Objawy niedoboru witaminy D

Wita­mi­na D peł­ni wie­le waż­nych funk­cji w naszym orga­ni­zmie, dla­te­go powin­na być dostar­cza­na w odpo­wied­nich daw­kach. Zarów­no nad­miar, jak i nie­do­bór wita­mi­ny D w orga­ni­zmie może mieć poważ­ne skut­ki…