz kaba­re­tek. Wśród akce­so­riów prym wio­dły zapi­na­ne na suwak skó­rza­ne paski noszo­ne non­sza­lanc­ko na udzie bądź prze­pa­sa­ne w talii, ostre, kon­tra­stu­ją­ce szel­ki do tore­bek i obro­że. Na pierw­szy plan wysu­wa­ła się biżu­te­ria w posta­ci boga­to zdo­bio­nych cho­ke­rów, naszyj­ni­ków z pereł czy poły­sku­ją­cych, nie­bie­skich kamie­ni. W kolek­cji Cru­ise zna­la­zły się tak­że lek­kie sukien­ki z koron­ki w kolo­rze kości sło­nio­wej z hafto­wa­ny­mi amu­le­ta­mi, baweł­nia­ne sukien­ki dre­so­we hafto­wa­ne dzi­ki­mi kwia­ta­mi pro­sto z Pro­wan­sji, m.in. lawen­dą czy tymian­kiem, a tak­że spodnie z wyso­kim sta­nem i sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi. Poja­wi­ły się tak­że aksa­mit­ne, czar­ne, krót­kie sukien­ki zakoń­czo­ne fio­le­to­wy­mi pió­ra­mi. Praw­dzi­wym hitem kolek­cji oka­za­ły się jed­nak eko­lo­gicz­ne twe­edy stwo­rzo­ne przez haf­cia­rza Lesa­ge.

W odre­stau­ro­wa­nym miesz­ka­niu przy rue Cam­bon 31, w któ­rym gości­li bli­scy przy­ja­cie­le Coco, w tym sam  Jean Coc­te­au, Gabriel­le Cha­nel trzy­ma­ła swój ulu­bio­ny bestia­riusz: lwy, sfink­sy, ale i jele­nie, któ­re wraz z inny­mi sym­bo­la­mi fran­cu­skie­go domu mody zosta­ły nadru­ko­wa­ne na  dłu­giej sukien­ce w różo­wo-beżo­wo-czar­nej kre­pie. 

Pre­zen­ta­cja gra­ficz­nej kolek­cji Cru­ise 2021/22, moc­no inspi­ro­wa­nej regio­nem Pro­wan­sji, oto­czo­nym bagni­stym Camar­gue i zwień­czo­nym wzgó­rza­mi Les Baux-de-Pro­ven­ce uwa­ża­nym za jed­ną z naj­pięk­niej­szych wio­sek w regio­nie nie bez powo­du odby­ła się w Car­ri­ères de Lumi­ères w Les Baux – prze­strze­ni pozo­sta­wio­nych po stu­le­ciach wyko­pa­lisk i pomiesz­czeń przy­po­mi­na­ją­cych jaski­nie. To w 1960 roku Jean Coc­te­au wyko­rzy­stał kamie­nio­ło­my jako sce­ne­rię dla swo­je­go fil­mu Testa­ment Orfe­usza, sta­no­wią­ce­go inspi­ra­cję dla całej kolek­cji. Gabriel­le była bowiem bli­sko zwią­za­na z Coc­te­au: Jean stwo­rzył dla niej kil­ka por­tre­tów i ilu­stra­cji ubrań, zaś Coco zapro­jek­to­wa­ła kostiu­my do jego sztuk, m.in. Anty­go­na, czy Orfe­usz. Obo­je prze­sia­dy­wa­li w miesz­ka­niu Cha­nel przy Rue Cam­bon, w któ­rym Coco skry­wa­ła prze­sła­ne przez Coc­te­au listy. Wśród nich, był tak­że oso­bi­sty bestia­riusz Gabriel­le, w któ­rym pro­jek­tant­ka skry­wa­ła słyn­ne­go lwa, wiel­błą­dy, gołę­bie poko­ju, fau­ny i sfink­sy, a któ­rych wize­run­ki poja­wia­ją się tak­że w przed­mio­tach i rzeź­bach w miesz­ka­niu. Sym­bo­le te zna­la­zły się tak­że na naj­now­szych pro­jek­tach w posta­ci gra­ficz­nych  nadru­ków na jean­sach czy haftach.

Pokaz Cha­nel Cru­ise 2021/22, oprócz nakrę­co­ne­go tease­ra zwień­czy­ły odręcz­nie napi­sa­ne listy od amba­sa­do­rów i przy­ja­ciół domu mody Cha­nel, m.in. Lily – Rosę Depp, Mar­got Rob­bie, Pho­ebe Ton­kin, Ann Hsu.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Unikatowe i zaskakujące prezenty na Dzień Matki

Bez wąt­pie­nia naj­lep­szym pre­zen­tem na Dzień Mat­ki, jaki może­my jej poda­ro­wać jest wspól­nie spę­dzo­ny czas. Nie­ste­ty, w obec­nym cza­sie nie zawsze wspól­ne wyj­ście na lunch może oka­zać się pro­ste. Z pew­no­ścią w tym roku więk­szość…
Więcej
Moda

Torebki marzeń  - Chanel Fall-Winter 2021/22 Ready-to-Wear

Peł­na kon­tra­stów kolek­cja Cha­nel Fall-Win­ter 2021/22 Ready-to-Wear, sta­no­wią­ca praw­dzi­wą mie­szan­kę bez­tro­skiej atmos­fe­ry waka­cji na nar­tach oraz chłod­ne­go, pary­skie­go szy­ku od lat 70. XX wie­ku do teraz daje swój wyraz nie tyl­ko w twe­edach i deli­kat­nych…
Więcej
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej