JedzenieStyl życia

Objawy niedoboru witaminy D

Wita­mi­na D peł­ni wie­le waż­nych funk­cji w naszym orga­ni­zmie, dla­te­go powin­na być dostar­cza­na w odpo­wied­nich daw­kach. Zarów­no nad­miar, jak i nie­do­bór wita­mi­ny D w orga­ni­zmie może mieć poważ­ne skut­ki zdro­wot­ne. Przedaw­ko­wa­nie wita­mi­ny D zda­rza się sto­sun­ko­wo rzad­ko (kie­dy przyj­mie­my…

Więcej
JedzenieZdrowie

Co jeść przy niedoczynności tarczycy?

Nie­do­czyn­ność tar­czy­cy jest w ostat­nim cza­sem czę­sto wystę­pu­ją­cym scho­rze­niem wśród kobiet. Oprócz uczu­cia cią­głe­go zmę­cze­nia, sen­no­ści, zim­na, sta­nów depre­syj­nych, suchej skó­ry czy wło­sów jed­nym z naj­więk­szych pro­ble­mów jest nad­mier­na masa cia­ła i obni­żo­ne tem­po prze­mia­ny mate­rii.…

Więcej