Tradycja analogowego zegarka połączona z nowoczesną funkcjonalnością!

iCorner, dział produktów konsumenckich Alstor, wprowadza do sprzedaży Cogito POP – analogowy zegarek kompatybilny z urządzeniami z systemem iOS oraz Android. Ikony na tarczy zegarka informują o przychodzących i nieodebranych połączeniach, sms’ach, email’ach czy wiadomościach na portalach społecznościowych. Cogito POP został wyróżniony 2 nagrodami: CES Innovations Design Awards 2014 oraz Bronze A’ Design Award.

Cogito POP to połączenie tradycyjnego, analogowego zegarka z nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym bieżące monitorowanie wszystkich zdarzeń w telefonie

Cogi­to POP to połą­cze­nie tra­dy­cyj­ne­go, ana­lo­go­we­go zegar­ka z nowo­cze­snym roz­wią­za­niem umoż­li­wia­ją­cym bie­żą­ce moni­to­ro­wa­nie wszyst­kich zda­rzeń w tele­fo­nie. Ledo­we ikon­ki na tar­czy zegar­ka infor­mu­ją o przy­cho­dzą­cych połą­cze­niach, sms’ach, email’ach czy wia­do­mo­ściach na por­ta­lach takich jak Face­bo­ok, Twit­ter, What­sApp, Insta­gram i wie­lu innych.  Zega­rek powia­do­mi rów­nież użyt­kow­ni­ka o niskim pozio­mie bate­rii tele­fo­nu i przy­po­mni o wyda­rze­niach wpi­sa­nych w kalen­da­rzu.
Dodat­ko­wo przy­cisk Com­mand umiesz­czo­ny z boku zegar­ka może zostać wyko­rzy­sta­ny do zdal­ne­go zro­bie­nia zdję­cia, ste­ro­wa­nia odtwa­rza­niem muzy­ki lub uru­cho­mie­nia funk­cji loka­li­za­cji tele­fo­nu.

Po zain­sta­lo­wa­niu dostęp­nej bez­płat­nie w App Sto­re apli­ka­cji CONNECTED watch użyt­kow­nik może wybrać, któ­re powia­do­mie­nia chce otrzy­my­wać oraz jak będą one sygna­li­zo­wa­ne – wibra­cja­mi czy dys­kret­nym dźwię­kiem.

 

W odróż­nie­niu od innych zegar­ków tego typu, Cogi­to POP nie wyma­ga regu­lar­ne­go łado­wa­nia. Urzą­dze­nie wyko­rzy­stu­je cha­rak­te­ry­zu­ją­cą się niskim zuży­ciem ener­gii, tech­no­lo­gię Blu­eto­oth Smart. Dzię­ki temu było moż­li­we uży­cie zwy­kłej guzi­ko­wej bate­rii, któ­rej żywot­ność wyno­si ok 1 roku.

Zega­rek jest wodosz­czel­ny – 10 ATM, a więc nie trze­ba go zdej­mo­wać pod­czas kąpie­li, pły­wa­nia, a nawet nur­ko­wa­nia.

Wyjąt­ko­we, ponad­cza­so­we wzor­nic­two oraz sze­ro­ki wybór moc­nych, odważ­nych kolo­rów spra­wia­ją, że każ­dy dopa­su­je zega­rek Cogi­to POP do swo­je­go sty­lu. Pro­jekt oraz funk­cjo­nal­ność zegar­ka zosta­ły doce­nio­ne w tym roku już dwu­krot­nie. Cogi­to POP zdo­był nagro­dę CES Inno­va­tions Design Awards 2014 oraz Bron­ze A’ Design Award Win­ner w kate­go­rii Biżu­te­ria, Oku­la­ry, Zegar­ki. Cogi­to POP ma uwol­nić użyt­kow­ni­ków od cią­głe­go spo­glą­da­nia na tele­fon. Każ­dy wła­ści­ciel smart­fo­na robi to śred­nio 150 razy dzien­nie.

For Vers-24, War­saw

_____
POLECAJCIE:

Tekst: Redakcja/ Infor­ma­cje pra­so­we
Zdję­cia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy