ModaZOOM ON

ZOOM ON: A.P.C. Atelier

Gdy dom mody A.P.C. Ate­lier de Pro­duc­tion et de Créa­tion powsta­wał w 1986 roku w Pary­żu, wzbu­dzał ogrom­ne emo­cje. Jej twór­ca, Tune­zyj­czyk żydow­skie­go pocho­dze­nia, pro­jek­tant Jean Touitou marzył by odejść od podą­ża­ją­cej za ówcze­sny­mi trendami…

Więcej
ModaZOOM ON

COS – ubrania przesiąknięte architekturą i designem

Tekst/ilustracje: Julia Szuł­drzyń­ska Mini­ma­lizm, pro­sto­ta, miej­ska kla­sy­ka – wła­śnie to wyróż­nia mar­kę COS (Col­lec­tion of Sty­le). Ubra­nia two­rzo­ne są w myśl zasa­dy slow fashion, z mate­ria­łów naj­wyż­szej jako­ści. Moty­wem prze­wod­nim jest kla­sy­ka i pro­sto­ta. Znaj­dzie­my tu…

Więcej