ZOOM ON: Koché

Koché prze­ła­mu­je wszel­kie kon­we­nan­se balan­su­jąc gdzieś pomię­dzy modą, kul­tu­rą uli­cy i sztu­ką współ­cze­sną. Kolek­cje wytwa­rza­ne są przez naj­bar­dziej wyspe­cja­li­zo­wa­nych rze­mieśl­ni­ków, w tym rze­mio­sła. Nowo­cze­sne i…

Zoom on: Off-white

  Pro­ste logo- czar­no bia­łe pasy, a gdzieś pomię­dzy prze­ni­ka­ją się róż­ne świa­ty: kla­sycz­ne­go kunsz­tu kra­wiec­kie­go, ele­gan­cji z non­sza­lan­cją i pozba­wio­nym zasad sty­lem uli­cy. Stwo­rzo­na…

Zoom on: Emma Watson

Zazwy­czaj dzie­cię­ce gwiaz­dy nie osią­ga­ją takie­go suk­ce­su jak ona. Zazwy­czaj zosta­ją zapo­mnia­ne, lub ich cała karie­ra zdo­mi­no­wa­na jest wła­śnie przez tę jed­ną rolę, od któ­rej…

ZOOM ON: Lucy Williams – Fashion Me Now

Jej zna­kiem roz­po­znaw­czym są pro­ste sty­li­za­cje i luź­no roz­pusz­czo­ne wło­sy. Czę­sto zakła­da gru­be weł­nia­ne swe­try, skó­rza­ne kurt­ki i cha­rak­te­ry­stycz­ne dłu­gie płasz­cze. Wycho­wy­wa­ła się na wsi,…

ZOOM ON: A.P.C. Atelier

Gdy dom mody A.P.C. Ate­lier de Pro­duc­tion et de Créa­tion powsta­wał w 1986 roku w Pary­żu, wzbu­dzał ogrom­ne emo­cje. Jej twór­ca, Tune­zyj­czyk żydow­skie­go pocho­dze­nia, pro­jek­tant…

ZOOM ON: Pernille Teisbaek

  Uro­dzo­na w Danii, w Kopen­ha­dze, Per­nil­le Teis­ba­ek swo­ją karie­rę w świe­cie mody zaczę­ła już 10 lat temu pra­cu­jąc za i przed obiek­ty­wem.  Naj­pierw jako…

Jon Kortajarena. Hiszpański James Dean

Naj­bar­dziej zna­ny hisz­pań­ski model, któ­rym od dzie­się­ciu lat zachwy­ca się mię­dzy­na­ro­do­wa bran­ża mody. Współ­pra­cu­je z Tomem For­dem i Caro­li­ną Her­re­rą, ale zna­ko­mi­cie spraw­dza się tak­że na pla­nie fil­mo­wym, bo to wła­śnie aktor­stwo jest dzie­dzi­ną, z któ­rej chciał­by w przy­szło­ści uczy­nić swo­ją zawo­do­wą dro­gę. Jon Kor­ta­ja­re­na zaskar­bia sobie ser­ca osób, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je, nie za spra­wą nie­sa­mo­wi­cie ory­gi­nal­nej uro­dy, lecz przede wszyst­kim dzię­ki szcze­ro­ści i sza­cun­ko­wi, jakim darzy ota­cza­ją­cych go ludzi. Nie jest typem nar­cy­stycz­nym, ale dosko­na­le zna swo­ją war­tość i żyje w zgo­dzie z samym sobą.

Zoom on: Chiara Ferragni

27 lat – tyle lat ma Chia­ra Fer­ra­gni. 14 milio­nów to licz­ba jej fanów (na Face­bo­oku i Insta­gra­mie). 12 maja 2009 – wte­dy opu­bli­ko­wa­ła pierw­szy wpis. Dzi­siaj jest nie tyl­ko blo­ger­ką modo­wą, ale busi­nesswo­man, któ­ra wykła­da na Harvar­dzie i pozu­je na okład­ce Vogue.

ZOOM ON: Calvin Klein

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: essentialhommemag.com, signature9.com Lek­cja histo­rii Bio­gra­fia Calvi­na Kle­ina to histo­ria chłop­ca, któ­ry swo­ją pasję odkrył w mło­dym wie­ku. Uro­dził się 19 listo­pa­da 1942 roku w…

ZOOM ON: HANNELI MUSTAPARTA

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia: hanneli.com, theurbanspotter.com Ma 32 lata, a do świa­ta mody wkro­czy­ła w wie­ku sie­dem­na­stu. Jej nazwi­sko jest zna­ne chy­ba wszyst­kim oso­bom z bran­ży, jed­nak sama…

Fenomen Man Repeller: Moda & Biznes według Leandry Medine

Lean­dra Medi­ne, miesz­kan­ka Upper East Side na Man­hat­ta­nie, mia­ła pro­stą ideę – otwo­rzyć blo­ga, któ­ry chwa­li to, co kocha­ją kobie­ty, a męż­czyź­ni nie cier­pią. Tren­dy rozu­mia­ne tyl­ko przez płeć pięk­ną z dużym przy­mru­że­niem oka. Tak oto Medi­ne w wie­ku 26 lat ma świat mody u stóp.

Zoom On: Julianne Moore

Ogni­ście rude wło­sy i pięk­ny uśmiech – to zna­ki roz­po­znaw­cze ame­ry­kań­skiej aktor­ki, któ­ra na pew­no nie wyglą­da na swo­je 54 lata. Do tego sta­bil­ne życie rodzin­ne, role w ponad 70 fil­mach i sta­tus gwiaz­dy świa­to­we­go for­ma­tu. Tego­rocz­ny try­umf „Still Ali­ce”, wyno­si Moore na pie­de­stał. Do zdo­by­cia już tyl­ko Oscar!

Aktorka, muzyk i ikona stylu – zoom on Marion Cotillard

Tekst: Iga Litwiń­czuk Zdję­cia: smartologie.com, sheimagazine.com, pinterest.com Marion Cotil­lard uro­dzi­ła się 30 wrze­śnia 1975 roku w Pary­żu. Jej rodzi­ce są akto­ra­mi teatral­ny­mi oraz reży­se­ra­mi. Marion ma młod­szych bra­ci…