Moda

Tajemnice bestiariusza – Chanel Cruise 2021/22

W teaserze najnowszej kolekcji Cruise 2021/22 duet holenderskich fotografów Inez i Vinoodh uchwycili modelkę Lolę Nicon poruszającą się po legendarnym mieszkaniu Gabrielle Chanel przy 31 rue Cambon w Paryżu, otoczoną bestiariuszem projektantki i jej symbolami. W tej roli, Lola Nicon przekornie wciela się w bezczelną, punkową bohaterkę siedzącą na słynnej beżowej, zamszowej sofie w salonie i nonszalancko pozującą w barokowym wystroju jadalni oraz gabinetu, tworząc swobodny, wyrafinowany urok kontrastujący z intymnym wszechświatem projektantki. W kilku ujęciach kwiat hibiskusa przypomina ten z Testamentu Orfeusza Jeana Cocteau, nakręconego w Carrières de Lumières w miejscowości Les Baux-de-Provence, które to miejsce Virginie wybrała na prezentację najnowszego pokazu Chanel Cruise 2021/22.

Tajemnice bestiariusza - Chanel Cruise 2021/22

Cha­nel Cru­ise 2021/22 Show

Skąd inspi­ra­cja Viard twór­czo­ścią Jeana Coc­te­au? Gabriel­le Cha­nel uwiel­bia­ła film Testa­ment Orfe­usza, a pro­sto­ta, pre­cy­zja i poezja fil­mu Coc­te­au spra­wi­ły, że powsta­ła pro­sta, czy­sta kolek­cja z dwo­ma wyraź­ny­mi tona­mi: czer­nią i bie­lą. 

Dłu­gie, bia­łe koszu­le kon­tra­sto­wa­ły z czar­ny­mi pele­ry­na­mi, a bia­łe twe­edo­we mary­nar­ki z czar­ną sukien­ką z aksa­mi­tu. Wśród pro­jek­tów zna­la­zły się nawią­zu­ją­ce do fil­mu roc­ko­wych, pun­ko­wych akcen­tów: kora­li­ków, frędz­li ze skó­ry, poły­sku­ją­cych ceki­nów, czy t‑shirtów z wize­run­kiem model­ki Loli Nicon. A jeśli mowa o inspi­ra­cji pun­kiem, nie mogło tak­że zabrak­nąć czar­no-bia­łych mini­spód­ni­czek, czar­nych gar­ni­tu­rów oraz kaba­re­tek. Wśród akce­so­riów prym wio­dły zapi­na­ne na suwak skó­rza­ne paski noszo­ne non­sza­lanc­ko na udzie bądź prze­pa­sa­ne w talii, ostre, kon­tra­stu­ją­ce szel­ki do tore­bek i obro­że. Na pierw­szy plan wysu­wa­ła się biżu­te­ria w posta­ci boga­to zdo­bio­nych cho­ke­rów, naszyj­ni­ków z pereł czy poły­sku­ją­cych, nie­bie­skich kamie­ni. W kolek­cji Cru­ise zna­la­zły się tak­że lek­kie sukien­ki z koron­ki w kolo­rze kości sło­nio­wej z hafto­wa­ny­mi amu­le­ta­mi, baweł­nia­ne sukien­ki dre­so­we hafto­wa­ne dzi­ki­mi kwia­ta­mi pro­sto z Pro­wan­sji, m.in. lawen­dą czy tymian­kiem, a tak­że spodnie z wyso­kim sta­nem i sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi. Poja­wi­ły się tak­że aksa­mit­ne, czar­ne, krót­kie sukien­ki zakoń­czo­ne fio­le­to­wy­mi pió­ra­mi. Praw­dzi­wym hitem kolek­cji oka­za­ły się jed­nak eko­lo­gicz­ne twe­edy stwo­rzo­ne przez haf­cia­rza Lesage.

W odre­stau­ro­wa­nym miesz­ka­niu przy rue Cam­bon 31, w któ­rym gości­li bli­scy przy­ja­cie­le Coco, w tym sam  Jean Coc­te­au, Gabriel­le Cha­nel trzy­ma­ła swój ulu­bio­ny bestia­riusz: lwy, sfink­sy, ale i jele­nie, któ­re wraz z inny­mi sym­bo­la­mi fran­cu­skie­go domu mody zosta­ły nadru­ko­wa­ne na  dłu­giej sukien­ce w różo­wo-beżo­wo-czar­nej kre­pie. 

Pre­zen­ta­cja gra­ficz­nej kolek­cji Cru­ise 2021/22, moc­no inspi­ro­wa­nej regio­nem Pro­wan­sji, oto­czo­nym bagni­stym Camar­gue i zwień­czo­nym wzgó­rza­mi Les Baux-de-Pro­ven­ce uwa­ża­nym za jed­ną z naj­pięk­niej­szych wio­sek w regio­nie nie bez powo­du odby­ła się w Car­ri­ères de Lumi­ères w Les Baux – prze­strze­ni pozo­sta­wio­nych po stu­le­ciach wyko­pa­lisk i pomiesz­czeń przy­po­mi­na­ją­cych jaski­nie. To w 1960 roku Jean Coc­te­au wyko­rzy­stał kamie­nio­ło­my jako sce­ne­rię dla swo­je­go fil­mu Testa­ment Orfe­usza, sta­no­wią­ce­go inspi­ra­cję dla całej kolek­cji. Gabriel­le była bowiem bli­sko zwią­za­na z Coc­te­au: Jean stwo­rzył dla niej kil­ka por­tre­tów i ilu­stra­cji ubrań, zaś Coco zapro­jek­to­wa­ła kostiu­my do jego sztuk, m.in. Anty­go­na, czy Orfe­usz. Obo­je prze­sia­dy­wa­li w miesz­ka­niu Cha­nel przy Rue Cam­bon, w któ­rym Coco skry­wa­ła prze­sła­ne przez Coc­te­au listy. Wśród nich, był tak­że oso­bi­sty bestia­riusz Gabriel­le, w któ­rym pro­jek­tant­ka skry­wa­ła słyn­ne­go lwa, wiel­błą­dy, gołę­bie poko­ju, fau­ny i sfink­sy, a któ­rych wize­run­ki poja­wia­ją się tak­że w przed­mio­tach i rzeź­bach w miesz­ka­niu. Sym­bo­le te zna­la­zły się tak­że na naj­now­szych pro­jek­tach w posta­ci gra­ficz­nych  nadru­ków na jean­sach czy haftach.

Pokaz Cha­nel Cru­ise 2021/22, oprócz nakrę­co­ne­go tease­ra zwień­czy­ły odręcz­nie napi­sa­ne listy od amba­sa­do­rów i przy­ja­ciół domu mody Cha­nel, m.in. Lily – Rosę Depp, Mar­got Rob­bie, Pho­ebe Ton­kin, Ann Hsu.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Magia Monte Carlo w najnowszej kolekcji Chanel Resort 2022/2023

Mon­te Car­lo nie­zmien­nie koja­rzy się z kasy­na­mi, pięk­ny­mi, szyb­ki­mi samo­cho­da­mi, wyści­ga­mi F1 i luk­su­so­wy­mi kuror­ta­mi. To wła­śnie nie­zwy­kła magia tego kuror­tu zain­spi­ro­wa­ła w tym sezo­nie Vir­gi­nię Viard do stwo­rze­nia kolek­cji Resort 2022/2023. Film z kurortu…
Więcej
ModaNewsroom

W hołdzie tweedowi - Chanel Ready-to-Wear FW 2022/23

Peł­na odnie­sień do lat 60., naj­now­sza kolek­cja fran­cu­skie­go domu mody Ready-to-Wear na sezon jesień-zima 2022/23 łączy w sobie ducha mody z psy­cho­de­licz­ny­mi fil­ma­mi, tak typo­wy­mi dla tej deka­dy, w nie­ty­po­wym kli­ma­cie balan­su­ją­cym gdzieś pomię­dzy tajemnicą…
Więcej
Uroda

Wspaniałe, świąteczne upominki Beauty, które pokochasz

Jeśli wła­śnie szu­ka­cie naj­lep­szych pre­zen­tów świą­tecz­nych z serii beau­ty, nie mogli­ście tra­fić lepiej. Boże Naro­dze­nie zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, co ozna­cza, że nad­szedł czas, aby odkryć naj­lep­sze upo­min­ki dla naj­bliż­szych. Pew­nie wie­le z Was zastanawia…
Więcej